Základná škola

    • Základná škola - info

    •  

     • zabezpečuje vzdelávanie žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi počas plnenia povinnej školskej dochádzky; 
     • hlavnou úlohou je dať žiakom školy vedomosti, zručnosti a návyky s ohľadom na ochorenie a postihnutie žiaka;
     • individuálny prístup;
     • väčšina žiakov našej základnej školy pokračuje v štúdiu na strednej škole.
     Základná škola poskytuje nasledovné benefity:
     • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl
     • individuálny prístup k deťom a žiakom
     • interaktívne vzdelávanie, e-learning
     • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania
     • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa
     • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca
     • nízkopodlažné školské autobusy
     • školský klub detí
     • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty
     • športový klub Altius Bratislava