Školský klub detí

I. oddelenie - Bc. S. Antalíková

Duchoň Adam 1.A
Hlavenka Ján 1.A
Hlivár Alex 2.A
Holováč Timo 3.B
Lipovská Linda 1.A
Maňáková Dominika 1.A
Navarová Aneta 2.A
Spiššáková Veronika 2.B
Szabová Alžbeta 1.A
Szirákiová Saskia 2.A
Vargová.Zlatica 1.A
Virág Vladimír  2.A
Vlk Lukáš 2.A

II. oddelenie - Marta Chalupková

Bitto Daniel Sebastian Prípr. roč.
Bordák Alex 3.B
Čerba Maximilián 4.A
Farkas Tomáš 4.A
Kasab Sebastián Prípr. roč.
Kuchtová Dominika Prípr. roč.
Majerčáková Viktória Prípr. roč.
Puškáč Jakub Prípr. roč.
Ralbovský Filip Prípr. roč.
Sepešiová Petra Prípr. roč.
Sivičeková Monika 4.A
Šimek Tibor 4.A
Šimeková Dominika 4.A

2. oddelenie ŠKD - oznamy, fotogaléria...

III. oddelenie - Mgr. M. Gabko

Bábiková Barbora 2.B
Dobiáš David 3.B
Dúbrava Matúš 3.B
Hlavinka Oliver 2.B
Janečková Tatiana 3.A
Lipovská Stela 3.B
Novotná Alžbeta 3.B
Režňák David 3.A
Siviček Dávid 2.B
Szabó Richard 3.A
Szabó Slavomír 2.B
Túček Dominik 3.A

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ "MOKROHÁJČIK"

(s účinnosťou od 1. 9. 2016)
 
1. Riadenie a organizácia školského klubu detí /ďalej ŠKD/
ŠKD riadi zást. riad. školy - Mgr. Jana Ladičkovská
Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú:
 1. oddelenie  p. vychovávateľka Bc. Silvia Antalíková
 2. oddelenie  p. vychovávateľka Marta Chalupková
 3. oddelenie  p. vychovávateľ Mgr. Martin Gabko
 
2. Prevádzka ŠKD
 • ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 7:00 do 7:45 hod a 11:30 do 17:00 hod.
 • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.
 
3. Zaraďovanie detí
 • Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami dieťaťa. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú v zamestnaní.
 • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddelení ŠKD.
 • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru
 • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
 • V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia, poprípade je hradené z dobrovoľného mesačného príspevku na činnosť ŠKD.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné zabezpečujú rodičia.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľ/ka
 • Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská a iné objekty školy.
 • Finančné prostriedky ŠKD sa využívajú predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.
 
4. Dochádzka detí
 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania rodiča. Dieťa nemôže byť uvoľnené z ŠKD na telefonický podnet rodiča
 • Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.
 • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.
 
5. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí
 • Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá p. vychovávateľ/ka, ktorý/á ich ihneď po vyučovaní preberá od vyučujúceho v danej triede.
 • Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje p. vychovávateľ/ka.
 • Pri hrách a iných činnostiach je p. vychovávateľ/ka povinný/á poučiť deti o bezpečnosti.
 • Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.
 • V prípade úrazu poskytne p. vychovávateľ/ka prvú pomoc, oznámi ho riaditeľovi školy, napíše záznam o úraze (kniha úrazov – zástupca riaditeľa školy).
 • Nosenie drahých, nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.
 • Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky ...) označené pre prípad odcudzenia.
 • Straty z uzavretých priestorov v ŠKD vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a riaditeľom školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti p. vychovávateľ/ka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
 • Z miesta konania podujatí môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov, ktorý odovzdá vychovávateľke ŠKD.
 • Ak zistí vychovávateľ/ka u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov telefonicky.
 
6. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 6,50 € mesačne na jedno dieťa.
 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca nasledovne:  
  • september - december 26,-- € - do 15. 9. príslušného školského roka
  • január – jún 39,-- € - do 15. 1. príslušného školského roka
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 • Pokiaľ rodič dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD
 
7. Prevádzka ŠKD
Pondelok - Štvrtok
 
07:00 – 07:45 hod. – príchod detí do ŠKD
 
Ranné služby:
Pondelok   Marta Chalupková,
Utorok       Mgr. Martin Gabko
Streda       Bc. Silvia Antalíková
Štvrtok      Mgr. Martin Gabko
Piatok       týždenné striedanie sa vychovávateľov (1. týždeň - p. Chalupková, 2. týždeň - p. Gabko, 3. týždeň - p. Antalíková
 
07:45 – 08:00 hod. – presun detí do tried na vyučovanie
 
11:40 – 13:30 hod.
 • príchod detí do ŠKD
 • príprava na obed, obed, oddychové zamestnanie
 
13:30 – 15:45 hod.
 • rekreačná činnosť, pobyt vonku,
 • vychádzky, hry, športové a pohybové
 • aktivity, záujmová činnosť, krúžky
 • príprava na vyučovanie, didaktické hry,
 • vypracovávanie domácich úloh
 
15:45 – 17:00 hod. – presun detí do spojeného oddelenia
Pondelok - presun detí z 2. oddelenia do 1. oddelenia zodp. p. vychovávateľka Antalíková
Utorok - o 16:00 hod. - presun detí z 3. oddelenia do 2. oddelenia  zodp. p. vychovávateľka Chalupková
Streda - presun detí z 1. oddelenia do 3. oddelenia zodp. p. vychovávateľ Gabko
Štvrtok
 • o 16:00 hod. - presun detí z 3. oddelenia do 2. oddelenia zodp. p. vychovávateľka Chalupková (v 1. polroku šk. r. 2016/17)
 • presun detí z 3. oddelenia do 1. oddelenia zodp. p. vychovávateľka Antalíková (v 2. polroku šk. r. 2016/17)
 
Piatok
07:00 – 07:45 hod. – príchod detí do ŠKD, zodp. asistent učiteľa
07:45 – 08:00 hod. – presun detí do tried na vyučovanie
 
11:40 – 13:30 hod.
 • príchod detí do ŠKD
 • príprava na obed, obed, oddychové zamestnanie

 

13:30 – 17.00 hod.

 • rekreačná činnosť, pobyt vonku,
 • vychádzky, hry, športové a pohybové
 • aktivity, záujmová činnosť, krúžky
 • príprava na vyučovanie, didaktické hry,
 • vypracovávanie domácich úloh
 
16:15 - presun detí do spojeného oddelenia
1. týždeň - presun detí z 2. oddelenia do 1. oddelenia zodp. p. vychovávateľka Antalíková
2. týždeň - presun detí z 3. oddelenia do 2. oddelenia  zodp. p. vychovávateľka Chalupková
3. týždeň - presun detí z 1. oddelenia do 3. oddelenia zodp. p. vychovávateľ Gabko

 

 
Prosíme rodičov, aby si svoje deti vyberali zo školského klubu  najskôr po 14:15 hod. z dôvodu prebiehajúcej činnosti  detí v ŠKD.
 
Mgr. Andrej Lackovič
riaditeľ školy

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665