Novinky

    • Dôležitý oznam - stravovanie - dotácie - 31. 7. 2022
     • Dôležitý oznam - stravovanie - dotácie - 31. 7. 2022

     • Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022

      Dňom 01.07 2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú už len dve vekové kategórie detí:

      1. deti v poslednom ročníku MŠ alebo žiaci  ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (od 01.07.2022 v sume 70 eur mesačne, tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách už v poslednom ročníku MŠ nie je možný.

      1. deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (01.07.2022 v sume 40 eur mesačne [4]). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t. j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu. Tu je možný súbeh poberania DB a dotácie na stravu-žiak nad 15r.v ZŠ.

      Upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

       

      Preto je potrebné, aby rodičia detí, ktorí budú žiadať o poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022, čiže v novom školskom roku (2022/2023), predložili nevyhnutné potvrdenie, na základe, ktorého žiada o poskytnutie dotácie na stravu a to buď:

      • potvrdenie, že ide o dieťa v HN
      • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.

      a

      • priložiť Žiadosť k poskytnutiu dotácie na stravovanie na šk.r.2022/2023 !

      Tlačivá musia byť vypísané riadne, podpísané, naskenované a následne zaslané na email: skolstvo@karlovaves.sk najneskôr do 31.07.2022, inak dieťa nebude možné zaradiť do dotačného zoznamu včas.

       

      Prílohy:

      Čestné vyhlásenie od 1.7.2022 (docx)

      Žiadosť o dotácia MŠ (xlsx)

      Žiadosť o dotáciu ZŠ (xlsx)

    • FYZIKA DEMONŠTRÁCIE
     • FYZIKA DEMONŠTRÁCIE

     • V tomto školskom roku sa fyzika "konečne" vyučovala v škole. Aj preto sme si mohli dovoliť niekoľko fyzikálnych demonštrácií na gymnáziu.

      Prváci okrem tradičného merania hrúbky učebnice, váženia jedného zrnka ryže priniesli z domu jednoduché stroje postavené zo stavebnice lega (Andrej R.). Páku, ozubené kolesá a krásny kladkostroj.

      Druháci sa hrali s deformáciami pevných látok, skúmali plyny a kvapaliny a zaujala ich elektrostatika, magnetizmus či skladanie jednoduchých a rozvetvených obvodov, pri ktorých zvonil zvonček a svietila žiarovka.

      Ondrej sa zabával aj doma a vyrobil z 3D tlačiarne kladku, ktorú môžeme používať na fyzike.

      Tretiaci prešli vlnením, akustikou a mali možnosť demonštrovať optiku, ako skladanie farieb, skúmanie šošoviek, ľudského oka, mikroskopu, ďalekohľadu, úpravu refrakčných chýb, a pod. Martin predviedol svoju vedeckú stavebnicu.

      Prikladám aspoň pár fotografií, ktoré sme stihli urobiť.

      Prajem pekné prázdniny a vnímanie fyziky okolo nás, nielen padnutie jablka na hlavu, či problémy so zmenami tlaku.                                                                                                   

      Ing. Zuzana Sadleková

       

    • Rozlúčka s chémiou v 9. A
     • Rozlúčka s chémiou v 9. A

     • Zdieľame s Vami posledné foto z tímových prác na projektoch - chémia v 9. A triede.

      Projekty boli na veľkej nástenke na hornej chodbe.

      Témy:

      • Alkohol a jeho vplyv na zdravie človeka
      • Acetón a príčiny hromadenia v tele človeka
      • Sacharidy – nezdravé cukry a komplexné sacharidy
      • Proteíny – rastlinné a živočíšne
      • Lipidy – zdravé a nezdravé tuky
      • Vitamíny – funkcia, zdroje a problémy pri nedostatku či nadbytku

      Ako sa hovorieva, ak je dobre, treba odísť.

      Pekné prázdniny a šťastný nástup na strednú školu.

       Ing. Zuzana Sadleková

    • Exkurzia v Múzeu polície SR
     • Exkurzia v Múzeu polície SR

     • Dňa 29.6.2022 sme sa predposledný deň školy vybrali na exkurziu do Múzea polície SR. Študenti 1. G, 2. OA, 2. G, 3. OA a 3. G boli zväčša so svojimi triednymi učiteľmi. Stará budova v centre mesta nemá výťah, čo niektoré triedy strednej školy obmedzilo v exkurzii.

      Prešli sme históriou od pandúrov a žandárov Monarchie, Československej republiky, medzivojnového obdobia, socializmu, železnej opony, nežnej revolúcie až po policajtov a kriminalistov súčasnosti.

      Mali sme možnosť vidieť celú škálu zaujímavých uniforiem, pomôcok a nástrojov, dorozumievacích, identifikačných, vyšetrovacích, odzbrojovacích techník a vypočuť si niektoré raritné vyšetrované prípady zločinov.

      Nuž, v minulosti bolo ťažké odhaliť vinníkov, ale o to jednoduchšie ich potrestať. Dnes vývoj techniky a vedy čoraz viac odhalí skutky a páchateľov a napomáha spravodlivosti. Na druhej strane je nebezpečný v nesprávnych rukách.

      Nech polícia Slovenskej republiky naozaj „pomáha a chráni“ občanov.

      Ing. Zuzana Sadleková