Školské autobusy

   • Oznam pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2023/2024

   • Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2023/2024, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

    Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka  2.10.2023 – do piatku 6. 10. 2023 na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3.

    Nácvik na 1. trasu smer Dúbravka a Petržalka - začína o 14:00 hod.
    Nácvik na 2. Trasu smer Dúbravka a Petržalka - začína o 15:30 hod.
    Nácvik na trasu smer Ružinov – začína o 14:30 hod.

    Účasť  žiakov s rodičmi je nutná, nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus!

    Z dôvodu usadenia novozaradených žiadateľov bez narušenia pôvodného / zaužívaného zasadacieho poriadku, vyzývame všetkých už doteraz schválených aktívnych cestujúcich, aby sa v tomto nácvikovom týždni pravidelne vozili. Napriek tomu zmeny nie sú vylúčené.

    v Bratislave, dňa 27.9.2023

    Dopravná komisia

     
     

    Informácie k preprave školskými autobusmi 
     
    Žiaci/klienti, ktorí mali žiadosti schválené v predchádzajúcom dvojročnom šk. roku (výnimočne z dôvodu Covidu-19 trojročnom období) sa vozia aj naďalej podľa platného cestovného poriadku. Napriek tomu, musia prejaviť svoj pretrvávajúci záujem, prípadne nahlásiť zmeny. Tzn. musia vyplniť žiadosť aj oni na nasledujúce 2 školské roky. 
     
    Noví záujemcovia:
    • musia najprv  absolvovať vstupný rozhovor;

    • následne vyplnia tlačivo Žiadosť o prepravu nízkopodlažným školským autobusom, doložia aktuálnu fotografiu a kópiu preukazu ZŤP/ ZŤP-s;

    • po schválení žiadosti musia absolvovať nácvik.

   • Ako to funguje?

   • Rodič / zákonný zástupca je povinný vyplniť tlačivo „Žiadosť o prepravu nízkopodlažným školským autobusom“.
     
    Vyplnené tlačivo s aktuálnou fotografiou dieťaťa je potrebné odovzdať kontaktnému pracovníkovi, ktorý predloží všetky žiadosti za jednotlivé školy/DSS/zariadenia Dopravnej komisii na súhrnné schvaľovanie.
     
    Členovia Dopravnej komisie zodpovedajú rodičom ich otázky vo vopred dohodnutom čase a mieste.
     


    Členmi Dopravnej komisie sú:
    • zástupca/zástupkyňa školy (Mokrohájska 3, Dúbravská cesta 1);
    • sociálny pracovník/pracovník výchovy jednotlivých DSS;
    • zástupca za rodičov.
     
    Následne po skompletizovaní všetkých žiadostí zasadne Dopravná komisia a jednotlivé žiadosti prerokuje.
    Dopravná komisia schvaľuje žiadosti a snaží sa uspokojiť všetky požiadavky rodičov, ak to umožňuje situácia.
    Naším mottom je: „Doprava školskými spojmi sa má využívať ale nie zneužívať."
    Preprava školským autobusom nie je nárokovateľná!
    Noví záujemcovia o prepravu, ktorí budú schválení prejdú nácvikom samostatnosti prepravy. Doporučujeme na začiatku, aby sa každý rodič spolu s dieťaťom previezol na všetkých trasách, aby spoznal jednotlivé trasy a zvyky v autobuse.
    Dopravná komisia po schválení žiadostí vydáva zoznamy schválených detí, ktoré sú v jednotlivých autobusoch pre potreby vodiča.  
    Trasa školských spojov je stanovená v jednotlivých cestovných poriadkoch. Trasa sa upravuje výnimočne, ak sa vyskytne nejaká nová požiadavka na zastávku a dopravná situácia to umožňuje. 
    Rodič musí:
    • upozorniť svoje dieťa, aby dodržiavalo pravidlá uvedené v „Pokynoch pre prepravu“ alebo poslúchlo spolucestujúcu dospelú osobu v autobuse (vodič, iný rodič, asistent, zamestnanec školy, ...),
    • nahlásiť krátkodobé (choroba) alebo dlhodobé (operácia, kúpele ...) nevyužívanie prepravy pracovníkovi dopravnej komisie aj vodičovi, aby sa mohol uspokojiť iný záujemca v prípade potreby, alebo aby sa vedeli poukladať čo najefektívnejšie invalidné vozíky.
     
