• Mozart ako darček ku Dňu detí
     • Mozart ako darček ku Dňu detí

     • Prijali sme výzvu pána riaditeľa školy RNDr. I. Ištoka, ktorý nás prostredníctvom školského rozhlasu v Deň detí prekvapil ponukou darčeka Ministerstiev školstva a kultúry, inšpiroval nás k sledovaniu online predstavenia z pohodlia našich tried a zaslal príslušné internetové odkazy.

      Žiaci 7. B, 1. OA a 1. G neváhali, presne o 11tej zasadli pred dataprojektory a z troch možností si vybrali sledovať skrátenú 45 minútovú verziu Mozartovej opery Bastien a Bastienka v podaní Štátneho komorného orchestra Žilina s libretom v slovenskom preklade. V príbehu ide o dvojicu, ktorá prechádza klasickou dilemou, či je ich láska skutočne pravá. Našťastie, po malých útrapách a neistotách sa všetko šťastlivo skončí a párik si môže zaspievať záverečný zamilovaný duet.

      Ďakujeme za hodnotný darček!

                                                                                                                                           PaedDr. Daniela Bauerová

    • ZA ČISTEJŠIE RAČIANSKE VINOHRADY - projekt BDC - Zelené dni
     • ZA ČISTEJŠIE RAČIANSKE VINOHRADY - projekt BDC - Zelené dni

     • Dňa 28. 5. sme sa so žiakmi 9. ročníka ZŠ zapojili do dobrovoľníckej aktivity „Za čistejšie račianske vinohrady“, ktorú organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum v rámci projektu Zelené dni. So žiakmi sme tak spojili príjemné s užitočným, keďže prostredie vinohradov je naozaj krásne. Dokonca aj počasie nám prialo, a tak sme si mohli vychutnať príjemnú prechádzku v prírode. Žiaci si vďaka takýmto aktivitám pestujú vzťah k prírode a jej ochrane. Počas prechádzky sme narazili na mini farmu, kde nám tento záslužný výlet spestrili možno až príliš priateľské zvieratá. Akciu si určite radi zopakujeme :)

      Mária Kabová a Andrea Valovičová

    • Monitoring názorov a vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ po druhej vlne pandémie
     • Monitoring názorov a vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ po druhej vlne pandémie

     • V nadväznosti na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zrušení celoplošného Testovania 9 2021, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov.

      Cieľom monitoringu je zmapovať názory a skúsenosti žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania v tomto školskom roku, ktorá prebiehala prevažne online formou, a prepojiť výsledky dotazníka s dosiahnutou vedomostnou úrovňou žiakov.

      Naša škola a žiaci 9. ročníka boli zaradení do tejto reprezentatívnej vzorky. Chceme Vás ubezpečiť, že získané výsledky nebudú slúžiť na hodnotenie alebo porovnávanie žiakov a škôl. Výsledky žiakov ani škôl nebudú zverejňované. Výsledky sa  budú spracúvať za celé Slovensko, nie za jednotlivé školy.

      Realizácia monitoringu bude prebiehať prostredníctvom portálu EduPage, dňa 8.júna 2021. Žiaci budú riešiť dva testy (matematika, slovenský jazyk a literatúra) a vyplnia jeden dotazník.

      Monitoring, teda vypĺňanie testov a dotazníka, bude prebiehať elektronickou formou. Každý zapojený žiak bude riešiť testy a vyplňovať dotazník pod svojím vlastným prihlasovacím kódom, ktorý mu pridelí systém, keď ho učiteľ zaregistruje. 

      Testy z matematiky (ďalej „MAT“) a slovenského jazyka a literatúry (ďalej „SJL“) sú na seba viazané, preto ich vyplnenie je nutné zrealizovať spolu za sebou na vyučovacích hodinách – najprv test z MAT a potom zo SJL. Na kompletné vyplnenie oboch testov bude v systéme vymedzený čas 175 minút (cca 90 min na test z matematiky a 70 min na test zo slovenského jazyka a literatúry + prestávka a manipulačný čas).

