• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovanie 9-2022

   • Testovanie
    Termín
    Predmet
    T9
    riadny termín
    6. 4. 2022
    (streda)
    matematika, slovenský jazyk a literatúra
    T9
    náhradný termín
    21. 4. 2022
    (štvrtok)
    matematika, slovenský jazyk a literatúra
     
    Pre koho testovanie určené:
    žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

    Ciele testovania:
    • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3)
    • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
    • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania
     

    Aké predmety sa testujú:

    • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
    • matematika
     

    Aký rozsah učiva sa testuje:
    Testuje sa učivo, ktoré sa preberá na II. stupni ZŠ – od 5. ročníka - do polovice 9. ročníka ZŠ.

    Aké náročné sú úlohy:
    Úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:

    1. Zapamätanie a porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie, priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie.
    2. Špecifický transfer – vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie, aplikáciu vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie, dokazovanie a pod.
    3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup, riešenie problému, hodnotenie a pod.

     

    Akého typu sú testy T9 a aká je ich očakávaná úspešnosť:
    Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Úspešnosť jedného žiaka závisí od neúspechu ostatných žiakov. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.


     

    Rozdiel medzi percentom a percentilom: 
    Kým percento vyjadruje úspešnosť žiaka dosiahnutú v teste, percentil vyjadruje v percentách dosiahnuté poradie žiaka v celej populácii testovaných deviatakov na Slovensku.

     Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero
     Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.


    Náhradný termín:
    Náhradné testovanie sa bude konať 24. júna
     2021. Zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.