Informácie výchovných poradkýň

  • Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská

   • Testovanie 9

   • "Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku. 

    Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023.

    Informácie o Testovaní 9" nájdete na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

     

    Testovanie

    Termín

    Predmet

    T9 - riadny termín

    20. 3. 2024 (streda)

    matematika, slovenský jazyk a literatúra

    T9 - náhradný termín

    4. 4. 2024 (štvrtok)

    matematika, slovenský jazyk a literatúra

     

    Zdroj: Sprievodca (minedu.sk)

   • Informácie o termínoch prijímacích skúšok

   • Podľa § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

    Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

    Prvý termín

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania  sa  určuje termín  konania prijímacích  skúšok  na 29. apríl 2024  a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024. 

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania  sa  určuje termín  konania prijímacích  skúšok  na  2. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024. 

    Druhý termín

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 9. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024. 

    • Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 6. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. máj 2024

    Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

    Stredné športové školy
    Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach: 

    1. fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 25. marec až 19. apríl 2024 pre všetky druhy športov. 

    2. fáza  –  termín  overenia  zdravotnej  spôsobilosti  sa  určuje  nasledovne:

    • 1. termín - 29. apríl 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

    • 2. termín - 9. máj 2024  a  v  prípade  potreby, vzhľadom  na  počet  uchádzačov,  aj  10. máj  2024  a  13.  máj  2024.

    Ďalší termín 

    Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

    Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

    Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

    Zdroj: Sprievodca (minedu.sk) (s. 7 - 8)

    • Informácie o stredných školách

    • Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetových stránok:

     Taktiež Vám ich poskytne výchovná poradkyňa. 

     Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.