• Dôležitý oznam - stravovanie - dotácie - 31. 7. 2022
     • Dôležitý oznam - stravovanie - dotácie - 31. 7. 2022

     • Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022

      Dňom 01.07 2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú už len dve vekové kategórie detí:

      1. deti v poslednom ročníku MŠ alebo žiaci  ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (od 01.07.2022 v sume 70 eur mesačne, tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách už v poslednom ročníku MŠ nie je možný.

      1. deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (01.07.2022 v sume 40 eur mesačne [4]). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t. j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu. Tu je možný súbeh poberania DB a dotácie na stravu-žiak nad 15r.v ZŠ.

      Upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

       

      Preto je potrebné, aby rodičia detí, ktorí budú žiadať o poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022, čiže v novom školskom roku (2022/2023), predložili nevyhnutné potvrdenie, na základe, ktorého žiada o poskytnutie dotácie na stravu a to buď:

      • potvrdenie, že ide o dieťa v HN
      • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

      a

      • priložiť Žiadosť k poskytnutiu dotácie na stravovanie na šk.r.2022/2023 !

      Tlačivá musia byť vypísané riadne, podpísané, naskenované a následne zaslané na email: skolstvo@karlovaves.sk najneskôr do 31.07.2022, inak dieťa nebude možné zaradiť do dotačného zoznamu včas.

       

      Prílohy:

      Čestné vyhlásenie od 1.7.2022 (docx)

      Žiadosť o dotácia MŠ (xlsx)

      Žiadosť o dotáciu ZŠ (xlsx)

    • FYZIKA DEMONŠTRÁCIE
     • FYZIKA DEMONŠTRÁCIE

     • V tomto školskom roku sa fyzika "konečne" vyučovala v škole. Aj preto sme si mohli dovoliť niekoľko fyzikálnych demonštrácií na gymnáziu.

      Prváci okrem tradičného merania hrúbky učebnice, váženia jedného zrnka ryže priniesli z domu jednoduché stroje postavené zo stavebnice lega (Andrej R.). Páku, ozubené kolesá a krásny kladkostroj.

      Druháci sa hrali s deformáciami pevných látok, skúmali plyny a kvapaliny a zaujala ich elektrostatika, magnetizmus či skladanie jednoduchých a rozvetvených obvodov, pri ktorých zvonil zvonček a svietila žiarovka.

      Ondrej sa zabával aj doma a vyrobil z 3D tlačiarne kladku, ktorú môžeme používať na fyzike.

      Tretiaci prešli vlnením, akustikou a mali možnosť demonštrovať optiku, ako skladanie farieb, skúmanie šošoviek, ľudského oka, mikroskopu, ďalekohľadu, úpravu refrakčných chýb, a pod. Martin predviedol svoju vedeckú stavebnicu.

      Prikladám aspoň pár fotografií, ktoré sme stihli urobiť.

      Prajem pekné prázdniny a vnímanie fyziky okolo nás, nielen padnutie jablka na hlavu, či problémy so zmenami tlaku.                                                                                                   

      Ing. Zuzana Sadleková

       

    • Rozlúčka s chémiou v 9. A
     • Rozlúčka s chémiou v 9. A

     • Zdieľame s Vami posledné foto z tímových prác na projektoch - chémia v 9. A triede.

      Projekty boli na veľkej nástenke na hornej chodbe.

      Témy:

      • Alkohol a jeho vplyv na zdravie človeka
      • Acetón a príčiny hromadenia v tele človeka
      • Sacharidy – nezdravé cukry a komplexné sacharidy
      • Proteíny – rastlinné a živočíšne
      • Lipidy – zdravé a nezdravé tuky
      • Vitamíny – funkcia, zdroje a problémy pri nedostatku či nadbytku

      Ako sa hovorieva, ak je dobre, treba odísť.

      Pekné prázdniny a šťastný nástup na strednú školu.

       Ing. Zuzana Sadleková

    • Exkurzia v Múzeu polície SR
     • Exkurzia v Múzeu polície SR

     • Dňa 29.6.2022 sme sa predposledný deň školy vybrali na exkurziu do Múzea polície SR. Študenti 1. G, 2. OA, 2. G, 3. OA a 3. G boli zväčša so svojimi triednymi učiteľmi. Stará budova v centre mesta nemá výťah, čo niektoré triedy strednej školy obmedzilo v exkurzii.