      Vyplnenie dotazníka by nemalo žiakom trvať viac ako 15 – 20 minút.

      Výsledky tohto monitoringu sú veľmi dôležité pre celý rezort školstva. Na základe odpovedí žiakov získajú dôležité dáta, ktoré umožnia vyhodnotiť dopady dištančného vzdelávania. A tiež pomôžu pri úprave vzdelávacieho obsahu, ktorý bude dosiahnuteľný pre budúcoročných deviatakov.

      Spätná väzba zo strany žiakov je kľúčová aj z toho dôvodu, aby sa mohla v  budúcnosti zabezpečiť lepšiu a kvalitnejšiu prípravu dištančného, hybridného alebo iného vzdelávania. 

    • Beseda s Matejom Valuchom o  knihe Univerzita samoty
     • Beseda s Matejom Valuchom o  knihe Univerzita samoty

     • Ľudská myseľ je totiž schopná všetkého. V tom spočíva jej genialita, ale aj nebezpečnosť. (s. 231)

      Cítil som sa strašne. Strašne slabý, strašne vyčerpaný, nekonečne sklamaný. Blízko smrti. A vtedy som sa rozhodol – už nikdy v živote sa nebudem stresovať. ... Od päťdesiateho šiesteho dňa som sa v cele už nikdy nestresoval. (s. 123)

      Človek si nedokáže predstaviť, že to zvládne, ale zvládne to. Dopadu samotky na svoj zdravotný stav a na svoju psychiku sa síce nevyhne, ale prežije. Je totiž človek. Je silný, oveľa silnejší, ako si sám myslí. (s. 173)

      Aj ty sedíš v niektorom vlaku. Dokonca hneď v niekoľkých naraz. ... Otázkou je, či vieš, kam tvoje vlaky smerujú a prečo v nich sedíš. Príď na to a daj svojej ceste zmysel! A ak ten zmysel nevieš nájsť tam, kde práve si, zmeň vlak. (s. 248)

           Univerzita samoty je kniha, ktorá zaznamenáva cca 6-mesačný pobyt Mateja Valucha v iránskom väzení, do ktorého sa dostal na základe krivých obvinení zo špionáže, a z ktorého sa vrátil ako premenený, utrpením zocelený, autentický človek.

           Sme vďační, že nám venoval kúsok zo seba, spojil sa s nami - triedami 1.G, 1.OA a 2.OA - v posledný májový piatok (28. mája 2021) z Dubnice nad Váhom cez online technológie  a porozprával nám o hodnote vnútornej slobody, o hodnote života v mieri so sebou samým, o umení vychutnávať si život v prítomnom okamihu, o filozofii nebyť závislý od nikoho a ničoho... Prezradil, čím žije aktuálne (podnikaním, vegetariánstvom a zdravým  životným štýlom, prírodou, filantropickými aktivitami), zodpovedal otázky žiakov (napríklad, že knihu s počtom 276 strán začal písať už v Teheráne bez použitia pera, papiera či počítača; písal ju rovno do svojho srdca, na základe čoho ju po prepustení a návrate domov dokázal technicky „vložiť do PC“ za unikátne dva mesiace!)... 

           Vzácne bolo pre nás každé jeho slovo, rovnako aj autorské čítanie ním vybraných častí knihy. Matejovi ďakujeme a knihu vrelo odporúčame (https://www.martinus.sk/?uItem=167551) všetkým, ktorí hľadajú zmysel života a majú chuť nazrieť do podstaty ľudského bytia očami inšpiratívneho človeka.

       

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Konzultačné rodičovské združenie
     • Konzultačné rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      dňa 2. júna 2021 v čase od 15:30 do 17:30 hod. máte možnosť konzultovať študijné výsledky svojich detí prostredníctvom MS Teamsu s vyučujúcimi konkrétnych predmetov.  

