• Pre koho je naša škola určená?

   • Vzdelávame deti a žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými deťmi a žiakmi - opačná inklúzia.
   • Aké triedy otvárame?

   • V školskom roku 2020/2021 plánujeme tovoriť tieto triedy 1. ročníka:
     
    • 1.G (jedna trieda riadneho denného štúdia na gymnáziu);
    • 1.OA (jedna trieda denného štúdia na obchodnej akadémii - štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou);
    • 1.EOOS (jedna trieda na obchodnej akadémii - dvojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou).
     
    Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy je 10.
   • Ako podať prihlášku?

   •  
     
    Každý žiak/čka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve stredné školy alebo na dva študijné programy na tej istej škole.
     
    Prihlášku na našu školu si podávate na vašej základnej škole do 10. apríla 2020.
     
    V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás vedeli v prípade potreby kontaktovať!!!
     
    Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.
     
    V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je potrebné nás urýchlene kontaktovať. (kontakty)
     
    Tí z vás, ktorí dosiahnu v Testovaní 9 najmenej 90% bodov súčasne v oboch predmetoch, obdržíte rozhodnutie riaditeľa o prijatí ešte pred konaním prijímacích skúšok. (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.).
     
     
     
     
     
     
   • Podmienky a kritériá prijímacích skúšok

   • Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/21 nájdete TU.
   • Dôležité termíny

   • Oznámenie výsledkov

   • Celkové výsledky budú zverejnené do 29. mája 2020 na vchode do školy a na webovom sídle školy www.mokrohajska3.edupage.org
     
    Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré Vám zašleme spolu s rozhodnutím o prijatí uchádzača na štúdium.