• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovanie 9-2023

  • Testovanie

   Termín

   Predmet

   T9 - riadny termín

   20. 3. 2024

   matematika, slovenský jazyk a literatúra

    
   Pre koho testovanie určené:
   žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

   Ciele testovania:
   • získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3)
   • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl
   • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania
    

   Aké predmety sa testujú:

   • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
   • matematika
    

   Aký rozsah učiva sa testuje:
   Testuje sa učivo, ktoré sa preberá na II. stupni ZŠ – od 5. ročníka - do polovice 9. ročníka ZŠ.

   Aké náročné sú úlohy:
   Úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:

   1. Zapamätanie a porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie, priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie.
   2. Špecifický transfer – vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie, aplikáciu vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie, dokazovanie a pod.
   3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup, riešenie problému, hodnotenie a pod.

    

   Akého typu sú testy T9 a aká je ich očakávaná úspešnosť:
   Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced (rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Úspešnosť jedného žiaka závisí od neúspechu ostatných žiakov. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.


    

   Rozdiel medzi percentom a percentilom: 
   Kým percento vyjadruje úspešnosť žiaka dosiahnutú v teste, percentil vyjadruje v percentách dosiahnuté poradie žiaka v celej populácii testovaných deviatakov na Slovensku.

    Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero
    Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

    

   Ďalsie informácie o testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy nájdete: 2022/2023 | NUCEM