Školský klub detí

Fotoalbum

Fotoalbum TU

I. oddelenie - Lucia Longauerová

Bednár Lukáš
Prípr. roč.
Bitto Daniel Sebastián
1.A
Garabiková Simona
1.A
Komárová Sarah
Prípr. roč.
Košturiak Adam
Prípr. roč.
Macejková Katarína
Prípr. roč.
Mücková Viktória
Prípr. roč.
Sekulová Viktória
3.A
Spiššáková Veronika
3.B
Valette Kristína Simone
Prípr. roč.
Vlk Dominik
Prípr. roč.

II. oddelenie - Marta Chalupková

Bábiková Barbora
3.B
Balgavý Tomáš
2.A
Duchoň Adam
2.A
Kasab Sebastian
1.A
Kuchtová Dominika
1.A
MajerčákováViktória
1.A
Ralbovský  Filip
1.A
Szabó Slavomír
3.B
Túček Dominik
4.A
Vlk Lukáš
3.A

III. oddelenie - Mgr. Martin Gabko

Bezdeková Sofia 4.B
Dúbrava Matúš 4.B
Hlavinka Oliver 3.B
Holováč Timo 4.B
Janečková Tatiana 4.A
Lipovská Stela 4.B
Novotná Alžbeta 4.B
Režňák David 4.A
Siviček Dávid 3.B
Szabó Richard 4.A

IV. oddelenie - PaedDr. Mária Annunciata Schönwalder

Bordák Alex
4.B
Hlavenka Ján
2.A
Hlivár Alex
3.A
Knotek Timotej
4.B
Lipovská Linda
2.A
Maňáková Dominika
2.A
Szabová Alžbeta
2.A
Szirákiová Saskia
3.A
Vargová Zlatica
2.A
   

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ "MOKROHÁJČIK"

Riaditeľ  Spojenej školy, Mokrohájska 3 ,  Mgr. Andrej Lackovič, na základe Zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z .z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a o zmene a doplnení ďalších zákonov vydáva tento Školský poriadok pre ŠKD.
 
Obsah Školského poriadku
 
I. Všeobecné ustanovenia
1. Legislatíva
II. Riadenie a organizácia ŠKD
III. Zaraďovanie detí do ŠKD a dochádzka detí do ŠKD
IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v školskom klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy
1. Práva a povinnosti detí
2. Práva a povinnosti zákonných zástupcov
V. Prevádzka a režim dňa v ŠKD
1. Režim dňa v ŠKD
2. Organizácia v oddelení, jedálni
3. Pobyt detí vonku
4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
5. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klubu
VI. Záverečné ustanovenia
 
I. Všeobecné ustanovenia
 
Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou školy. Školský poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach detí v školskom klube, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahovs pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školského klubu, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich ochrane pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy a školského klubu. Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.
 
1. Legislatíva
ŠKD je legislatívne upravený §2 a §3 vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
 
II. Riadenie a organizácia ŠKD
 
Školský klub detí (ŠKD) je zriadený ako súčasť školy.
ŠKD riadi zást. riad. školy - Mgr. Jana Ladičkovská
Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú:
1.oddelenie  p. vychovávateľka Mgr. Lucia Longauerová
2.oddelenie  p. vychovávateľka Marta Chalupková – vedúca MZ
3.oddelenie  p. vychovávateľ Mgr. Martin Gabko
4.oddelenie p. vychovávateľka PaedDr. Mária Schönwälder
 
III. Zaraďovanie detí do ŠKD a dochádzka detí do ŠKD
 
 • Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti  podanej zákonnými zástupcami žiaka.
 • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú v zamestnaní.
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddelení ŠKD.
 • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru
 • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj žiakov.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
 • V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia, poprípade je hradené z dobrovoľného mesačného príspevku na činnosť ŠKD.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné zabezpečujú rodičia.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci –  p. vychovávateľ/ka
 • Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská a iné objekty školy.
 • Finančné prostriedky ŠKD sa využívajú predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.
 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania rodiča. Dieťa nemôže byť uvoľnené z ŠKD  na telefonický podnet rodiča
 • Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.
 • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením
 
 
IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v školskom klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy
 
1. Práva a povinnosti detí
 • oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom školy a ŠKD a dodržať jeho pravidlá
 • deti  navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“
 • majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD
 • majú právo vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť
 • deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj
 • deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí
 • deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím
 • deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD
 • počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľky/ľa  a riadiť sa jej usmerňovaním, dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, dodržiavať
 • školský poriadok ŠKD
 • ku všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým a k všetkým návštevám sa deti správajú zdvorilo
 • nerešpektovanie pokynov vychovávateľky/ľa zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD
 • o vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľ školy po predchádzajúcej konzultácii s vychovávateľkou a zákonnými zástupcami dieťaťa
 
2. Práva a povinnosti zákonných zástupcov
 • zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať o správaní sa svojho dieťaťa u vychovávateľky/ľa
 • zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou najprv u vychovávateľky/ľa, potom u riaditeľa školy. Pripomienky a podnety smerujúce k riaditeľovi školy musia byť podané písomne
 • povinnosťou zákonného zástupcu je poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho osobné údaje, informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu určenom školským zákonom
 • zákonný zástupca je povinný oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných oslabení
 • v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa je povinný dať svojmu dieťaťu na rekreačnú a športovú činnosť v ŠKD vhodnú pevnú obuv a vhodné oblečenie
 
