• MANUÁL - stravovanie

  •  
   Vážený stravník,
    
   tento manuál týkajúci poskytovania obedov v škole Vám poskytne všetky potrebné informácie, ako budete postupovať pri platbách, odbere stravy,  prihláškach a odhláškach na stravovanie v školskom roku 2021/2022.
    
   Materská škola a základná škola
    
   Dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
   • návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22. 06. 2021 (informácie o zákone nájdete TU). Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.
    
   Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
   • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
   • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; 
   • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“);
   • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), túto skutočnosť preukazuje rodič dieťaťa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  
    
   PLATBY
   Platba za obedy musí byť zrealizovaná v PLNEJ VÝŠKE podľa predpisu (platba na september musí byť uhradená od 1. augusta najneskôr do 20. augusta).
   Predpis na stravné pre školský rok 2021/2022 nájdete TU.
   V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.
    
   Možnosti platby:
   1. internetbanking
   2. prevodný príkaz v banke
    
   Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:
   Číslo účtu v tvare IBAN: SK10 8180 0000 0070 0059 0102
   Variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL DOSTANETE PRI PREBRATÍ ČIPU (platí pre nových stravníkov)
   Do poznámky uveďte meno stravníka a variabilný symbol.
    
   Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená. Vyúčtovanie preplatkov stravného a zostatkovej zálohovej platby bude v júli. Finančné prostriedky Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.
    
   PRIHLASOVANIE NA STRAVU
   Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.
    
   ODHLASOVANIE STRAVY
   Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 12:45 hod. predchádzajúci deň (ako doposiaľ) s možnosťou aj počas víkendu do 20:00 hod. spôsobom:
   1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: Prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň
   2. telefonicky alebo SMS na telefónnom čísle 0903 779 665
    
   V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.
    
   ČIPY
   Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.
   Prevzatie čipov bude možné v dňoch:
   od 10. augusta 2021 (utorok) do 16. augusta 2021 (alebo po dohode iný pracovný deň)
   od 7:00 do 10:00 hod.
    
   Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,- €. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.
    
   V prípade Vašich otázok kontaktujte prosím pani Macekovú, koordinátora stravovania (tel. číslo: 0903 779 665 / email: obedymokrohajska@gmail.com)