• Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská

   • Testovanie 5 a 9

   •  

    Testovanie

    Termín

    Predmet

    T5

    17. 5. 2023 (streda)

    matematika, slovenský jazyk a literatúra

    T9 - riadny termín

    22. 3. 2023 (streda)

    matematika, slovenský jazyk a literatúra

    T9 - náhradný termín

    4. 4. 2023 (utorok)

    matematika, slovenský jazyk a literatúra

   • Informácie o termínoch prijímacích skúšok

   • Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto: 

    Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá 
     
    Prvý termín 
    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania  sa  určuje termín  konania prijímacích  skúšok  na  2.  máj  2023  a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.  
    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania  sa  určuje termín  konania prijímacích  skúšok  na  4.  máj  2023  a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.  
    Druhý termín 
    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.  
    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.  
    • Riaditeľ  strednej  školy  zverejní  na  výveske  školy  a  na  webovom  sídle  školy  zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.  
    • Uchádzač  alebo  zákonný  zástupca  neplnoletého  uchádzača  najneskôr  do  24.  mája  2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 
     
    Ďalší termín  
    • na  nenaplnený  počet  miest  pre  žiakov,  ktorých  možno  prijať  do  tried  prvého  ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.). Určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.  
    • Riaditeľ  strednej  školy  zverejní  na  výveske  školy  a  na  webovom  sídle  školy  zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). 
    • Uchádzač  alebo  zákonný  zástupca  neplnoletého  uchádzača  najneskôr  do  28.  júna  2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 
      
    Stredné športové školy 
    Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:  
    1. fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov.  
    2. fáza  –  termín  overenia  zdravotnej  spôsobilosti  sa  určuje  na  2.  máj  2023  a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj 2023  a  v  prípade  potreby, vzhľadom  na  počet  uchádzačov,  aj  12.  máj  2023  a  15.  máj  2023  (2. termín). 
    • Ďalšie informácie

    • Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
     Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.

     Termín podania prihlášok

     Zákonný zástupca dieťaťa podáva prihlášku riaditeľovi školy do 20. marca 2023.

     Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetových stránok:

     Taktiež Vám ich poskytne výchovná poradkyňa. 

     Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.