Manuál - stravovanie

MANUÁL - stravovanie

Vážený stravník,
 
tento manuál, Vám poskytne všetky potrebné informácie, ako postupovať pri platbách, odbere stravy, prihláškach a odhláškach na stravovanie od školského roku 2017/2018.
 
PLATBY A CENY
Platba za obed musí byť zrealizovaná v PLNEJ VÝŠKE (podľa rozpisu platieb za stravné) vždy mesiac vopred v čase od 1. dňa v mesiaci najneskôr do 20. dňa v mesiaci (napr. platba na september musí byť uhradená od 1. augusta najneskôr do 20. augusta).
 
KATEGÓRIE vek 1 stravník/1 deň
1. kategória 3 až 6 rokov 1,04 €
2. kategória 6 až 10 rokov 1,12 €
3. kategória 10 až 15 rokov 1,20 €
4. kategória 15 a viac rokov 1,28 €
 
V prípade, ak v určenom čase platbu neuhradíte, obedy na nasledujúci mesiac Vám nebudú objednané.
 
Možnosti platby:
 1. internetbanking
 2. prevodný príkaz v banke

Pri platbách vyplňte údaje nasledovne:
 • Číslo účtu v tvare SK10 8180 0000 0070 0059 0102
 • Variabilný symbol:  VÁŠ VARIABILNÝ SYMBOL DOSTANETE PRI PREBRATÍ ČIPU *platí pre nových stravníkov.
 • Do poznámky uveďte meno stravníka a vek.
 
Ak platba nebude obsahovať potrebné údaje a nebude sa dať identifikovať, automaticky Vám bude vrátená.
 
Platby za stravné FEBRUÁR - JÚN 2018

FEBRUÁR

19

1.kategória

19,76 €

2. kategória

21,28 €

3. kategória

22,80 €

4. kategória

24,32 €

MAREC

15

1. kategória

15,60 €

2. kategória

16,80 €

3. kategória

18 €

4. kategória

19,20 €

APRĹL

19

1. kategória

19,76 €

2. kategória

21,28 €

3. kategória

22,80 €

4. kategória

24,32 €

MÁJ

21

1. kategória

21,84 €

2. kategória

23,52 €

3. kategória

25,20 €

4. kategória

26,88 €

JÚN

21

 

1. kategória

21,84 €

2. kategória

23,52 €

3. kategória

25,20 €

4. kategória

26,88 €

 
Vyúčtovanie preplatkov stravného bude v júli. Finančné prostriedky Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.
 
PRIHLASOVANIE NA STRAVU
Úhradou platby za stravu za daný mesiac ste automaticky prihlásený na plný počet dní podľa rozpisu platieb za stravné.
 
ODHLASOVANIE STRAVY
Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 12:45 hod. predchádzajúci deň (ako doposiaľ) s možnosťou aj počas víkendu spôsobom:
 1. na www.mokrohajska3.edupage.org postupom: prihláste sa na Vaše konto – v menu kliknite na „Komunikácia“ – vyberte možnosť „Školská jedáleň“ – v jedálnom lístku  kliknite na „Odhlásiť“ v príslušný deň
 2. telefonicky na telefónnom čísle 0903 779 665
 
V prípade, ak obed neodhlásite v určenom čase, bude automaticky napočítaný.
 
ČIPY
Elektronický čip slúži ako identifikátor stravníka. Škola čip zabezpečí pre každého stravníka zdarma. Obed bude stravníkovi vydaný na základe priloženia elektronického čipu k čítačke, ktorá sa nachádza pri výdajnom okienku v jedálni. Každý stravník musí vlastniť čip. Stravník bude mať čip po celé obdobie, počas ktorého je žiakom školy.
 
Poplatok za stratu a poškodenie čipu je 5,- €. Túto skutočnosť potvrdí zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak svojím podpisom pri preberaní čipu.
 
V prípade Vašich otázok kontaktujte prosím pani Macekovú, koordinátora stravovania, na telefónnom čísle 0903 779 665 alebo prostredníctvom mailu obedymokrohajska@gmail.com.
 

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA
  Mokrohájska 3
  844 13 Bratislava
 • 02/ 5477 1826
GPS súradnice:   48.1753478N, 17.0665267E

Email školy:        skola@mokrohajska3.sk

Materská škola: +421 911 976 433

Stravovanie:      obedymokrohajska@gmail.com
                           +421 903 779 665