Školské autobusy

Všeobecné informácie

AKO TO FUNGUJE?

Rodič / zákonný zástupca je povinný vyplniť tlačivo „Žiadosť o prepravu nízkopodlažným školským autobusom“, ktoré sa momentálne robí na 2 školské roky. Toho času je tlačivo žiadosti vydané na školské roky 2018/2019 a 2019/2020. 
 
Vyplnené tlačivo s aktuálnou fotografiou dieťaťa je potrebné odovzdať kontaktnému pracovníkovi, ktorý predloží všetky žiadosti za jednotlivé školy/DSS/zariadenia Dopravnej komisii na súhrnné schvaľovanie.
 
Členovia Dopravnej komisie zodpovedajú rodičom ich otázky vo vopred dohodnutom čase a mieste.
 
Členmi Dopravnej komisie sú:
 • zástupca/zástupkyňa školy (Mokrohájska 3, Dúbravská cesta 1)
 • sociálny pracovník/pracovník výchovy jednotlivých DSS,
 • zástupca za rodičov
 
Následne po skompletizovaní všetkých žiadostí zasadne Dopravná komisia a jednotlivé žiadosti prejedná.
Dopravná komisia schvaľuje tieto žiadosti a snaží sa uspokojiť všetky požiadavky rodičov, ak to umožňuje situácia.
Naším mottom je: „Doprava školskými spojmi sa má využívať ale nie zneužívať."
Preprava školským autobusom nie je nárokovateľná !
Noví záujemcovia o prepravu, ktorí budú schválení prejdú nácvikom samostatnosti prepravy. Doporučujeme na začiatku, aby sa každý rodič spolu s dieťaťom previezol na všetkých trasách, aby spoznal jednotlivé trasy a zvyky v autobuse.
Dopravná komisia po schválení žiadostí vydáva zoznamy schválených detí, ktoré sú v jednotlivých autobusoch pre potreby vodiča.  
Trasa školských spojov je stanovená v jednotlivých cestovných poriadkoch. Trasa sa upravuje výnimočne, ak sa vyskytne nejaká nová požiadavka na zastávku a dopravná situácia to umožňuje. 
Rodič musí:
 • upozorniť svoje dieťa, aby dodržiavalo pravidlá uvedené v „Pokynoch pre prepravu“ alebo poslúchlo spolucestujúcu dospelú osobu v autobuse (vodič, iný rodič, asistent, zamestnanec školy, ...),
 • nahlásiť krátkodobé (choroba) alebo dlhodobé (operácia, kúpele ...) nevyužívanie prepravy pracovníkovi dopravnej komisie aj vodičovi, aby sa mohol uspokojiť iný záujemca v prípade potreby, alebo aby sa vedeli poukladať čo najefektívnejšie invalidné vozíky.
 
Ráno sa preprava uskutočňuje 1 krát.
Popoludní sa preprava na trase:
 • do Ružinova uskutočňuje 1 krát,
 • do Petržalky a do Dúbravky 2 krát.

SIEŤ PREPRAVOVANÝCH OSôB

Do siete prepravovaných osôb patria nasledujúce inštitúcie:
 • Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
 • Gaudeamus – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
 • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
 • Spojená škola (s org. zložkami: Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a Praktická škola), Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
 • Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
 • Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava
 • Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava 42
 • Detský domov Bratislava, Učiteľská 42, 821 06 Bratislava
 • Detský domov Studienka, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
 • Krízové centrum Repuls, Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava

 

