• Školský poriadok školského klubu detí "Mokrohájčik"

    Riaditeľ Spojenej školy, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava, RNDr. Ivan Ištok, na základe Zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a o zmene a doplnení ďalších zákonov vydáva tento Školský poriadok pre školský klub detí.

      

    I. Všeobecné ustanovenia
    Školský klub detí Mokrohájčik (ďalej len ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je organizačnou súčasťou školy. Školský poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach detí v školskom klube, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školského klubu, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy a školského klubu. Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.
     
    Legislatíva
    ŠKD je legislatívne upravený §2 a §3 vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
     
     II. Riadenie a organizácia ŠKD
    Školský klub detí (ŠKD) je zriadený ako súčasť školy. Riadi ho zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Jana Ladičkovská.
    Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú:
    • 1. oddelenie p. vychovávateľka Mgr. Lucia Longauerová;
    • 2. oddelenie p. vychovávateľka Marta Chalupková – vedúca MZ (metodického združenia);
    • 3. oddelenie p. vychovávateľ Mgr. Martin Hargaš;
    • 4. oddelenie p. vychovávateľ Mgr. Martin Guzikiewicz.
    III. Zaraďovanie detí do ŠKD a dochádzka detí do ŠKD
    • Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami žiaka.
    • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
    • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú v zamestnaní.
    • Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddelení ŠKD.
    • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru
    • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj žiakov.
    • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo.
    • V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia, poprípade je hradené z dobrovoľného mesačného príspevku na činnosť ŠKD.
    • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné zabezpečujú rodičia.
    • Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – pán/pani vychovávateľ/ka.
    • Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská a iné objekty školy.
    • Finančné prostriedky ŠKD sa využívajú predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.
    • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
    • Vychovávateľ/ka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania rodiča. Dieťa nemôže byť uvoľnené z ŠKD na telefonický podnet rodiča
    • Dieťa, ktoré neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.
    • Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením.
     
    IV. Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v školskom klube, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami klubu a ďalšími zamestnancami školy
     
    Práva a povinnosti detí
    • oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom školy a ŠKD a dodržať jeho pravidlá;
    • deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“;
    • majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD;
    • majú právo vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť;
    • deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj;
    • deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí;
    • deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím;
    • deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD;
    • počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľa/ky a riadiť sa jeho/jej usmerňovaním, dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, dodržiavať školský poriadok ŠKD;
    • voči všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým a k všetkým návštevám sa deti  správajú zdvorilo;
    • nerešpektovanie pokynov vychovávateľa/ky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD;
    • o vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľ školy po predchádzajúcej konzultácii s vychovávateľom/kou a zákonnými zástupcami dieťaťa.
     
    Práva a povinnosti zákonných zástupcov
    • zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať o správaní sa svojho dieťaťa u vychovávateľa/ky;
    • zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou najprv u vychovávateľa/ky, potom u riaditeľa školy; pripomienky a podnety smerujúce k riaditeľovi školy musia byť podané písomne;
    • povinnosťou zákonného zástupcu je poskytnúť vychovávateľovi/vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho osobné údaje, informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu určenom školským zákonom;
    • zákonný zástupca je povinný oboznámiť vychovávateľa/ku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných oslabení;
    • v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa je povinný dať svojmu dieťaťu na rekreačnú a športovú činnosť v ŠKD vhodnú pevnú obuv a vhodné oblečenie;
    • ak je dieťa v školskom klube po 14:30 hod. jeho zákonný zástupca je povinný zabezpečiť mu olovrant;
    • zákonný zástupca je povinný vybrať dieťa zo ŠKD do 17:00 hod. - opakované vyzdvihnutie dieťaťa po tomto termíne bude hlásené príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny.
     
    V. Prevádzka a režim dňa v ŠKD
     
    1. Prevádzka ŠKD
    • 07:00 – 08:00 hod. - príchod detí do ŠKD, presun detí do tried
     
    Ranné služby
    • pondelok - pani vychovávateľka Marta Chalupková
    • utorok - pán vychovávateľ Mgr. Martin Hargaš
    • streda - pani vychovávateľ Bc. Martin Guzikiewicz
    • štvrtok - pán vychovávateľ Mgr. Martin Hargaš
    • piatok - pani vychovávateľka Mgr. Lucia Longauerová
     
    Obedňajšia a poobedňajšia činnosť
    • 11:30 - 13:30 hod. - príchod detí do ŠKD,  príprava na obed, obed, oddychové zamestnanie
    • 13:30 - 17:00 hod. - rekreačná činnosť, pobyt vonku, vychádzky, hry, športové a pohybové aktivity, záujmová činnosť, krúžky, príprava na vyučovanie, didaktické hry,  vypracovávanie domácich úloh
     
