• MANUÁL - stravovanie

   • Vážený stravník,
     
    nasledovný článok Vám poskytne všetky potrebné informácie, ako budete postupovať pri platbách, odbere stravy, prihláškach a odhláškach na stravovanie od školského roku 2020/2021:
     
    Materská škola a základná škola

    POZOR!!!             

    Podľa novely zákona (zákonom č. 375/2018 Z. z.) sa vytvárajú legislatívne podmienky pre poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) širšiemu okruhu detí.

    Novela je účinná od 1. januára 2019 pre poskytovanie dotácie pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, ktoré dovŕšili do 31. augusta 5 rokov, ako aj pre deti z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a od 1. septembra 2019 pre poskytovanie dotácie navyše aj pre všetky deti v základných školách.

    Povinnosťou rodiča je dôsledne odhlasovať obedy, nakoľko náklady na neodhlásený a neprevzatý obed bude znášať rodič. Z tohto dôvodu je rodič povinný uhradiť zálohovú platbu na prípadné neodhlásené a neprevzaté obedy vopred v sume 25,-- €/september až december 2020 jednorazovo do 20. augusta 2020.

    Deti, ktoré dovŕšili 5 rokov k 31. augustu 2020 stravné neplatia (platia 25,-- € zálohu na  obdobie 09 - 12/2020).     

    Deti, ktoré nedovŕšili k 31. augustu 2020 - 5 rokov, alebo sú mladšie, platia stravné podľa predpisu: 

    obdobie
    počet dní
    kategória
    suma
    september
    20
    1. kategória
    20,80 €
    október
    20
    1. kategória
    20,80 €
    november
    20
    1. kategória
    20,80 €
    december
    17
    1. kategória
    17,68 €

     

    Stredná škola

    Platby za stravné do decembra 2020 na školský rok 2020/2021 platia len pre žiakov strednej školy.
     
    september
    25,60 €
    október
    25,60 €
    november
    25,60 €
    december
    21,76 €
     
    Predpis na január až jún 2021 budú zverejnené v decembri.
     
    PLATBY
    Platba za obedy musí byť zrealizovaná v PLNEJ VÝŠKE podľa predpisu (platba na september musí byť uhradená od 1. augusta najneskôr do 20. augusta). V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.
     
    Možnosti platby:
    1. internetbanking;
    2. prevodný príkaz v banke.
     
    Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:
    Číslo účtu v tvare IBAN SK 10 8180 0000 0070 0059 0102
    Variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL DOSTANETE PRI PREBRATÍ ČIPU 
    * platí pre nových stravníkov
    Do poznámky uveďte meno stravníka a variabilný symbol.
     
    Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená.
     
    Vyúčtovanie preplatkov stravného a zostatkovej zálohovej platby bude v mesiaci júl. Finančné prostriedky Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.
     
    PRIHLASOVANIE NA STRAVU
    Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.
     
    ODHLASOVANIE STRAVY
    Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 12:45 hod. predchádzajúci deň (ako doposiaľ) s možnosťou aj počas víkendu do 20:00 hod. spôsobom:
    1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: Prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku  kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň
    2. telefonicky alebo SMS na telefónnom čísle 0903 779 665
    V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.
     
    ČIPY
    Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.
     
    Prevzatie čipov bude možné v dňoch:
     
    od 10.augusta 2020 (pondelok) do 14. augusta 2020 (piatok)
    od 7:00 do 10:00 hod.

     

    Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,-- €. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.

    V prípade Vašich otázok nás kontaktujte prosím pani Macekovú, koordinátora stravovania:
    tel. číslo: 0903 779 665