Školské autobusy

Všeobecné informácie

AKO TO FUNGUJE?

Rodič / zákonný zástupca je povinný vyplniť tlačivo „Žiadosť o prepravu nízkopodlažným školským autobusom“, ktoré sa momentálne robí na 2 školské roky. Toho času je tlačivo žiadosti vydané na školské roky 2016/2017 a 2017/2018. Žiaci, ktorým žiadosť o prepravu školským spojom bola schválená v školskom roku 2016/2017 a majú záujem o prepravu aj v školskom roku 2017/2018 túto skutočnosť iba oznámia Dopravnej komisii.
 
Vyplnené tlačivo s aktuálnou fotografiou dieťaťa je potrebné odovzdať kontaktnému pracovníkovi, ktorý predloží všetky žiadosti za jednotlivé školy/DSS/zariadenia Dopravnej komisii na súhrnné schvaľovanie.
 
Členovia Dopravnej komisie zodpovedajú rodičom ich otázky vo vopred dohodnutom čase a mieste.
 
Členmi Dopravnej komisie sú:
 • zástupca/zástupkyňa školy (Mokrohájska 3, Dúbravská cesta 1)
 • sociálny pracovník/pracovník výchovy jednotlivých DSS,
 • zástupca za rodičov
 
Následne po zhromaždení všetkých žiadostí zasadne Dopravná komisia a jednotlivé žiadosti prejedná.
Dopravná komisia schvaľuje tieto žiadosti a snaží sa uspokojiť všetky požiadavky rodičov, ak to umožňuje situácia.
Naším mottom je: „Doprava školskými spojmi sa má využívať ale nie zneužívať."
Preprava školským autobusom nie je nárokovateľná !
Noví záujemcovia o prepravu, ktorí budú schválení prejdú nácvikom samostatnosti prepravy. Doporučujeme na začiatku, aby sa každý rodič spolu s dieťaťom previezol na všetkých trasách, aby spoznal jednotlivé trasy a zvyky v autobuse.
Dopravná komisia po schválení žiadostí vydáva zoznamy schválených detí, ktoré sú v jednotlivých autobusoch pre potreby vodiča.  
Trasa školských spojov je stanovená v jednotlivých cestovných poriadkoch. Trasa sa upravuje výnimočne, ak sa vyskytne nejaká nová požiadavka na zastávku a dopravná situácia to umožňuje. 
Rodič musí:
 • upozorniť svoje dieťa, aby dodržiavalo pravidlá uvedené v „Pokynoch pre prepravu“ alebo poslúchlo spolucestujúcu dospelú osobu v autobuse (vodič, iný rodič, asistent, zamestnanec školy, ...),
 • nahlásiť krátkodobé (choroba) alebo dlhodobé (operácia, kúpele ...) nevyužívanie prepravy pracovníkovi dopravnej komisie aj vodičovi, aby sa mohol uspokojiť iný záujemca v prípade potreby, alebo aby sa vedeli poukladať čo najefektívnejšie invalidné vozíky.
 
Ráno sa preprava uskutočňuje 1 krát.
Popoludní sa preprava na trase:
 • do Ružinova uskutočňuje 1 krát,
 • do Petržalky a do Dúbravky 2 krát.

SIEŤ PREPRAVOVANÝCH OSôB

Do siete prepravovaných osôb patria nasledujúce inštitúcie:
 • Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
 • Gaudeamus – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
 • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
 • Spojená škola (s org. zložkami: Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a Praktická škola), Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
 • Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
 • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava
 • Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava 42
 • Internát pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1,845 24 Bratislava
 • Spojená škola internátna, Svrčia ul. 6, 842 11  Bratislava
 • Detský domov Bratislava, Učiteľská 42, 821 06 Bratislava
 • Detský domov Studienka, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
 • Detský domov Nádej, Trnavská 62, 900 27  Bernolákovo

 