    Presun detí do spojeného oddelenia
    Deň
    Čas
    Oddelenie
    Zodpovedný
    pondelok
    15:30
    presun detí z 2. oddelenia do 3. oddelenia
    Mgr. Martin Hargaš
    utorok
    15:30
    presun detí z 3. oddelenia do 4. oddelenia
    Bc. Martin Guzikiewicz
    streda
    15:30
    presun detí z 4. oddelenia do 2. oddelenia
    Marta Chalupková
    štvrtok
    15:30
    presun detí z 3. oddelenia do 1. oddelenia
    Mgr. Lucia Longauerová
    piatok
    15:30
    presun detí z 1. oddelenia do 4. oddelenia
    Bc. Martin Guzikiewicz
     
    Prosíme rodičov, aby si svoje deti vyberali zo školského klubu najskôr po 14:15 hod. z dôvodu prebiehajúcej činnosti detí v ŠKD.
     
    2. Organizácia v oddelení, jedálni
    • Deti do oddelenia ŠKD prichádzajú po skončení vyučovania pod vedením vychovávateľa/ky, prípadne učiteľa/ky vyučujúcej poslednú vyučovaciu hodinu. Odchod dieťaťa z ŠKD je vyznačený v osobnom spise dieťaťa. Zmeny odchodu musí zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámiť vychovávateľovi/vychovávateľke.
    • Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľa/ky je neprípustné – ak sa to stane, dieťa bude vylúčené zo ŠKD.
    • Za dieťa, ktoré bolo na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľ/ka nezodpovedá. ŠKD realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť formou odpočinkovej, rekreačnej, záujmovej činnosti a prípravou na vyučovanie podľa Režimu dňa v školskom klube. Pred obedom deti dodržiavajú osobnú hygienu, počas obeda pravidlá spoločenského správania a pravidlá správania sa v školskej jedálni. Na obed do školskej jedálne a po ukončení obeda odchádzajú deti spoločne s vychovávateľom/vychovávateľkou. Za prihlasovanie a odhlasovanie detí z obeda zodpovedá zákonný zástupca žiaka.
     
    3. Pobyt detí vonku
    • Počas pobytu vonku musí dieťa dodržiavať pokyny vychovávateľa/ky.
    • Pri hrách je vychovávateľ/ka povinný/á poučiť deti o bezpečnosti.
    • Pri vychádzkach a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá za deti vychovávateľ/ka.
     
    4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
    • Za bezpečnosť detí počas pobytu v ŠKD zodpovedá príslušný/á vychovávateľ/ka. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí, po dohode s vychovávateľom/vychovávateľkou učiteľ/ka, ktorý/á má poslednú vyučovaciu hodinu. Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru (krúžku). Na krúžok aj z krúžku odvádza deti pedagogická asistentka, pridelená do ŠKD. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ/ka povinný/á poučiť deti o bezpečnosti.
    • Ak sa dieťa necíti dobre, alebo sa zraní, je povinné okamžite to hlásiť vychovávateľovi/vychovávateľke.
    • V prípade úrazu poskytne vychovávateľ/ka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zákonnému zástupcovi dieťaťa a napíše o ňom záznam. Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne z ŠKD v čo najkratšej dobe po oznámení o jeho zlom zdravotnom stave.
    • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. Používanie mobilných telefónov počas pobytu detí v ŠKD je povolené iba so súhlasom vychovávateľa/ky.
    • Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie počas pobytu v ŠKD je zakázané.
     
    5. Podmienky zaobchádzania s majetkom školy alebo klubu
    • Deti počas pobytu v ŠKD sú povinné zaobchádzať šetrne so školským majetkom (napr. inventár ŠKD, nábytok, steny, priestory WC, budova školy, školský dvor a pod.). Každé úmyselné poškodenie školského majetku dieťaťom, je povinný uhradiť zákonný zástupca dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo.
     
    6. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
    • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 7,-- € mesačne na jedno dieťa.
    • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca nasledovne:
     • september - december - 28,--€ - do 15. septembra
     • január – jún – 42,-- € - do 15.  januára
    • V období prázdninovej činnosti príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD zaplatí adekvátnu čiastku.
    • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
    • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
    • Po predložení dokladov o sociálnej podpore, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo o odpustení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
    • Pokiaľ rodič dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.
     
    VI. Záverečné ustanovenia
    • S obsahom Školského poriadku ŠKD sa oboznámia deti zaradené do ŠKD vždy v prvom týždni pobytu v ŠKD. Zmeny a doplnky Školského poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade.
    • Školský  poriadok ŠKD bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 27. 08 2021.
    • Školský poriadok ŠKD nadobúda  účinnosť dňa 01. 09. 2021.
     
    Vypracovala: Mgr. Jana Ladičkovská, zást. riaditeľa školy
     
    RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy
     
    Od 1. 1. 2022 výmena výchovávateľa v ŠKD Mokrohájčik - 4. oddelenie - Mgr. Zuzana Adámiová.