• Kontaktné informácie

   • Občianske združenie "Pre našu školu"
    Mokrohájska 3
    844 13 Bratislava
    02/54 77 18 26
    IČO 42180937
    DIČ 2023118284
    Bankové spojenie
    SK8156000000001884577001
  • Stanovy Občianskeho združenie "Pre našu školu"

  • Čl. 1
   ÚVODNÉ USTANOVENIA


   Občianske združenie „Pre našu školu“, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava (ďalej len „občianske združenie“) sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
   Občianske združenie má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výučby a mimovyučovacích aktivít žiakov a študentov Spojenej školy, Mokrohájska 3, 844 13 v Bratislave.

   Čl. 2
   NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA, LOGO


   1. Názov občianskeho združenia:
   Občianske združenie „Pre našu školu“
   2. Sídlo združenia:
   Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
   3. Občianske združenie je právnickou osobou.
   4. Nasledovné logo občianskeho združenia „Pre našu školu“ môže byť použité výlučne v jeho mene.
    
   Čl. 3
   CIELE A ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA


   1.Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia Spojenej školy (ďalej len škola):
   • inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadenia didaktickej techniky;
   • knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu;
   • nákup učebných pomôcok;
   • softvérové vybavenie výpočtovej techniky;
   • rekonštrukcie.

   2.Medzinárodné kontakty školy:
   • organizačné a obsahové zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy;
   • poskytovanie príspevkov na pobyty žiakov v zahraničí, študijné stáže, štipendiá, exkurzie, súťaže a pod.;
   • rekondičné pobyty.

   3. Finančná podpora a ocenenie žiakov školy:
   • vynikajúcim žiakom;
   • žiakom, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach, boli aktívni na podujatiach školy;
   • sociálne slabším študentom.

   4. Odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov a študentov školy:
   • súťaže talentovanej mládeže – predmetové olympiády, SOČ a pod.;
   • kultúrne a umelecké súťaže;
   • športové súťaže a aktivity.

   5.Propagácia školy na verejnosti:
   • propagačná kampaň školy;
   • oslavy jubileí školy;
   • publikačná a edičná činnosť školy.

   6. Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy:
   • prednášková činnosť domácich a zahraničných odborníkov na strednej škole;
   • lektorské, poradenské a iné služby škole.

   Čl. 4
   ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA, ICH PRÁVA A POVINNOSTI


   Členmi občianskeho združenia sú fyzické a právnické osoby. Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu. Občianske združenie je otvorené a nemá ohraničený počet členov.

   Členom združenia sú fyzické osoby, občania SR starší ako 18 rokov, alebo právnické osoby so sídlom v SR, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členmi občianskeho združenia môžu byť aj občania iných štátov, ako aj právnické osoby so sídlom v cudzine.

   Členstvo vzniká dňom prijatia za člena v súlade s vnútorným poriadkom združenia.

   Členstvo v združení zaniká:
   a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade združenia;
   b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení;
   c) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby;
   d) zánikom združenia.

   Člen občianskeho združenia má právo:
   a) zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze delegátov,
   b) zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle týchto stanov,
   c) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia,
   d) predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia a na úpravu jeho stanov,
   e) byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou závierkou a výročnou správou občianskeho združenia.

   Člen je povinný:
   a) dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
   b) plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia,
   c) chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno
   d) oznamovať orgánom občianskeho združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním stanov, uznesení orgánov občianskeho združenia a nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou občianskeho združenia.
    
   Čl. 5
   ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA


   1.    Orgány občianskeho združenia sú:
   a)    členská schôdza delegátov (najvyšší orgán);
   b)    správna rada (výkonný orgán);
   c)    revízna komisia (kontrolný orgán).

   2.    Členská schôdza delegátov je najvyšším orgánom občianskeho združenia, ktorý tvoria všetci členovia občianskeho združenia Členskú schôdzu delegátov tvoria členovia prípravného výboru a delegáti. Prostredníctvom členskej schôdze delegátov uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť občianskeho združenia.
   Členská schôdza delegátov najmä:
   a) schvaľuje stanovy občianskeho združenia a ich zmeny a doplnky,
   b) schvaľuje plán činností združenia a výročnú správu,
   c) volí a odvoláva členov správnej rady a členov revíznej komisie,
   d) prerokováva a schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
   e) prerokováva správu o činnosti revíznej komisie,
   f) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku občianskeho združenia.

   3.    Členskú schôdzu delegátov občianskeho združenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.

   4.    Prvú členskú schôdzu delegátov občianskeho združenia zvoláva prípravný výbor do 30 dní po zaregistrovaní občianskeho združenia.

   5.    Členská schôdza delegátov je schopná uznášať sa pri účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov.

   6.    Činnosť občianskeho združenia riadi 3 - členná správna rada, ktorá je výkonným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi delegátov. Jej členov volia členovia občianskeho združenia na členskej schôdzi delegátov. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné. Členstvo v správnej rade je čestná, dobrovoľná a neplatená funkcia a je nezlučiteľné s členstvom v revíznej komisii. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

   7.    Správna rada je zvolená členmi občianskeho združenia najneskôr do 30 dní od jeho zaregistrovania na príslušnom ministerstve. Jej zloženie je trvalým dodatkom týchto stanov. Stálym členom správnej rady je delegovaný zástupca vedenia školy. Zmeny v zložení členov správnej rady musia byť následne doplnené dodatkom k stanovám.

   8.    Správna rada ako výkonný orgán riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze delegátov a pripravuje základné materiály na jej rokovania.

   9.    Na čele správnej rady je predseda občianskeho združenia, ktorý je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorého volí spomedzi svojich členov správna rada.