VÝHODY A BENEFITY

Dávame do pozornosti unikátny benefit, ktorým je sieť špeciálnych nízkopodlažných školských autobusov, ktoré pre našich žiakov a študentov už skoro 20 rokov sponzorsky prevádzkuje Dopravný podnik a.s. Bratislava.
V decembri 2010 sa podarilo vynoviť a rozšíriť školské linky, ktoré toho času premávajú v troch smeroch:
 • Školský spoj č. 2, smer Dúbravka (obsluhuje mestské časti: DNV, Dúbravka, Záluhy, Karlova Ves, Dlhé Diely, Lamač)
 • Školský spoj č. 4, smer Petržalka (obsluhuje skoro celú Petržalku, s výnimkou Ovsišťa)
 • Školský spoj č. 5, smer Ružinov (obsluhuje mestské časti: Trnávka, Dolné Hony, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, mesto, Kramáre) 
 
Preprava je vykonávaná nízkopodlažnými autobusmi značky Irisbus Citelis 12M, ktoré majú špeciálnu úpravu pre možnosť prepravy zvýšeného počtu invalidných vozíkov.
Kapacita autobusu je:
 • Miest na vozíky je 5,
 • miest na sedenie je 22,
 • miest na státie 20.
 
V autobuse nie je zabezpečená platená dozorujúca služba. Dieťa môže cestovať samé (ak to umožňuje jeho zdravotný stav a vek (aspoň 6-7 rokov)), alebo s doprovodom (rodič, starý rodič, asistent...) čo zohľadňuje Dopravná komisia pri schvaľovaní žiadosti.
 
Výhody – benefity tejto prepravy sú: 
 • Pre rodičov:
  • Čiastočné odbremenenie od náročnej starostlivosti
  • Vyhnutie sa ranným stresom na cestách v zápchach
  • Vyhnutie sa neskorým príchodom na vyučovanie
  • Úspora času
 • Pre deti: 
  • Nácvik samostatnosti a zdokonaľovanie schopností a zručností
  • Nácvik správania sa v kolektíve, v MHD, ...
  • Prehlbovanie priateľstiev
  • Nácvik seba obsluhy (vyzliekanie v šatni, vyzúvanie topánok, starostlivosť o aktovku, ...)
  • Zodpovednosť za seba a svoje veci, dochvíľnosť ...
 
Deti ráno na zastávke Mokrohájska 3 čakajú školskí asistenti, ktorí následne deti zoberú do šatne a rannej družiny.
 
Popoludní pani vychovávateľky školských klubov detí Mokrohájčik a pracovníci Gaudeamusu – ZKR (asistenti, sanitári, vychovávatelia), ktorí deti pripravia a naložia do jednotlivých autobusov.
Dieťa musí vedieť, ktorým školským spojom (šk. spoj č. 2, 4, 5) sa prepravuje a v ktorom čase (prvou/druhou trasou) ide domov.
Rodič si dieťa prevezme od vodiča na svojej prislúchajúcej zastávke, alebo dieťa samé vystúpi a ide individuálne domov (ak to jeho zdravotný stav a ostatné okolnosti (vek, prechod na druhú stranu ulice a pod.) dovoľujú). 

KRITÉRIÁ SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTI O ŠKOLSKÚ PREPRAVU

Kritériá zaradenia na prepravu, ktoré určuje Dopravná komisia sú:
 1. invalidný vozík,
 2. kočík,
 3. dieťa s telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím,
 4. barle,
 5. chodítko,
 6. chodiaci s pomocou,
 7. integrovaný žiak.
Prioritou sú školopovinné deti !
 
Do úvahy sa berie aj:
 • sociálna situácia rodiny
 • počet osôb starajúcich sa o dieťa (samostatný rodič – živiteľ rodiny, kompletná rodina, neúplná rodina,... )
 • osobné motorové vozidlo v rodine (prípadne viacero vozidiel v rodine, či rodina dostala príspevok na kúpu motorového vozidla, či rodina dostáva príspevok na benzín z ÚPSVaR ....)
 • nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
 • dostupnosť a možnosti využitia MHD
 • vzdialenosť bydliska od školy/DSS
 • a iné.

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665