• Pre koho je naša škola určená?

   • Vzdelávame deti a žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi a žiakmi - opačná inklúzia.
   • Aké triedy otvárame?

   • V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť tieto triedy 1. ročníka:
     
    • 1.G (jedna trieda riadneho denného štúdia na gymnáziu);
    • 1.OA (jedna trieda denného štúdia na obchodnej akadémii - štvorročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou);
    • 1.EOOS (jedna trieda na obchodnej akadémii - dvojročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou).
     
    Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 10.
   • Ako podať prihlášku?

   •  
     
    Každý žiak/čka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole.
     
    Prihlášku na našu školu si podávate na vašej základnej škole do 8. apríla 2021.
     
    V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať!!!
     
    Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímacie skúšky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.
     
    V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať. (kontakty)
     
    Tí z vás, ktorí dosiahnu v Testovaní 9 najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch, obdržíte rozhodnutie riaditeľa o prijatí ešte pred konaním prijímacích skúšok. (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.).
     
     
     
     
     
     
   • Podmienky a kritériá prijímacích skúšok

   • Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2021/22 nájdete TU.
   • Dôležité termíny

   • 03.05.2021 1. termín prijímacej skúšky, 8:00 hod.
    10.05.2021 2. termín prijímacej skúšky, 8:00 hod.
    11.05.2021 Termín zasadnutia prijímacej komisie
    11.05.2021 Zverejnenie výsledkov
    do 20.05.2021 Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi.
    do 25.05.2021 Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
   • Oznámenie výsledkov

   • Celkové výsledky budú zverejnené do 11. mája 2021 na vchode do školy a na webovom sídle školy www.mokrohajska3.edupage.org
     
    Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.