• Stravovanie v školskom roku 2022/2023 - základná informácia

  •  

   ZMENY V DOTÁCIÁCH NA STRAVU od 01. júla 2022 (len pre materskú a základnú školu)

   Dňom 01. júla 2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

   Pri poskytovaní dotácií na stravu sú už len dve vekové kategórie detí:

   1. deti v poslednom ročníku materskej školy alebo žiaci  základnej školy do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

   V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (od 01. 07. 2022 v sume 70,-- Eur mesačne, tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách už v poslednom ročníku MŠ nie je možný.

   1. deti nad 15 rokov v základnej škole (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (01.07.2022 v sume 40,-- Eur mesačne). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70,-- Eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t. j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu. Tu je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu - žiak nad 15 rokov v základnej škole

    

   Upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

   Je potrebné, aby rodičia detí, ktorí budú žiadať o poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2022, čiže v novom školskom roku (2022/2023), predložili nevyhnutné potvrdenie, na základe, ktorého žiada o poskytnutie dotácie na stravu a to buď:

   • potvrdenie, že ide o dieťa v HN,
   • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
   • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus,
   • priložiť Žiadosť k poskytnutiu dotácie na stravovanie na školský rok 2022/2023.

    

   PLATBY

   Platba za obedy musí byť zrealizovaná v plnej výške podľa predpisu (platba na september musí byť uhradená od 1. augusta najneskôr do 20. augusta).

   Predpis stravného v školskom roku 2022/2023 nájdete TU .

   V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.

   Možnosti platby:

   1. internetbanking
   2. prevodný príkaz v banke


   Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:

   Číslo účtu v tvare IBAN: SK 10 8180 0000 0070 0059 0102

   Variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL DOSTANETE PRI PREBRATÍ ČIPU

   * platí pre nových stravníkov

   Do poznámky uveďte meno stravníka a variabilný symbol.

   Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená.

   Vyúčtovanie preplatkov stravného a zostatkovej zálohovej platby bude v júli. Finančné prostriedky Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.

    

   PRIHLASOVANIE NA STRAVU

   Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.

    

   ODHLASOVANIE STRAVY

   Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúci deň (ako doposiaľ) s možnosťou aj počas víkendu do 20:00 hod. spôsobom:

   1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: Prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku  kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň
   2. telefonicky alebo SMS na telefónnom čísle 0903 779 665

    

   V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.

    

   ČIPY

   Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.

   Prevzatie čipov bude možné v dňoch:

   od 8. augusta 2022 (pondelok) do 15. augusta 2022 (alebo po dohode iný pracovný deň)

   od 7:00 do 10:00 hod.

    

   Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,- €. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.

   V prípade Vašich otázok kontaktujte prosím pani Katarínu Macekovú, koordinátora stravovania prostredníctvom tel. čísla 0903 779 665, alebo mailom na adrese obedy@mokrohajska3.sk