      Ak máte záujem o túto formu konzultácie, napíšte, prosím, mail danému vyučujúcemu (priezvisko@mokrohajska3.sk), aby ste si dohodli čas konzultácie. 

      Poznámka: Konzultácie dňa 2. 6. 2021 sa NEKONAJÚ V ŠKOLE, len prostredníctvom internetového pripojenia. 

      Ak má niektorý rodič záujem o prezenčné stretnutie s vyučujúcim v inom termíne, je možné mimoriadne sa objednať v čase konzultačných hodín mailom. Vyučujúci majú svoje konzultačné hodiny uvedené na stránke https://mokrohajska3.edupage.org/a/konzultacne-hodiny.

    • Návšteva druhákov a tretiakov v Botanickej záhrade v Bratislave
     • Návšteva druhákov a tretiakov v Botanickej záhrade v Bratislave

     • Počasie prialo, a tak sa druháci spolu s tretiakmi vybrali do Botanickej záhrady v Bratislave, kde si išli rozširovať poznatky z prvouky. Žiaci už od rána boli celí nedočkaví, nakoľko väčšina z nich išla do botanickej záhrady po prvýkrát. Tam ich najviac upútalo jazierko so zlatými rybkami a obrovský vyše 200-ročný strom. Bohužiaľ skleník, na ktorý sa žiaci najviac tešili bol kvôli opatreniam zatvorený, no ani to neodradilo deti, ktoré si nesú z výletu veľa šťastných spomienok a už teraz sa tešia na ďalšiu akciu.

       

      Martin Guzikiewicz

    • Vyšlo nové číslo školského časopisu MOKY3
     • Vyšlo nové číslo školského časopisu MOKY3

     • Napríklad raz, keď som mala asi 8 rokov, som šla s maminou von z električky a nejaká pani sa strašne ponáhľala dnu. Narazila do mňa a nahnevane skríkla: „Čo si slepá?!“ Moja mamina jej odpovedala: „Áno pani, naozaj nevidí.“ (Na horúcu tému – Zvýšme si povedomie o zrakovom postihnutí, pripravila Veronika Bajnóciová, 1.G a redakcia)

      Filip, čo by si odkázal svojim budúcim novým učiteľom a učiteľkám? Aby nedávali zlé známky. A nech sa k nám správajú dobre. Keď sa ku nám budú správať dobre, tak ja tiež. (Cez okienko 1. stupňa, pripravila Mgr. Petra Zváčová)

      Učiteľovanie pokladám stále za veľmi dôležité, dokonca za nenahraditeľné. Podľa mňa, podstatou tejto profesie nie je odovzdávanie informácií a dohľad nad tým, aby si ich žiaci osvojili ako vedomosti (na toto by im azda stačil aj dobrý online kurz; ponuka je dnes naozaj bohatá). Oveľa dôležitejší je podľa mňa každodenný osobný kontakt učiteľa so žiakom (ale aj kontakt medzi spolužiakmi navzájom), ktorý škola ponúka. Práve vďaka takémuto kontaktu sa totiž jeden od druhého dokážeme naučiť, ako byť voči sebe navzájom dobrými ľuďmi. (Naši absolventi, predstavuje sa Peter Novotný)

      Čo robíte, keď sa Vám niečo v živote nepodarí? Vyplačem sa. To mi pomáha a namaľujem obraz alebo napíšem poviedku či skladbu. (Rozhovor s umelkyňou Ingrid Rudavskou)

      Čitateľom by som odkázala, nech robia to, čo ich baví, aj keď sa to zdá byť niekedy nemožné. Treba ísť za svojim snom! (Športové okienko s parateakwondistkou Dominikou zo 4.A, pripravil M. Šabík, 2.G)

      Na hodine literatúry. Učiteľka sa pýta: Aký básnický výrazový prostriedok predstavuje veta z Ťapákovcov oprať Paľa? Metaforu či metonymiu? Vilko: To neviem, ale mňa by oprať nemohli, lebo by som sa nezmestil do pračky. (Vtipy)

       

