Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
aplikovaná informatika - seminár SAI
biológia BIO
biológia a ekológia BAE
daňová sústava DAS
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
ekológia EKL
ekonomické cvičenia EKC
ekonomika EKO
ekonomika a riadenie EKR
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
etika sociálnej práce ESR
fyzika FYZ
geografia GEG
hospodárska geografia HOG
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárske výpočty HVY
hospodárske výpočty a štatistika HOS
hospodársky zemepis HOZ
hudobná výchova HUV
chémia CHE
Chémia-laboratórne práce CLP
informatická výchova INF
informatika INF
komunikácia KMU
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
literárny seminár LIS
makroekonómia-seminár MOS
matematika MAT
metódy sociálnej práce MSP
náboženská výchova NBV
národné hospodárstvo NAH
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
občianska výchova OBV
ochrana zdravia OZV
pedagogika PED
personalistika PER
personálna práca PPC
podniková ekonomika POE
pracovné vyučovanie PNV
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť skúšky Prakt. časť sk.
právna náuka PRN
právo PRVV
prax PXA
prírodopis PRI
prírodoveda PDA
prvouka PVO
psychológia PSY
psychosociálny tréning PYE
riadenie sociálnej práce RSP
rozvíjanie komunikačných schopností a grafomotorických zručností RKG
rozvíjanie pohybových zručností RPH
rozvoj psychomotorických zručností RPM
sekretárske práce SEP
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SDE
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna a liečebná pedagogika SLG
sociálna práca so zdravotne postihnutými SPU
sociálna psychológia SCP
sociálno-právna pomoc SCN
sociálno-psychologický výcvik SCV
sociológia SOC
spoločenská komunikácia KMM
spoločenskovedný seminár SDVV
spoločenský styk STY
spracovanie informácií SPI
správanie SPR
svet práce SEE
technická výchova VHV
technika THD
technika administratívy TEA
technika administratívy a korešpondencia TAK
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
telesná výchova TV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teoretická časť skúšky Teor. časť sk.
tovaroznalectvo TVZ
tovaroznalectvo-cvičenia TVC
účtovníctvo ÚČT
účtovníctvo-cvičenia CUN
umenie a kultúra UKL
úvod do makroekonómie MEU
vlastiveda VLA
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV
zdravotná telesná výchova ZRT
zdravotné náuky ZD
zdravotné náuky ZDN
zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2019

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
  • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665