VÝHODY A BENEFITY

Dávame do pozornosti unikátny benefit, ktorým je sieť špeciálnych nízkopodlažných školských autobusov, ktoré pre našich žiakov a študentov už skoro 20 rokov sponzorsky prevádzkuje Dopravný podnik a.s. Bratislava.
V decembri 2010 sa podarilo vynoviť a rozšíriť školské linky, ktoré toho času premávajú v troch smeroch:
 • Školský spoj č. 2, smer Dúbravka (obsluhuje mestské časti: DNV, Dúbravka, Záluhy, Karlova Ves, Dlhé Diely, Lamač)
 • Školský spoj č. 4, smer Petržalka (obsluhuje skoro celú Petržalku, s výnimkou Ovsišťa)
 • Školský spoj č. 5, smer Ružinov (obsluhuje mestské časti: Trnávka, Dolné Hony, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, mesto 
 
Preprava je vykonávaná nízkopodlažnými autobusmi značky Irisbus Citelis 12M, ktoré majú špeciálnu úpravu pre možnosť prepravy zvýšeného počtu invalidných vozíkov.
Kapacita autobusu je:
 • Miest na vozíky je 5,
 • miest na sedenie je 22,
 • miest na státie 20.
 
V autobuse nie je zabezpečená platená dozorujúca služba. Dieťa môže cestovať samé (ak to umožňuje jeho zdravotný stav a vek (aspoň 6-7 rokov)), alebo s doprovodom (rodič, starý rodič, asistent...) čo zohľadňuje Dopravná komisia pri schvaľovaní žiadostí.
 
Výhody – benefity tejto prepravy sú: 
 • Pre rodičov:
  • Čiastočné odbremenenie od náročnej starostlivosti
  • Vyhnutie sa ranným stresom na cestách v zápchach
  • Vyhnutie sa neskorým príchodom na vyučovanie
  • Úspora času
 • Pre deti: 
  • Nácvik samostatnosti a zdokonaľovanie schopností a zručností
  • Nácvik správania sa v kolektíve, v MHD, ...
  • Prehlbovanie priateľstiev
  • Nácvik seba obsluhy (vyzliekanie v šatni, vyzúvanie topánok, starostlivosť o aktovku, ...)
  • Zodpovednosť za seba a svoje veci, dochvíľnosť ...
 
Deti ráno na zastávke Mokrohájska 3 čakajú školskí asistenti, ktorí následne deti zoberú do šatne a rannej družiny.
 
Popoludní pani vychovávateľky školských klubov detí Mokrohájčik a pracovníci Gaudeamusu – ZKR (asistenti, sanitári, vychovávatelia), ktorí deti pripravia a naložia do jednotlivých autobusov.
Dieťa musí vedieť, ktorým školským spojom (šk. spoj č. 2, 4, 5) sa prepravuje a v ktorom čase (prvou/druhou trasou) ide domov.
Rodič si dieťa prevezme od vodiča na svojej prislúchajúcej zastávke, alebo dieťa samé vystúpi a ide individuálne domov (ak to jeho zdravotný stav a ostatné okolnosti (vek, prechod na druhú stranu ulice a pod.) dovoľujú). 

KRITÉRIÁ SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTI O ŠKOLSKÚ PREPRAVU

Kritériá zaradenia na prepravu, ktoré určuje Dopravná komisia sú:
 1. invalidný vozík,
 2. kočík,
 3. dieťa s telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím,
 4. barle,
 5. chodítko,
 6. chodiaci s pomocou,
 7. nevidiaci,
 8. autisti, žiaci s poruchami autistického spektra,
 9. integrovaný žiak,
 10. klient DSS, 
 11. zamestnanec.
Prioritou sú školopovinné deti !
 
Do úvahy sa berie aj:
 • sociálna situácia rodiny
 • počet osôb starajúcich sa o dieťa (samostatný rodič – živiteľ rodiny, kompletná rodina, neúplná rodina,... )
 • osobné motorové vozidlo v rodine (prípadne viacero vozidiel v rodine, či rodina dostala príspevok na kúpu motorového vozidla, či rodina dostáva príspevok na benzín z ÚPSVaR ....)
 • nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
 • dostupnosť a možnosti využitia MHD
 • vzdialenosť bydliska od školy/DSS
 • a iné.

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665