• Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2022

   • TERMÍN TESTOVANIA 18. máj 2022 (streda)
    TESTOVANÉ PREDMETY matematika
    slovenský jazyk a literatúra 
    ČAS RIEŠENIA TESTOV MAT – 60 min.*/75 min. – I. sk. /90 min. – II. sk.** 
    SJL/MJL, SJSL – 60 min.*/75 min. – I. sk /90 min. – II. sk.**

    *Testovací čas intaktných žiakov
    **Dĺžka    administrácie    testu    závisí    od    skupiny    obmedzenia    žiaka    so    ZZ a od ukončenia testu všetkých žiakov  v skupine.
    POČET TESTOVÝCH ÚLOH MAT, SJL/MJL – 30 úloh
    FORMA TESTOVÝCH ÚLOH uzavreté úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností
    otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede
    HODNOTENIE ÚLOH 1 bod za správnu odpoveď
    0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď
    POVOLENÉ POMÔCKY pero, ktoré píše namodro, kompenzačné pomôcky*.
    *iba žiaci so ZZ
    NEPOVOLENÉ POMÔCKY kalkulačky, mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

     

    Informácie o Testovaní 5 nájdete 2021/2022 | NUCEM