• Zmeny v dotáciách na stravu od 01.09.2023 do 31.12.2023

  • Dňa 01.09.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách účinného od 01.09.2023 je zverejnené v zbierke zákonov SR.

   Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

   • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič dieťaťa“), písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa;

   • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“). V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny;

   • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

   V prípade detí navštevujúcich ZŠ alebo posledný ročník MŠ je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu požiada. Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive (napr. návratka), pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu. O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy.  

   V súvislosti s vyjadrením záujmu o poskytnutie dotácie na stravu odporúčame rodičov detí upozorniť, že ak nevyjadria záujem v termíne stanovenom zriaďovateľom (viď. bližšie návratka), na dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadajú, ako aj na skutočnosť, že žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. Dotáciu na stravu je možné oprávnenému dieťaťu poskytnúť len za splnenia podmienky, že sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.  

   Zákonnou výnimkou je situácia, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (lekára špecialistu alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria) si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (viď. bližšie návratka). V takomto prípade zariadenie školského stravovania zaradí dieťa do zoznamu stravníkov a podľa § 4 ods. 11 zákona o dotáciách, zriaďovateľ poskytnutú dotácia na stravu vyplatí rodičovi, ktorý diétnu stravu pripraví doma a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy. Technika vyplácania dotácie na stravu rodičovi je v kompetencii zriaďovateľa školy.

    

   PLATBY

   1. Žiaci, ktorých sa týka dotácia „Strava zadarmo“ (posledný ročník MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ) musia mať kredit vo výške min. 20 € (pokrytie neprevzatých obedov).
   2. Ostatní stravníci (žiaci SŠ, žiaci ZŠ, ktorí si nepožiadali o dotáciu a deti z MŠ, ktorým nevznikol nárok na dotáciu) sú povinní platiť stravné podľa predpisu ako doposiaľ.

   Platba za obedy (žiaci SŠ, žiaci ZŠ, ktorí si nepožiadali o dotáciu a deti z MŠ, ktorým nevznikol nárok na dotáciu) musí byť zrealizovaná v PLNEJ VÝŠKE podľa predpisu (platba na september musí byť uhradená od 1. augusta najneskôr do 20. augusta).

   Predpis na stravné pre šk.rok 2023/2024 nájdete tu:

   V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.

    

   Možnosti platby:

   1. internetbanking
   2. prevodný príkaz v banke


   Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:

   Číslo účtu v tvare IBAN: SK 10 8180 0000 0070 0059 0102

   Variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL DOSTANETE PRI PREBRATÍ ČIPU

   * platí pre nových stravníkov

   Do poznámky uveďte meno stravníka a variabilný symbol.

    

   Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená.

   Vyúčtovanie preplatkov stravného a zostatkovej zálohovej platby bude na základe žiadosti (platí pre končiacich žiakov, pokračujúci žiaci si kredit prenášajú do ďalšieho školského roku).

    

   PRIHLASOVANIE NA STRAVU

   Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.

   ODHLASOVANIE STRAVY

   Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 10:00 hod. predchádzajúci deň (ako doposiaľ) s možnosťou aj počas víkendu do 20:00 spôsobom:

   1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: Prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku  kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň

   2. telefonicky alebo sms na telefónnom čísle +421903 779 665

   3. mailom na obedy@mokrohajska3.sk

   V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.

    

   ČIPY

   Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.

   Prevzatie čipov bude možné v dňoch od 9. augusta 2023 (streda) do 16. augusta 2023 (streda) alebo po dohode iný pracovný deň v čase od 7:00 do 10:00 hod. 

   Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,-- €. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.

   V prípade Vašich otázok kontaktujte prosím pani Macekovú, koordinátora stravovania na tel. číslo: 0903 779 665 alebo prostredníctvom mailu: obedy@mokrohajska3.sk