• Rada školy

   • Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.
    Vyjadruje sa k nasledovným témam:
    • k návrhu na úpravy v učebných plánoch, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov
    • k návrhu na počet prijímaných žiakov
    • k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch
    • k návrhu rozpočtu a k správe o výsledkoch hospodárenia školy
    • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
    • predkladá s odôvodnením návrh na odvolanie riaditeľa, vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa
    • ku koncepčným zámerom rozvoja školy.
     
    Zloženie rady školy
    Učitelia:
    PhDr. Daniela Capeková - predseda školskej rady (zástupca za SŠ)
    Marta Chalupková - zapisovateľka  (zástupca za ZŠ)
    Rodičia:
    Mgr. Beáta Lipovská (zástupca  za 1.stupeň ZŠ)
    Ing. Ondrej Mičáň (zástupca za 2. stupeň ZŠ) 
    Ing. Viera Freyová (zástupca za SŠ)
    Okresný úrad Bratislava (zriaďovateľ):
    Ing. Margita Zátorská
    Ľubomír Čamek
    Mgr. Bc. Miriam Valašiková
    PhDr. Milena Štrbáková
    Nepedagogickí pracovníci:
    PhDr. Aneta Filipovičová
    Zástupca žiakov:
    Terézia Kovarovičová