• Všeobecné informácie

   • Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
    Od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmena a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011.
     
    ČASOVÝ HARMONOGRAM
     
    EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI
    • 15. marec 2022 (utorok) EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL)
    • 16. marec 2022 (streda) EČ a PFIČ MS – anglický jazyk (AJ), úroveň B1, B2, EČ a PFIČ MS – nemecký jazyk (NJ), úroveň B1, B2
    • 17. marec 2022 (štvrtok) EČ MS – matematika (MAT),

    ÚSTNA FORMA MATURITNEJ SKÚŠKY

    • V týždni od 23. mája do 27. mája 2022 (presný časový harmonogram pre jednotlivý predmety bude zverejnený neskôr).

    PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

    • 21. apríl 2022 (presný časový harmonogram bude zverejnený neskôr).

    FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY

    Externá časť maturitnej skúšky
    Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Žiaci gymnázia vykonávajú externú a písomnú časť internej skúšky z cudzieho jazyka na úrovni B2!
    • Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
    • Matematika - 150 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede).
    • Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.
    • Nemecký jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.
     
    Písomná forma internej časti MS - slohová práca
    • Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
    • Anglický jazyk - 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)
    • Nemecký jazyk - 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)
     
    Ústna forma internej časti MS
    Termín - zverejníme neskôr
    Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.
    Predmet
    príprava
    (v min.)
    odpoveď
    (v min.)
    Anglický jazyk
    20
    20
    Biológia
    20
    20
    Dejepis
    20
    20
    Dejiny umenia
    20
    20
    Fyzika
    20
    20
    Geografia
    20
    20
    Chémia
    20
    20
    Informatika
    30
    20
    Matematika
    20
    20
    Občianska náuka
    20
    20
    Nemecký jazyk 
    20
    20
    Slovenský jazyk a literatúra
    20
    20
     
    HODNOTENIE NA MATURITNEJ SKÚŠKE
     
    Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.
     
    KEDY ZMATURUJETE?
    Zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého jazyka (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
    • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo
    • je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

     

    Z matematiky (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:
    • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v externej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo
    • je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.
     
    Z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný.
     
    ORGANIZÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY
     
    Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával.
    Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej, písomnej formy internej a ústnej časti.
    Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej a ústnej časti.
    Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky vo všetkých maturitných predmetoch okrem cudzích jazykov nie sú sa úrovne zadania ústnej formy internej časti sa nezverejňujú!!! z druhého, resp. ďalšieho cudzieho jazyka môže žiak vykonať ústnu formu internej časti na úrovni B1, resp. B2 žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským si môžu ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet.
     
    OPRAVNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA
     
    V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ MS, uvedené v odsekoch 7) a 8) §15 vyhlášky MŠ SR 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z., platia nasledujúce informácie:
    • Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
    • Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
    • Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri bod 5) (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).
    • Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2013, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ v septembri 2013, z EČ a PFIČ môže vykonať opravnú skúšku v marci 2014).
    • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza podanie žiadosti o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
    • Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.
     
    ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
     
    Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať podľa § 4 ods. 3 a §14 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. upravené podmienky na vykonanie maturitnej skúšky (MS).
    Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a pri úpravách podmienok na vykonanie MS je rozhodujúce, ako sa so žiakom pracovalo v priebehu štúdia na strednej škole. Hlavným kritériom pre zaradenie do skupiny sú funkčné dôsledky, tzn. konkrétne následky postihnutia, ochorenia alebo iného znevýhodnenia na činnosť žiaka. Pri rovnakom postihnutí nemusia byť funkčné dôsledky zdravotného znevýhodnenia rovnaké.
    Žiaci sa do skupín zaraďujú podľa miery funkčného obmedzenia pri práci s testom, nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska!!!
    • I. skupina – žiaci s ľahkým stupňom obmedzenia (žiaci zaradení do I. skupiny pracujú s testami identickými s testami pre intaktných žiakov. Riešenia úloh zapisujú do odpoveďových hárkov. Majú predĺžený čas na vypracovanie úloh podľa druhu postihnutia).
    • II. skupina – žiaci so stredným stupňom obmedzenia (žiaci zaradení do II. skupiny pracujú s upravenými testami. Majú predĺžený čas na vypracovanie úloh podľa druhu postihnutia).
    • III. skupina – žiaci s ťažkým stupňom obmedzenia (žiaci zaradení do III. skupiny sú schopní absolvovať MS s úpravami uvedenými v II. skupine len s pomocou asistenta).

    Žiak by mal mať na maturitnej skúške také úpravy, aké mal v priebehu štúdia. Napr. ak žiak so ZP v priebehu štúdia nepoužíval bodové písmo, úprava testu do bodového písma na MS by bola pre neho skôr nevýhodou ako pomocou.

     
    Stručný prehľad úprav pre jednotlivé druhy postihnutia a skupiny
    Zrakové postihnutie:
    I. skupina - predĺžený čas, max. o 75 %,
    II. skupina - predĺžený čas, max. o 100 %, úprava testu,
    III. skupina - úpravy ako v II. skupine, predĺžený čas o 100 %, asistent.
     
    Telesné postihnutie:
    I. skupina - predĺžený čas, max. o 75 %,
    II. skupina - predĺžený čas, max. o 100 %, úprava testu,
    III. skupina - úpravy ako v II. skupine, predĺžený čas o 100 %, asistent.
     
    Vývinové poruchy učenia:
    I. skupina - max. o 25 %,
    II. skupina - predĺžený čas max. o 50 %, úprava testu.
     
    Ďalšie informácie nájdete TU
     
    POKYNY NA VYPLŇOVANIE ODPOVEĎOVÝCH HÁRKOV A VZORY ODPOVEĎOVÝCH HÁRKOV
     
    Pre zobrazenie ukážky odpoveďových hárkov je potrebné súbor stiahnúť. MS-2017 Ukážka vyplnených odpoveďových hárkov (zip)