Kritériá prijímacieho konania

Podmienky a kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

IČO: 30 778 964organizačné zložky:
Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím,
Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
www.mokrohajska3.edupage.org


 
PODMIENKY:
V súlade s § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 322/2008 MŠ SR Z. z. o špeciálnych školách určujem podmienky a kritéria prijatia na štúdium v odboroch:
 
Gymnázium (4-ročný študijný odbor) – 7902J
Obchodná akadémia (4-ročný študijný odbor) – 6317M
Obchodná akadémia (2-ročný učebný odbor) – 6478I
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava.
 
V školskom roku 2017/2018 sa v škole otvára jedna trieda 1. ročníka riadneho denného štúdia na Gymnáziu, jedna trieda na Obchodnej akadémii - štvorročný študijný odbor s maturitou a jedna trieda na Obchodnej akadémii - dvojročný učebný odbor so záverečnou skúškou. Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 12.
 
1.kolo
1. termín prijímacej skúšky – 9.5.2017, 8:00 hod.
2. termín prijímacej skúšky - 11.5.2017, 8:00 hod.

 
2.kolo
Prijímacia skúška - 20.6.2017, 8:00 hod

Upozornenie: Uchádzač je v zmysle §63 ods. 2 Zákona č. 245/2008 povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky.
 
Prezentácia prihlásených žiakov – 7:40 hod. v zborovni školy.
 
Poznámka:
K prihláške žiaka s telesným alebo iným znevýhodnením priložte kópiu ZŤP preukazu a kópiu poslednej lekárskej správy od odborného ošetrujúceho lekára (neurológ, ortopéd...), správu zo psychologického, špeciálnopedagogického prípadne iného odborného vyšetrenia.

 
KRITÉRIUM PRIJATIA NA GYMNÁZIUM A OBCHODNÚ AKADÉMIU (4-ročný študijný odbor)
 
O prijatí žiaka na štúdium rozhodujú:
 • študijné výsledky na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ
 • výsledok z Testovania 9, z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
 • výsledok z prijímacích skúšok, z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
 
a) BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
Gymnázium a Obchodná akadémia (4-ročný študijný odbor) Bez prijímacích skúšok budú prijatí len tí žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a z matematiky úspešnosť najmenej 90 % - čo preukážu potvrdením o dosiahnutých výsledkoch vydanom MŠVVŠ SR v zmysle §65 ods. zákona č. 245/2008 Z.z.

 
b) S PRIJÍMACÍMI SKÚŠKAMI:
Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ do Gymnázia a Obchodnej akadémie (4 - ročný študijný odbor), ktorí nespĺňajú bod a) týchto kritérií, sú povinní vykonať písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky . Test prijímacieho konania bude zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2. 
 
Žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nespĺňajú bod a), si môžu prostredníctvom ich zákonných zástupcov podať žiadosť o predĺženie času alebo pomoc pedagogického asistenta pri prijímacích skúškach do 3.5.2017.
 
Poradie pre prijatie závisí od celkového počtu získaných bodov:
a) na vysvedčeniach na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka predmety SJL, MAT, cudzí jazyk s lepšou známkou, DEJ, FYZ, BIO, CHE, GEG po 5 bodov za jednotku, 3 body za dvojku, 1 bod za trojku, max. 2x40 = 80 bodov.
 
b) za výsledky v Testovaní 2017 získajú žiaci bonifikáciu 1/2 bodu za každé celé percento úspešnosti v oboch predmetoch, max. 2x50 = 100 bodov.
 
c) počet bodov získaných z prijímacích skúšok v predmetoch SJL a MAT, pričom maximálny počet bodov z každého predmetu bude 60 bodov, spolu max. 120 bodov.
 
Z každého predmetu prijímacej skúšky (matematika, slovenský jazyk a lit.) musí žiak dosiahnuť minimálne 25 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne.
 
Výsledný súčet bodov zaradí každého uchádzača do poradia /po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok/: výsledný súčet bodov musí byť najmenej 150 bodov.
 
V prípade rovnosti výsledkov sa zohľadňuje:
 • druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia
 • členstvo v štátnej reprezentácií SR
 • účasť na predmetových olympiádach, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, s umiestnením na prvých troch  miestach).
 
KRITÉRIUM PRIJATIA NA OBCHODNÚ AKADÉMIU (2-ročný učebný odbor)
a) bez prijímacích skúšok
b) získané nižšie stredné vzdelanie (ukončená bežná ZŠ).
 
Žiak, ktorý nevyhovel podmienkam prijatia na Obchodnú akadémiu (štvorročný študijný odbor, alebo Gymnázium) može byť prijatý do dvojročného odboru Obchodnej akadémie, ak vyhovel podmienkam prijatia na tento učebný odbor.
 
Termín zasadnutia prijímacej komisie je 11. mája 2017.
 
Oznámenie výsledkov:
Celkové výsledky budú zverejnené do 12. mája 2017 na vchode do školy a na www.mokrohajska3.edupage.org.
 
Rozhodnutie o prijatí bude uchádzačovi odovzdané pri zápise.
 
Prijatí uchádzači sa dostavia na zápis v dňoch 16. a 17. mája 2017 v čase od 8:00 do 12:00 hod.
 
Pri zápise je potrebné predložiť:
 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
 2. preukaz totožnosti zákonného zástupcu
 3. zápisný lístok vydaný príslušnou ZŠ
 
Voči uchádzačovi, ktorého zákonný zástupca sa nezúčastní zápisu riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu. (Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní).
 
Podmienky a kritéria prijímacieho konania boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 25. 01. 2017.
 
V Bratislave, dňa 25. 01. 2017                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Andrej Lackovič, riaditeľ školy
 

www.mokrohajska3.edupage.org mail: skola@mokrohajska3.sk tel.: 02/54 77 18 26
  lackovic@mokrohajska3.sk mobil: 0918 532 912

                                                             
                                                                                                                   

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665