• Informácie výchovnej poradkyne pre žiakov základnej školy

   • Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Ladičkovská
     
    Celoplošné testovanie piatakov - zrušené
    Celoplošné testovanie deviatakov –  9. júna 2021 (streda)
    Náhradné testovanie deviatakov - 24. júna 2021
     
    Termíny prijímacích pohovorov na  stredné školy (vrátane osemročných gymnázií) a talentové skúšky 
     
    Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
    • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,  
    • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,  
    • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu,
    • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

     

    Prijímacie  skúšky  na  vzdelávanie  v  stredných  školách na  školský  rok 2021/2022 sa uskutočnia    

    • v prvom  termíne  3. mája 2021  a podľa potreby  vzhľadom  na  počet  uchádzačov  aj 4. mája 2021,  
    • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom  na počet uchádzačov aj 11. mája 2021. 

     

    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční 
    • v  prvom  termíne  5.  mája  2021  a podľa  potreby  vzhľadom  na  počet  uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021, 
    • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021. 
     
     
    Zdroj: 

     
    Prihlášky na strednú školu vypĺňa výchovná poradkyňa.
    Rodičia zabezpečia potvrdenie prihlášky od lekára a následne odovzdajú prihlášku výchovnej poradkyni, prihlášky na strednú školu zasiela základná škola.
     
    Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)
     
    1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
    2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
    3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
    4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
    5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
    6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
    7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
    8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.
     
    Prílohy:
     
    Text prevzatý Prijímacie konanie | ucimenadialku.sk (3.2.2021; 17:05)

     

     
    Informácie o stredných školách nájdete prostredníctvom internetovej stránky www.stredneskoly.sk, resp. poskytne Vám ich výchovná poradkyňa. 
    Informácie o výsledkoch profesionálnej orientácie poskytuje školský psychológ PhDr. Aneta Filipovičová.