      Časopis si môžete prečítať TU 

      Staršie čísla časopisov nájdete TU

       

      Príjemné čítanie za celý redakčný tím praje

       

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • E-Testovanie s NÚCEM-om
     • E-Testovanie s NÚCEM-om

     • Keby nebola CORONA, zajtra by sme písali piatacké testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (NÚCEM). Tie však zrušili... Ale my sme šikovní a chceli sme si testovanie vyskúšať. Využili sme možnosť vypracovať podobné testy z predmetu SJL cez počítače - etesty vytvorené tiež NÚCEM-om. Nachystali nám 3 ukážky a k nim 30 úloh. Mali sme na to 60 minút. Všetci sme uspeli v rozmedzí 46% až 93% (z toho dvaja žiaci mali až 70%, dvaja 80% a jedna žiačka dokonca 93%).

      Elektronického testovania sa zúčastnili aj tretiaci zo strednej školy (gymnázium a obchodná akadémia). Náročnosť bola už výrazne vyššia. Potrápili sa s 32 úlohami za 45 minút. Úspešnosť sa vyšplhala cca na 50%.

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu:

      • pani učiteľkám (pani učiteľke Frindrichovej, ktorá terajších piatakov učila celých 5 rokov na prvom stupni, terajšej pani učiteľke Hlobeňovej),
      • pani Smrigovej za administratívnu prípravu,
      • pánovi Kaľavskému za technickú podporu.

      Piatakom aj tretiakom gratulujeme k pekným úspechom. Želáme vám, aby ste dnešnú skúsenosť využili a pri ďalších testovaniach boli ešte úspešnejší.

       

      Mgr. Terézia Hlobeňová

    • Rozlúčka so 4.G
     • Rozlúčka so 4.G

     • Aj tento rok sme v čase pandémie mali tú možnosť doviesť gymnazistov k úspešnému zavŕšeniu štúdia na našej strednej škole. Bolo to síce iné vo forme štúdia, a určite náročnejšie na výuku ako po iné roky, no napriek tomu naši študenti túto prekážku zdolali.

      V piatok 14. 5. 2021 sme sa spoločne krátko rozlúčili, popriali sme im veľa úspechov a šťastia na ďalšej ceste životom.

      Tr. učiteľka PaedDr. Anna Imrichová, PhD.

    • Testovanie 9 - 2021
     • Testovanie 9 - 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, aktualizovali sme sekciu Testovanie 9 (zverejnili sme rozdelenie žiakov do skupín, zároveň na stránke nájdete harmonogram Testovania 9).

    • Oznam
     • Oznam

     • S ľútosťou v srdci oznamujeme, že dňa 9. mája 2021 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa a priateľka Mgr.  Daniela Hamšíková.

      S láskou a úctou budeme navždy spomínať.
       

    • Súťaž ku dňu narcisov
     • Súťaž ku dňu narcisov

     • Každý rok sa vďaka Lige proti rakovine vyzbieralo množstvo finančných prostriedkov pre ľudí s ťažkým ochorením. Aj žiaci našej školy sa pravidelne zapájali do zbierky. Možno sme si to mnohí neuvedomili, ale už je to druhý rok, čo sa táto akcia nemohla uskutočniť, kvôli zlej pandemickej situácii. Samozrejme, pomôcť sa vždy dá aj iným spôsobom. Tento rok Liga proti rakovine vyhlásila súťaž pre školy, do ktorej sme sa zapojili so žiakmi 5. a 6. ročníka ZŠ. Podmienkou bolo vyrobiť čo najväčší narcis. Žiakov táto myšlienka hneď nadchla a od práce sa doslova nechceli odtrhnúť. Myslím, že výsledné dielo hovorí samo za seba.

