• Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská

   • Testovanie 5 a 9

   •  
    Testovanie
    Termín
    Predmet
    T5
    18 . 5. 2022
    (streda)

    matematika, slovenský jazyk a literatúra

    T9
    riadny termín
    6. 4. 2022
    (streda)
    matematika, slovenský jazyk a literatúra
    T9
    náhradný termín
    21. 4. 2022
    (štvrtok)
    matematika, slovenský jazyk a literatúra
   • Informácie o termínoch prijímacích skúšok

   • Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023
    a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023*

     
    V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:
     
    Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá
     
    1. termín: 
    • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022
    • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022

    2. termín:

    • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022
    • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022
     
    Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy
     
    Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:
    • prvá fáza - overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)
    • druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 (1. termín) alebo 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022 (2. termín)
     
    Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
     
     
     
    Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk. Taktiež Vám ich poskytne výchovná poradkyňa. 
     
    Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.