• MANUÁL - stravovanie

   • Vážený stravník,

     

    tento manuál Vám poskytne všetky potrebné informácie, ako postupovať pri platbách, odbere stravy, prihláškach a odhláškach na stravovanie od školského roku 2019/2020.

    PLATBY ZA STRAVNÉ FEBRUÁR AŽ JÚN 2020

    mesiac

    počet dní

    kategória

    platba

    február

    14

    1. kategória

    14,56 €

    4. kategória

    17,92 €

    marec

    22

    1. kategória

    22,88 €

    4. kategória

    28,16 €

    apríl

    18

    1. kategória

    18,72 €

    4. kategória

    23,04 €

    máj

    19

    1. kategória

    19,76 €

    4. kategória

    24,32 €

    jún

    22

    1. kategória

    22,88 €

    4. kategória

    28,16 €

     

    *ostatní žiaci navštevujúci 1. - 2. st. ZŠ platia za stravné 30,-- €  (za obdobie 01-06/2020)

     

    PLATBY

    Platba za obedy musí byť zrealizovaná v PLNEJ VÝŠKE podľa predpisu (platba za február musí byť uhradená najneskôr do 20. januára 2020).

    V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.

    Možnosti platby:

    1. internetbanking

    2. prevodný príkaz v banke


    Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:

    Číslo účtu v tvare IBAN SK10 8180 0000 0070 0059 0102

    Variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL DOSTANETE PRI PREBRATÍ ČIPU

    * platí pre nových stravníkov

    Do poznámky uveďte meno stravníka a variabilný symbol.

    Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená.

    Vyúčtovanie preplatkov stravného a zostatkovej zálohovej platby bude v júli. Finančné prostriedky Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.

     

    PRIHLASOVANIE NA STRAVU

    Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.

    ODHLASOVANIE STRAVY

    Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 12:45 hod. predchádzajúci deň (ako doposiaľ) s možnosťou aj počas víkendu spôsobom:

    1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: Prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku  kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň

    2. telefonicky alebo sms na telefónnom čísle 0903 779 665

    3. mailom na obedymokrohajska@gmail.com

    V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.

     

    ČIPY

    Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.

    Prevzatie čipov bude možné v dňoch:

    od 12.augusta 2019 (pondelok) do 15. augusta 2019 (štvrtok)

    od 7:00 do 10:00 hod.

     

    Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,-€. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.

     

    V prípade Vašich otázok nás kontaktujte prosím pani Macekovú, koordinátora stravovania:

    tel. číslo: 0903 779 665

    email: obedymokrohajska@gmail.com