   10.    Správna rada zvoláva členskú schôdzu delegátov najmenej jedenkrát za rok.

   11.    Predseda občianskeho združenia riadi jeho činnosť, zvoláva zasadnutia správnej rady a je oprávnený konať v mene združenia.

   12.    Správna rada určuje a rozhoduje o spôsobe hospodárenia s prostriedkami občianskeho združenia v súlade s týmito stanovami a podľa schválených zásad hospodárenia.

   13.    Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia správnej rady je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu občianskeho združenia.

   14.    Správna rada zasadá podľa potreby najmenej však dvakrát do roka. Ak požiada písomne väčšina členov správnej rady predsedu občianskeho združenia o zvolanie zasadania správnej rady, je tento povinný zvolať jej zasadanie do 7 dní od obdržania takejto žiadosti členov správnej rady.

   15.    Hospodár občianskeho združenia nakladá s prostriedkami občianskeho združenia podľa stanov. Zostavuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá ich na prerokovanie správnej rade a na schválenie členskej schôdzi delegátov. Hospodár zodpovedá za svoju činnosť správnej rade.

   16.    Kontrolným orgánom občianskeho združenia je revízna komisia, ktorá má troch členov. Ich funkcia nie je zlučiteľná s členstvom v správnej rade občianskeho združenia. Členov revíznej komisie volia členovia občianskeho združenia na členskej schôdzi delegátov.

   17.    Revízna komisia volí zo svojho stredu predsedu komisie, ktorý zvoláva jej zasadnutie a predsedá mu. Funkčné obdobie revíznej komisie je trojročné.

   18.    Členovia revíznej komisie majú právo:
   a)    overovať spôsob hospodárenia občianskeho združenia,
   b)    kedykoľvek kontrolovať účtovné doklady,
   c)    dozerať na dodržiavanie stanov občianskeho združenia,
   d)    zúčastňovať sa zasadaní správnej rady občianskeho združenia,
   e)    upozorňovať správnu radu na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie,
   f)    navrhovať zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, alebo členskej schôdze delegátov, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia.

   18.    Revízna komisia má povinnosť:
   a)    kontrolovať účtovnú závierku a výročnú správu;
   b)    na základe požiadania vykonať požadované šetrenia;
   c)    predkladať správy o svojej činnosti členom občianskeho združenia a správnej rade občianskeho združenia.

   Čl. 6
   ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA


   1.    Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Občianske združenie zaniká:
   a)    dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze,
   b)    právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení občianskeho združenia.

   2.     Ak občianske združenie zaniká zlúčením alebo združením s iným občianskym združením, majetok prechádza do vlastníctva nového združenia.

   3.     Zánik občianskeho združenia oznámi správna rada najneskoršie do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

   Čl. 7
   ZÁSADY HOSPODÁRENIA


   1.     Príjmy občianskeho združenia sú najmä:
   a)    výnosy z majetku občianskeho združenia t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z cenných papierov, príjmy z prenájmu hnuteľného majetku;
   b)    dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb;
   c)    výnosy z verejných zbierok;
   d)    výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo zo športových akcií;
   e)    sponzorské príspevky od fyzických alebo právnických osôb;
   f)    príjmy z podielu zaplatenej dane;
   g)    iné.

   2.     Výdavky občianskeho združenia sú najmä výdavky na:
   a)    materiálne vybavenie laboratórií, doplnenie kabinetných zbierok, doplnenie iného potrebného inventáru školy;
   b)    nákup odbornej literatúry, zriadenie knižnice so študovňou;
   c)    finančnú pomoc pre žiakov a učiteľov na študijné zahraničné pobyty, jazykové kurzy v zahraničí a odborné semináre v SR;
   d)    odmeny žiakom za úspešnú účasť v rôznych školských a mimoškolských súťažiach;
   e)    odmeny žiakom za reprezentáciu školy v mimoškolskom procese;
   f)    odmeny žiakom za vynikajúce študijné výsledky;
   g)    príspevok sociálne odkázaným študentom na nákup učebných pomôcok;
   h)    finančnú pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií organizovaných školou;
   i)    opravu a údržbu priestorov a materiálneho vybavenia školy;
   j)    zaplatenie správnych poplatkov súvisiacich s pôsobením zahraničných lektorov;
   k)    zveľaďovanie estetickej úrovne tried a ďalších priestorov školy;
   l)    realizáciu výchovných a reprezentačných akcií organizovaných školou;
   m)    správu združenia.

   2.    Výdavky sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov združenia, podľa spôsobu použitia a podľa subjektov, ktorým sa poskytujú. Výška výdavkov na celkovú správu združenia nesmie za účtovné obdobie presiahnuť 10% celkových výdavkov združenia.

   3.    Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou delegátov na návrh správnej rady. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky združenia.

   4.    Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na prerokovanie správnej rade hospodár občianskeho združenia najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka. Správna rada po prerokovaní rozpočtu združenia predkladá členskej schôdzi delegátov rozpočet na schválenie spravidla do 31. januára, najneskôr do 31. marca príslušného roka.

   5.    Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje revízna komisia v rámci svojich práv zakotvených v stanovách.

   6.    Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá hospodár a správna rada.

   7.    Občianske združenie je povinné vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca nasledujúceho roka. Výročná správa sa zverejní na internetovej stránke občianskeho združenia a prerokuje sa na členskej schôdzi delegátov občianskeho združenia.

   Čl. 8
   ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA


   1.    Občianske združenie Pre našu školu na všetkých materiáloch uvádza sponzorov, darcov a iné subjekty, ktoré prispeli k realizácii činností združenia, pokiaľ s tým súhlasia.

   2.    Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

   3.    Pre všetky ostatné prípady neuvedené v týchto stanovách platia zákony Slovenskej republiky.

   V Bratislave, 10.08.2010