Rada školy

Nadpis

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.
Vyjadruje sa k nasledovným témam:
 • k návrhu na úpravy v učebných plánoch, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov
 • k návrhu na počet prijímaných žiakov
 • k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch
 • k návrhu rozpočtu a k správe o výsledkoch hospodárenia školy
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá s odôvodnením návrh na odvolanie riaditeľa, vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa
 • ku koncepčným zámerom rozvoja školy.
 
Zloženie rady školy
Učitelia:
PhDr. Daniela Capeková - predseda školskej rady (zástupca za SŠ)
Marta Chalupková - zapisovateľka  (zástupca za ZŠ)
Rodičia:
Mgr. Beáta Lipovská (zástupca  za 1.stupeň ZŠ)
Ing. Ondrej Mičáň (zástupca za 2. stupeň ZŠ) 
Ing. Viera Freyová (zástupca za SŠ)
Okresný úrad Bratislava (zriaďovateľ):
Ing. Margita Zátorská
Ľubomír Čamek
Mgr. Bc. Miriam Valašiková
PhDr. Milena Štrbáková
Nepedagogickí pracovníci:
PhDr. Aneta Filipovičová
Zástupca žiakov:
Terézia Kovarovičová

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665