V. Prevádzka a režim dňa v ŠKD
 
1.Prevádzka ŠKD
07:00 – 07:45 hod. príchod detí do ŠKD, presun detí do tried
Ranné služby:
v pondelok - p. Chalupková 
v utorok - p. Mgr. Martin Gabko
v stredu - p. PaedDr. Mária Schönwälder
vo štvrtok - p. Mgr.Martin Gabko
v piatok - p. Mgr. Lucia Longauerová
 
Obedňajšia a poobedňajšia činnosť
 
11:30 – 13:30 hod.   príchod detí do ŠKD
                                    príprava na obed, obed, oddychové zamestnanie
13:30 – 17:00 hod.   rekreačná činnosť, pobyt vonku,
                                    vychádzky, hry, športové a pohybové
                                    aktivity, záujmová činnosť, krúžky
                                    príprava na vyučovanie, didaktické hry,
                                    vypracovávanie domácich úloh
15:45 – 17:00 hod. presun detí do spojeného oddelenia
v pondelok - presun detí z 2. oddelenia do 1. oddelenia - zodp. p.vychovávateľka  Mgr. Lucia Longauerová
v utorok -  presun detí z 3. oddelenia do 2. oddelenia - zodp. p. vychovávateľka Chalupková
v stredu - presun detí zo 4. oddelenia do 3. oddelenia - zodp.p.vychovávateľ Gabko
vo štvrtok - presun detí z 3. oddelenia do 2. oddelenia - zodp. p. vychovávateľka Chalupková
v piatok - presun detí z 1. oddelenia do 4. oddelenia - zodp. p. vychovávateľka  Schönwälder
Prosíme rodičov, aby si svoje deti vyberali zo školského klubu najskôr po 14:15 hod. z dôvodu prebiehajúcej činnosti detí v ŠKD.
 
2. Organizácia v oddelení, jedálni
Deti do oddelenia ŠKD prichádzajú po skončení vyučovania pod vedením vychovávateľky, prípadne učiteľky vyučujúcej poslednú vyučovaciu hodinu. Odchod dieťaťa z ŠKD je vyznačený v osobnom spise dieťaťa. Zmeny odchodu musí zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámiť vychovávateľke. Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľky je neprípustné – ak sa to stane, dieťa sa vylúči z ŠKD.
Za dieťa, ktoré bolo na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá. ŠKD realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť formou odpočinkovej, rekreačnej, záujmovej činnosti a prípravou na vyučovanie podľa Režimu dňa v školskom klube. Pred obedom deti dodržiavajú osobnú hygienu, počas obeda pravidlá spoločenského správania a pravidlá správania sa v školskej jedálni. Na obed do školskej jedálne a po ukončení obeda odchádzajú deti spoločne s vychovávateľkou. Za prihlasovanie a odhlasovanie detí z obeda zodpovedá zákonný zástupca žiaka.
 
3. Pobyt detí vonku
Počas pobytu vonku musí dieťa dodržiavať pokyny vychovávateľky. Pri hrách je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. Pri vychádzkach a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá za deti vychovávateľka..
 
4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
Za bezpečnosť detí počas pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná vychovávateľka. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí, po dohode s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru (krúžku). Na krúžok aj z krúžku  odvádza deti pedagogická asistentka, pridelená do ŠKD. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. Ak sa dieťa necíti dobre, alebo sa zraní, je povinné okamžite to hlásiť vychovávateľke. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zákonnému zástupcovi dieťaťa a napíše o ňom záznam. Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne z ŠKD v čo najkratšej dobe po oznámení o jeho zlom zdravotnom stave.
Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. Používanie mobilných telefónov počas pobytu detí v ŠKD je povolené iba so súhlasom vychovávateľky.
Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie počas pobytu v ŠKD je zakázané.
 
5. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klubu
Deti počas pobytu v ŠKD sú povinné zaobchádzať šetrne so školským majetkom (napr. inventár ŠKD, nábytok, steny, priestory WC, budova školy, školský dvor a pod.). Každé úmyselné poškodenie školského majetku dieťaťom, je povinný uhradiť zákonný zástupca dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo.
 
Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 6,50 € mesačne na jedno dieťa.
 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca nasledovne:
          september - december /26,-- €/ - do 15.9.....
          január – jún                  /39,-- €/ - do 15.1.....
 • V období prázdninovej činnosti príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD zaplatí adekvátnu čiastku.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 • Pokiaľ rodič dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.
 
VI. Záverečné ustanovenia
 
1. S obsahom Školského poriadku ŠKD sa oboznámia  deti zaradené do ŠKD vždy na v prvom týždni pobytu v ŠKD. Zmeny a doplnky Školského poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
2. Školský  poriadok ŠKD bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 30. 08 2017.
3. Školský poriadok ŠKD nadobúda platnosť dňa. 30. 08. 2017 a účinnosť dňa 01. 09. 2017.
 
Vypracovala:
V Bratislave dňa 30. augusta 2017                                   Mgr. Jana Ladičkovská
                                                                                                 Zást.riad.školy
 
                                                                                           Mgr. Andrej Lackovič
                                                                                                  Riaditeľ školy    

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665