Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovanie 9-2019

Riadny termín:  3. apríla 2019


Komu je testovanie určené:

Žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

Ciele testovania:

 • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3)
 • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
 • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Aké predmety sa testujú:

 • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • matematika

Aký rozsah učiva sa testuje:
Testuje sa učivo, ktoré sa preberá na II. stupni ZŠ – od 5. ročníka - do polovice 9. ročníka ZŠ.

Aké náročné sú úlohy:
Úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:

 1. Zapamätanie a porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie, priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie.
 2. Špecifický transfer – vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie, aplikáciu vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie, dokazovanie a pod.
 3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup, riešenie problému, hodnotenie a pod.


Akého typu sú testy T9 a aká je ich očakávaná úspešnosť:
Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Úspešnosť jedného žiaka závisí od neúspechu ostatných žiakov. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.


Rozdiel medzi percentom a percentilom: 
Kým percento vyjadruje úspešnosť žiaka dosiahnutú v teste, percentil vyjadruje v percentách dosiahnuté poradie žiaka v celej populácii testovaných deviatakov na Slovensku.

 Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero
 Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.


Náhradný termín:
Náhradné testovanie sa bude konať
16. a 17. apríla 2019. Náhradné testovanie sa bude konať v príslušných krajských mestách. Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

 

 

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665