       

      Mária Kabová a Andrea Valovičová

    • Online trh dobrovoľníctva – projekt Zelené dni
     • Online trh dobrovoľníctva – projekt Zelené dni

     • Pri príležitosti viacerých environmentálnych dní, ktoré si pripomíname práve v máji, sa Bratislavské dobrovoľnícke centrum rozhodlo vytvoriť pilotný projekt Zelených dní. Dňa 6.5. sme sa so žiakmi 9.ročníka ZŠ pripojili k online environmentálnej prednáške – Trh dobrovoľníctva. Rôzne skupiny dobrovoľníkov nám prezentovali svoje aktivity. Po prezentácii sme so žiakmi diskutovali o environmentálnych problémoch a o ich zapojení sa do ochrany a čistenia prostredia. Žiaci si tiež mohli rozšíriť obzory v otázke dobrovoľníctva a počuť o aktivitách, do ktorých sa môžu zapojiť.

       

      Mária Kabová

    • Kultúra online po roku odmlky - Neviditeľní, predstavenie Bratislavského bábkového divadla
     • Kultúra online po roku odmlky - Neviditeľní, predstavenie Bratislavského bábkového divadla

     • Ak niekoho nevidíš, neznamená, že neexistuje...“

      Melintíre hendotíja sílalejla lalá-t. Lisenévera vojkaláre  tende nébe  telma.  (v prekladw z elfského jazyka: Zbožňujem, ako  ti žiaria oči, keď sa smeješ.)

      Tma ma pohladí, tma ma prikryje, tma sa ma bojí, tma ma má v hrsti.

      Keď stúpiš tme na nohu, odoženieš mátohu.

      Skvapni kvapor!   

      (Z predstavenia Neviditeľní)

       

      Bratislavské bábkové divadlo si pripravilo pre svojho diváka penzum zaujímavých titulov (Neviditeľní, Rozprávky o malej tučnej víle, Iný či Príbehy stien), ktoré je možné pozrieť si z pohodlia školskej lavice v ktoromkoľvek online čase. Vrelo odporúčame!

      Túto ponuku sme po roku kultúrneho hladovania využili aj my a 5. mája 2021 sme si s triedami 1.OA, 1.G, 2.OA, 7.A a 7.B pozreli cez druhú vyučovaciu hodinu fantazijné predstavenie Neviditeľní, vyskladané na princípe HRY a EXPERIMENTU so slovami, extravagantnou metaforikou, náhodnými asociáciami, zvukmi, svetlom, tieňom, hudbou a inými umeleckými efektmi. Toto predstavenie nám vynikajúco predznačilo nie ľahkú maturitnú otázku z literatúry – avantgardnú poéziu - ktorá je sympatická pre mládež práve preto, že učí nebáť sa odčítavať autorove odkazy intuitívne, podľa seba...

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Prvomájový strom vyrástol v blízkosti našej školy
     • Prvomájový strom vyrástol v blízkosti našej školy

     • Byl pozdní večer – první máj –
      večerní máj – byl lásky čas.
      Hrdliččin zval ku lásce hlas,
      kde borový zaváněl háj.

      Karel Hynek Mácha: Máj

          Inšpirujúc sa ľudovou tradíciou zdobenia „mája“ sme posledné aprílové piatkové popoludnie pred prvým májom vyzdobili v rámci literárno-umeleckého projektu s triedou 1.G listnatý strom na kruhovom objazde v areáli ZKR Gaudeamus, v ktorom sídli aj naša škola, farebnými látkovými stužkami a predniesli celú básnickú skladbu Máj od romantického básnika K. H. Máchu v českom origináli (https://www.lupomesky.cz/maj/) našim maturantom pri príležitosti rozlúčky s nimi. Stužku na strom nám priviazali aj triedne pani učiteľky 4.G – Dr. A. Imrichová, PhD., MBA a 4.OA – Ing. S. Tazberíková, rovnako pán zástupca strednej školy Mgr. A. Lackovič.

          Povzbudzujeme všetkých okoloidúcich, aby si na náš strom priviazali pre radosť vlastnú stuhu! Veríme, že tento symbol jarnej prírody poteší vaše oko i srdce a že máj 2021 bude plný optimizmu a prejavov nezištnej lásky!

      PaedDr. Daniela Bauerová