    Ráno sa preprava uskutočňuje 1 krát.
    Popoludní sa preprava na trase:
    • do Ružinova uskutočňuje 1 krát,
    • do Petržalky a do Dúbravky 2 krát.
   • Sieť prepravovaných osôb

   • Do siete prepravovaných osôb patria nasledujúce inštitúcie:
    • Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
    • Gaudeamus – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
    • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
    • Spojená škola (s org. zložkami: Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a Praktická škola), Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
    • Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
    • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava
    • Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava 42
    • Detský domov Bratislava, Učiteľská 42, 821 06 Bratislava
    • Detský domov Studienka, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
    • Krízové centrum Repuls, Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava

     

   • Výhody a benefity

   • Dávame do pozornosti unikátny benefit, ktorým je sieť špeciálnych nízkopodlažných školských autobusov, ktoré pre našich žiakov a študentov už skoro 20 rokov sponzorsky prevádzkuje Dopravný podnik a.s. Bratislava.
    V decembri 2010 sa podarilo vynoviť a rozšíriť školské linky, ktoré toho času premávajú v troch smeroch:
    • Školský spoj č. 2, smer Dúbravka (obsluhuje mestské časti: DNV, Dúbravka, Záluhy, Karlova Ves, Dlhé Diely, Lamač)
    • Školský spoj č. 4, smer Petržalka (obsluhuje skoro celú Petržalku, s výnimkou Ovsišťa)
    • Školský spoj č. 5, smer Ružinov (obsluhuje mestské časti: Trnávka, Dolné Hony, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, mesto 
     
    Preprava je vykonávaná nízkopodlažnými autobusmi značky Irisbus Citelis 12M, ktoré majú špeciálnu úpravu pre možnosť prepravy zvýšeného počtu invalidných vozíkov.
    Kapacita autobusu je:
    • Miest na vozíky je 5,
    • miest na sedenie je 22,
    • miest na státie 20.
     
    V autobuse nie je zabezpečená platená dozorujúca služba. Dieťa môže cestovať samé (ak to umožňuje jeho zdravotný stav a vek (aspoň 6-7 rokov)), alebo s doprovodom (rodič, starý rodič, asistent...) čo zohľadňuje Dopravná komisia pri schvaľovaní žiadostí.
     
    Výhody – benefity tejto prepravy sú: 
    • Pre rodičov:
     • Čiastočné odbremenenie od náročnej starostlivosti
     • Vyhnutie sa ranným stresom na cestách v zápchach
     • Vyhnutie sa neskorým príchodom na vyučovanie
     • Úspora času
    • Pre deti: 
     • Nácvik samostatnosti a zdokonaľovanie schopností a zručností
     • Nácvik správania sa v kolektíve, v MHD, ...
     • Prehlbovanie priateľstiev
     • Nácvik seba obsluhy (vyzliekanie v šatni, vyzúvanie topánok, starostlivosť o aktovku, ...)
     • Zodpovednosť za seba a svoje veci, dochvíľnosť ...
     
    Deti ráno na zastávke Mokrohájska 3 čakajú školskí asistenti, ktorí následne deti zoberú do šatne a rannej družiny.
     
    Popoludní pani vychovávateľky školských klubov detí Mokrohájčik a pracovníci Gaudeamusu – ZKR (asistenti, sanitári, vychovávatelia), ktorí deti pripravia a naložia do jednotlivých autobusov.
    Dieťa musí vedieť, ktorým školským spojom (šk. spoj č. 2, 4, 5) sa prepravuje a v ktorom čase (prvou/druhou trasou) ide domov.
    Rodič si dieťa prevezme od vodiča na svojej prislúchajúcej zastávke, alebo dieťa samé vystúpi a ide individuálne domov (ak to jeho zdravotný stav a ostatné okolnosti (vek, prechod na druhú stranu ulice a pod.) dovoľujú). 
   • Kritériá schvaľovania žiadosti o školskú prepravu

   • Kritériá zaradenia na prepravu, ktoré určuje Dopravná komisia sú:
    1. invalidný vozík,
    2. kočík,
    3. dieťa s telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím,
    4. barle,
    5. chodítko,
    6. chodiaci s pomocou,
    7. nevidiaci,
    8. autisti, žiaci s poruchami autistického spektra,
    9. integrovaný žiak,
    10. klient DSS, 
    11. zamestnanec.
    Prioritou sú školopovinné deti !
     
    Do úvahy sa berie aj:
    • sociálna situácia rodiny
    • počet osôb starajúcich sa o dieťa (samostatný rodič – živiteľ rodiny, kompletná rodina, neúplná rodina,... )
    • osobné motorové vozidlo v rodine (prípadne viacero vozidiel v rodine, či rodina dostala príspevok na kúpu motorového vozidla, či rodina dostáva príspevok na benzín z ÚPSVaR ....)
    • nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
    • dostupnosť a možnosti využitia MHD
    • vzdialenosť bydliska od školy/DSS
    • a iné.