      Prešli sme históriou od pandúrov a žandárov Monarchie, Československej republiky, medzivojnového obdobia, socializmu, železnej opony, nežnej revolúcie až po policajtov a kriminalistov súčasnosti.

      Mali sme možnosť vidieť celú škálu zaujímavých uniforiem, pomôcok a nástrojov, dorozumievacích, identifikačných, vyšetrovacích, odzbrojovacích techník a vypočuť si niektoré raritné vyšetrované prípady zločinov.

      Nuž, v minulosti bolo ťažké odhaliť vinníkov, ale o to jednoduchšie ich potrestať. Dnes vývoj techniky a vedy čoraz viac odhalí skutky a páchateľov a napomáha spravodlivosti. Na druhej strane je nebezpečný v nesprávnych rukách.

      Nech polícia Slovenskej republiky naozaj „pomáha a chráni“ občanov.

      Ing. Zuzana Sadleková

    • Návšteva Historického múzea na Bratislavskom hrade – 29.6.2022
     • Návšteva Historického múzea na Bratislavskom hrade – 29.6.2022

     • Predposledný deň školského roka 2021/2022 sme sa boli „schladiť“ do klimatizovaného priestoru Bratislavského hradu. Žiaci 6.A, 7.A a 8.B sa zúčastnili komentovanej výstavy Rimania a Slovensko. Lektor nám pútavo porozprával o jednotlivých exponátoch, ktoré sa viažu k nášmu územiu. Videli sme, ako vyzerali rímske mince počas vlády jednotlivých cisárov, či stoličku, na ktorej sedel cisár. Niektorých zaujalo brnenie či   zbrane rímskeho vojaka. Dozvedeli sme sa aj niečo nové – napr. čo je to gema (vybrúsené sklo spracované ako drahokam do prsteňa či ako amulet).

      Historické múzeum na Bratislavskom hrade ponúka  viacero vzdelávacích programov, ktoré v budúcich rokoch určite navštívime.

       

      p. uč. Katarína Šreinerová

    • KRÁSNE LETO 2022! praje redakcia časopisu MOKY 3  
     • KRÁSNE LETO 2022! praje redakcia časopisu MOKY 3  

     • Je tu PRÁZDNINOVÉ číslo!

      Všetkých 40 strán ladíme na light summer vibe, aby sa vám príjemne čítalo.

      A čomu konkrétne sa venujeme tentokrát? Nazeráme na najzaujímavejšie aktivity uplynulých mesiacov v živote našich predškolákov i školákov na 1., 2. i 3. stupni, spovedáme celebritnú módnu návrhárku Renátu Kliskú, mapujeme históriu Dňa detí, reportujeme zážitok z ukrajinskej materskej školy, sprostredkúvame pozdravy našich absolventov Mateja Moravíka a Mareka Pavleho, dávame knižné i hudobné tipy, zachytávame tie naj vtipy zo školských lavíc a, samozrejme, ponúkame milión tipov na prázdninové dobrodružstvá! To všetko a ešte omnoho viac!  

      Celá redakcia v zložení - Samo Béreš 2.SVC, Lucia Husárová 2.SVC, Anna Mrňová 2.SVC, Daniel Droppa 2.OA, Tomáš Netri 1.G, Lea Višňanská 1.G; Kristína Froncová 4.G, Izabela Kliská 1. EOOS, Luna Lunačková 2.G, Nina Paulusová 2.G, Matej Šabík 3.G, Mgr. Eva Gnothová za MŠ,  Mgr. Petra Zváčová za 1. stupeň ZŠ, externí spolupracovníci a šéfredaktorka Sofia Olejárová 2.G - ďakuje za priazeň počas celého roka.

      Čítajte nás na chodbe strednej školy a na https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3 Prajeme vám zo srdca - „don´t worry, don´t hurry, take it easy“...

           

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Dvojdňový cyklovýlet
     • Dvojdňový cyklovýlet

     • Naši žiaci zažili úžasný dvojdňový výlet na bicykloch. Napriek úporným horúčavám, protivetru, spadnutým reťaziam, odpadnutým batožinovým taškám a odpadnutému pedálu, sme zdolali cyklocestu Spojená škola Mokrohájska 3 - Areál Divoká voda dňa 27. 6. a dňa 28. 6 naspäť. Dohromady sme prešli 60 km. Spali sme v útulných chatkách, kúpali sme sa v blikajúcom bazéne a videli pretekársky kanál kajakárov. Budúci rok si tento zážitok rovnako nenecháme ujsť.

       

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • NÁVŠTEVA ÚTULKU
     • NÁVŠTEVA ÚTULKU

     • Dňa 16.6. sme so žiakmi 6.A a 8.B triedy navštívili slobodu zvierat. Radosť sme tak urobili nie len deťom, ale tiež psíkom s ťažkým životným osudom. Najskôr sme absolvovali prednášku o tom, ako sa so psíkmi v útulku pracuje. Dozvedeli sme sa viac o ťažkých osudoch mnohých psíkov, ktorí boli zachránení a dostali novú šancu na lepší život. Po prednáške nás čakala prechádzka v lese spojená s venčením. Všetci boli vopred oboznámení s tým, ako  majú ku zvieratám pristupovať z hľadiska vlastnej bezpečnosti. Žiaci sa počas prechádzky so psíkmi spriatelili a ťažko sa im lúčilo. Bol to hodnotne strávený čas, kedy sme si mohli vyskúšať empatiu a pomoc v praxi. Výlet si určite radi zopakujeme aj o rok J.

       

      Mgr. Mária Kabová

    • Selfie dotazníky - použite DT v škole
     • Selfie dotazníky - použite DT v škole

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ďakujeme za doterajšiu spoluprácu v projekte získania ďalšej digitálnej techniky pre školu, čo výrazne napomôže materiálno-technického vybaveniu školy. Škola môže dostať napr. 12 tabletov a 3 stolové počítače pre žiakov počas vyučovania. 

      Napriek Vašej spolupráci nám stále chýba na dosiahnutie cieľa tento počet: 

      základná škola II. stupeň – 14 nevyplnených dotazníkov, 

      gymnázium – 9 nevyplnených dotazníkov, 

      obchodná akadémia – 12 nevyplnených dotazníkov. 

       

      Dotazník nájdete na týchto internetových adresách: 

      Žiaci taktiež dostali do EduPageu správu, v ktorej je link na príslušný dotazník. 

      Niektorí žiaci už v škole tento dotazník vypĺňali, niektorí možno ešte len budú.  

      V prípade, že dotazník ešte nevypĺňali alebo už neprídu do školy, poprosíme odpovedať na otázky do 29. 6. 2022 (vrátane)

      Aj keď sú dotazníky pre všetky zložky školy rovnaké, poprosíme ich vyplniť za tú zložku, v ktorej žiak je registrovaný v tomto školskom roku. 

      Ďakujeme za spoluprácu. 

       

      RNDr. Ivan Ištok

    • Informácia o organizácii vyučovania - 30. 6. 2022
     • Informácia o organizácii vyučovania - 30. 6. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne a kolegovia,

       

      organizácia dňa 30.júna 2022 pre žiakov základnej školy a strednej školy bude nasledovná:

      • prvé dve vyučovacie hodiny budú triednické (triedni učitelia);
      • vysvedčenie sa rozdáva na druhej vyučovacej hodine triednymi učiteľmi;

      Obedy:

      • 1. stupeň ZŠ - 12:00 hod., potom ŠKD pokračuje podľa štandardného režimu,
      • 2. stupeň ZŠ a celá stredná škola - 10:00 hod. - triedni učitelia odvedú žiakov do jedálne, žiaci idú domov.
      • žiaci, ktorí majú zaplatené obedy a nechcú ísť na obed - prosíme odhlásiť obed

      Zberné triedy (asistenčná služba) sú zrušené.

      Materská škola funguje v štandardnom režime. 

      Vypravené budú len tieto autobusy: 14:30 Petržalka, Dúbravka, 15:00 Ružinov

      Ďakujeme

    • Výlet na farmu
     • Výlet na farmu

     • To, že je koniec školského roka zistíme nielen zo stúpajúcej teploty vzduchu, ale aj z neprítomnosti žiakov v škole. Kdeže sú naši žiaci? No predsa na výlete. Tak ako aj žiaci prípravného, prvého, druhého a tretieho ročníka, ktorí sa v piatok 24.6. vybrali na výlet na Zvieraciu farmu v Kráľovej nad Váhom. Hneď na začiatku cesty v klimatizovanom autobuse si cestou po obchvate mohli pozrieť Bratislavu v celej kráse. Na farme ich privítal majiteľ pán Beták osobne a pridelil im veľmi sympatickú slečnu, aby deti farmou sprevádzala. Okrem nej im spoločnosť robili aj mačky, psy, pávy, ktorých perá si niektorí odniesli domov. Na farme si mohli pozrieť rôzne zvieratá – poníky, kone, somáre, kozy, ovce, pštrosy, a mnohé ďalšie. No nielen pozrieť, aj pohladkať sa dali tým, ktorí si trúfali. V exotickom oddelení si dokonca mohli pohladkať aj hada a chameleóna. V príjemnom prostredí si deti rozbalili desiatu a po občerstvení ešte využili preliezačky, šmýkačku aj trampolínu. Vrátili sa trochu unavení, ale plní zážitkov a dobrej nálady.

      Výlet sa všetkým páčil a návštevu farmy dávame ako tip na výlet aj ostatným.

      Za 1.st.ZŠ PaedDr. Marta Frindrichová

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Je určená pre žiakov 1.- 4. ročníka.

      Naši žiaci sa každoročne do nej zapájajú. Tento školský rok 11. apríla 2022 sa 12 žiakov rozhodlo vyskúšať si svoje vedomosti. Táto súťaž podporuje u žiakov logické myslenie. Úlohy sú hravé a ukazujú žiakom, že aj matematika môže byť zaujímavá. Žiaci sa učia podať výkon za určitý čas a pracovať s odpoveďovými hárkami. Tieto skúsenosti neskôr využijú pri dôležitých testovaniach alebo na prijímacích skúškach.

      Každému žiakovi zostane na súťaž spomienka v podobe krásneho diplomu a darčeka.

      Ďakujeme žiakom, že aj takou formou reprezentujú našu školu, prajeme im veľa úspechov v budúcom školskom roku a veríme, že sa opäť do niektorej z ponúkaných súťaží zapoja.

       

      Koordinátorka súťaže za 1. stupeň Mgr. Lucia Zittová

    • MAKSÍK
     • MAKSÍK

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapojili do matematickej súťaže MAKSÍK.

      Je to celoročná súťaž, pozostávajúca z piatich kôl. Je určená pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka.

      Tento školský rok sa do súťaže zapojili 3 druháci, 1 tretiak a 2 štvrtáci. Za účasť v súťaži všetci žiaci dostali diplom a malú odmenu.

       

      Mgr. Lucia Zittová

      Zdroj obrazok: www.maksik.sk 

    • Privítanie predškolákov
     • Privítanie predškolákov

     • Na našej škole máme peknú tradíciu, že vítame budúcich prípravkárov slávnostným spôsobom.

      Nebolo tomu inak ani 23. 6. 2022, keď sen o rozprávkovej škole sa pre šesť detí stal skutočnosťou. Spolu s rodičmi zavítali do našej školy do Prípravného ročníka A. Pani učiteľka Petra Zváčová pripravila pre deti hravú hodinu plnú zábavy a zaujímavých úloh, v ktorých si precvičili svoje vedomosti, zručnosti i schopnosti, pomáhala jej budúca triedna učiteľka pani Ingrid Addová. Na deti sa bola pozrieť aj školská psychologička pani Anetta Filipovičová.

      Pani vychováteľka Marta Chalupková a Lucia Longauerová v ŠKD informovali rodičov o priebehu pobytu detí v klube.

      Privítanie v škole bol bohatým kultúrnym zážitkom pre všetkých zúčastnených, no najmä pre predškolákov, ktorí si odniesli z školy nielen nové nezabudnuteľné zážitky, ale aj malé darčeky a diplomy. Už teraz sa tešia na september, kedy budú do školy kráčať s úsmevom a radosťou.

    • MAKS Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG
     • MAKS Celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG

     • Už niekoľko rokov súťažia naši žiaci v Matematickom korešpondenčnom seminári MAKS.

      Výsledky sú zaujímavé, a treba pochváliť aj vytrvalosť, s akou sa žiaci pristupujú už niekoľko rokov k matematickým úlohám zameraných na rozvoj logiky a matematického myslenia. Ide o Alžbetu Novotnú z 8.B, Barboru Bábikovú a Janu Vávrovú zo 7.A.

      Prajeme im veľa úspechov v ďalšom súťažení.

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD. MBA

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Aj tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, v ktorej súťažili žiaci základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. 

      Do súťaže sa zapojili: A. Novotná (8.B), T. Netri (1.G),  A. Duchoň (6.A), L. Lunáčková (2.G), Š. Dobrovolný (2.G), M. Sydoruk (1.G).

      Z úspechu sa môžu tešiť najmä Alžbeta Novotná (8.B), a Tomáš Netri (1.G). 

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme aj do budúcna veľa úspechov pri rozvíjaní svojich matematických zručností a vedomostí.

       PaedDr. Anna Imrichová, PhD. MBA

    • Deň otvorených dverí Slovenského národného archívu
     • Deň otvorených dverí Slovenského národného archívu

     • V piatok 10. 6. 2022  sme so žiakmi 7. - 9. ročníka základnej školy a niektorých tried SŠ navštívili Slovenský národný archív, ktorý sídli na   Drotárskej ceste v Bratislave.

      V rámci exkurzie sme  si pozreli výstavu k 70. výročiu vzniku Slovenského národného archívu, videli sme ukážky zaujímavých archívnych dokumentov z rôznych období  dejín Slovenska a tiež ukážky vzácnych tlačí z fondu knižnice Slovenského národného  archívu. Pracovníci archívu nás  trošku oboznámili s ich prácou v reštaurátorských dielňach a digitalizáciou archívnych dokumentov. Mali sme možnosť vstúpiť aj do archívneho depotu. 

      Vysoko si ceníme odborný výklad všetkých pracovníkov, ktorí nás sprevádzali a radi sa tam vrátime, keď bude možnosť opäť navštíviť túto inštitúciu.    

      p. uč. Katarína Šreinerová

    • Splav Malého Dunaja (trasa: Hurbanova Ves - Jelka - Madarász)
     • Splav Malého Dunaja (trasa: Hurbanova Ves - Jelka - Madarász)

     • V dňoch 7. a 17. 6. 2021 sme sa so žiakmi našej školy vydali opäť na výlet po Malom Dunaji na katamaránoch. Prvý deň sme splavili úsek z Hurbanovej Vsi do Jelky. Žiaci si rozložili stany, hrali sme karty, frisbee, opekali "špekačky". Na druhý deň sme splavili úsek Jelka - Madarász. V Madarásze sme náš výlet zavŕšili odmenou v podobe hamburgerov. Veľa zo žiakov bolo na splave prvýkrát a o to viac zážitkov si odniesli so sebou.

      Budúci rok si to určite radi zopakujeme.

      PaedDr. Andrea Valovičová

    • Kam za umením? Pozvánka do Galérie Štefana Prokopa!
     • Kam za umením? Pozvánka do Galérie Štefana Prokopa!

     • „Recyklácia je obsahovo silná a široká téma, rezonujúca v spoločnosti, hlavne v mladej generácii. Verona k téme pristúpila opäť po svojom a opäť prekvapivo. A treba povedať, že i s trochou autorskej odvahy. Zhodnotila totiž a výtvarne povýšila neobvyklý, na prvý pohľad nenáležitý materiál, a ten dodal jej dielam unikátnu polohu, miestami exotický nádych, inde závan folklóru...“

      (Xénia Lettrichová, kurátorka výstavy OBJEKTY 2022 - Recyklácia)


      Ak máte chuť umelecky pookriať, nadýchnuť sa tvorivého prostredia, zažiť hravú atmosféru  a slobodné sebavyjadrenie, máme pre vás výborný tip. V Galérii Štefana Prokopa (https://www.pezinok.sk/?yggid=223) práve prebieha netradičná výstava Verony Prokopovej s názvom OBJEKTY 2022 – Recyklácia, ktorá kreatívne prepája umenie s ekológiou. S našimi žiakmi z tried 1.G, 3.G, 3.OA a 4.G sme výstavu navštívili 7. júna 2022 popoludní a hodina nám nestačila na obdiv, analýzu objektov/„recyklátov“ a diskusiu s autorkou, ktorej nápad využiť aj zdanlivo nepotrebné kúsky papierikov od čokolád (predurčené na vyhodenie) pre svoj umelecký prospech, nás neskutočne inšpiroval. Oplatí sa vidieť! Tu je krátky live report priamo z galérie!


       PaedDr. Daniela Bauerová