• Nadpis

   • organizačné zložky:
    Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím,
    Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím
    Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
     
    Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020
     
    Podmienky
    V súlade s § 62 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 322/2008 MŠ SR Z. z. o špeciálnych školách určujem podmienky a kritériá prijatia na štúdium v odboroch:
     
     Gymnázium (4-ročný študijný odbor) – 7902J
     Obchodná akadémia (4-ročný študijný odbor) – 6317M
     Obchodná akadémia (2-ročný učebný odbor) – 6478I
     
    V školskom roku 2019/2020 sa v škole otvára:
    • jedna trieda 1. ročníka riadneho denného štúdia na Gymnáziu - štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou;
    • jedna trieda 1. ročníka na Obchodnej akadémii - štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou;
    • jedna trieda 1. ročníka na Obchodnej akadémii - dvojročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou.
    Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 10.
     
    Termín prijímacej skúšky:
    1. kolo
    1. termín prijímacej skúšky - 13. 5. 2019, 8:00 hod.
    2. termín prijímacej skúšky - 16. 5. 2019, 8:00 hod.
    2. kolo
    Prijímacia skúška - 18. 6. 2019, 8:00 hod.
     
    Upozornenie: Uchádzač je v zmysle §63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky.
    Prezentácia prihlásených žiakov – 7:40 hod. v zborovni školy.
     
    Poznámka:
    K prihláške žiaka s telesným alebo iným znevýhodnením priložte kópiu ZŤP preukazu a kópiu poslednej lekárskej správy od odborného ošetrujúceho lekára (neurológ, ortopéd...), správu zo psychologického, špeciálnopedagogického prípadne iného odborného vyšetrenia nie staršiu ako dva roky.
        
    KRITÉRIÁ PRIJATIA NA GYMNÁZIUM A OBCHODNÚ AKADÉMIU
    (4-ročný študijný odbor)
     
    O prijatí žiaka na štúdium rozhodujú:
    • študijné výsledky na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ;
    • výsledok z Testovania 9 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry;
    • výsledok z prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
     
    a) BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
    Gymnázium a Obchodná akadémia
    Bez prijímacích skúšok budú prijatí len tí žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a z matematiky úspešnosť najmenej 90 % - čo preukážu potvrdením o dosiahnutých výsledkoch vydanom MŠVVaŠ SR v zmysle §65 ods. zákona č. 245/2008 Z. z.
     
    b) S PRIjímacími skúškami
    Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ do Gymnázia a Obchodnej akadémie, ktorí nespĺňajú bod a) týchto kritérií, sú povinní vykonať písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
     
    Test prijímacieho konania bude zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.
    Žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nespĺňajú bod a), si môžu prostredníctvom ich zákonných zástupcov podať žiadosť o predĺženie času alebo pomoc pedagogického asistenta pri prijímacích skúškach do 7.5.2019.
     
    Poradie pre prijatie závisí od celkového počtu získaných bodov:
     1. na vysvedčeniach na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka predmety SJL, MAT, cudzí jazyk s lepšou známkou, DEJ, FYZ, BIO, CHE, GEG po 5 bodov za jednotku, 3 body za dvojku, 1 bod za trojku, max. 2x40 = 80 bodov.
     2. za výsledky v Testovaní 2019 získajú žiaci bonifikáciu 1/2 bodu za každé celé percento úspešnosti v oboch predmetoch,  max. 2x50 = 100 bodov.
     3. počet bodov získaných z prijímacích skúšok v predmetoch SJL a MAT, pričom maximálny počet bodov z každého predmetu bude 60 bodov, spolu max. 120 bodov.
     
    Z každého predmetu prijímacej skúšky (matematika, slovenský jazyk a literatúra) musí žiak dosiahnuť minimálne 25 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne.
     
    Výsledný súčet bodov zaradí každého uchádzača do poradia (po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok).  Výsledný súčet bodov musí byť najmenej 150 bodov.
     
    V prípade rovnosti výsledkov sa zohľadňuje:
    • druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia;
    • členstvo v štátnej reprezentácii SR;
    • účasť na predmetových olympiádach, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, s umiestnením na prvých troch miestach).
     
    KRITÉRIÁ PRIJATIA NA OBCHODNÚ AKADÉMIU 
    (2-ročný učebný odbor)
    a) bez prijímacích  skúšok
    b) získané nižšie stredné vzdelanie (ukončená bežná ZŠ)
     
    Žiak, ktorý nevyhovel podmienkam prijatia na Obchodnú akadémiu (štvorročný študijný odbor, alebo Gymnázium) môže byť prijatý do dvojročného odboru Obchodnej akadémie, ak vyhovel podmienkam prijatia na tento učebný odbor.
     
    Termín zasadnutia prijímacej komisie je 16. mája 2019.
     
    Oznámenie výsledkov:
    Celkové výsledky budú zverejnené do 17. mája 2019 na vchode do školy a na www.mokrohajska3.edupage.org
     
    Rozhodnutie o prijatí  bude uchádzačovi odovzdané pri zápise. Prijatí uchádzači sa dostavia na zápis v dňoch 20. a 21. mája 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. 
     
    Pri zápise je potrebné predložiť:
    1) rozhodnutie o prijatí na štúdium
    2) preukaz totožnosti zákonného zástupcu
    3) zápisný lístok vydaný príslušnou ZŠ
     
    Voči uchádzačovi, ktorého zákonný zástupca sa nezúčastní zápisu, riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu. (Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní).
    Podmienky a kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 28. 01. 2019.
     
    V Bratislave, dňa 28. 01. 2019           
     
    RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy