• Opatrenia pre školy platné od 12. októbra 2020 (rúška aj na 1. stupni ZŠ, dištančné vyučovanie sa nás netýka)
     • Opatrenia pre školy platné od 12. októbra 2020 (rúška aj na 1. stupni ZŠ, dištančné vyučovanie sa nás netýka)

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 11. októbra 2020  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling informoval o rozhodnutí Ústredného krízového štábu a o nových opatreniach v školách platných od 12. októbra 2020.

      Z týchto zmien vyplýva:

      • povinnosť nosenia rúšok aj pre žiakov navštevujúcich 1. stupeň základnej školy;
      • opatrenie ohľadom prechodu stredných škôl na dištančné vyučovanie sa nás netýka, pretože naše gymnázium a obchodná akadémia patria do siete špeciálnych stredných škôl, a tie ostávajú otvorené. Vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne podľa rozvrhu hodín.
      • "... na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovnovzdelávací procesV prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa," píše sa v rozhodnutí ministra školstva z 11. októbra 2020.

      Internát na Dúbravskej ceste bude v normálnej prevádzke.

       

      Plné znenie rozhodnutia ministra školstva nájdete TU.

    • Septembrová stredoškolská slohová súťaž
     • Septembrová stredoškolská slohová súťaž

     • Povedali sme si, že sa už nebudeme zaoberať len koronou. Keď som sa neučila, modelovala som z hliny, alebo som robila obrázky technikou koláže. Vymodelovala som bustu ženy, ktorú som len tak zo srandy pomenovala „Korona“. ... Na balkóne sme siurobili malú záhradku. Zasadili sme paradajky, papriku, bylinky a kvety na okrasu. Po čase sa ku nám do kvetov nasťahoval svrček a asi mesiac tam chodieval a každý večer cvrlikal, tak sme z neho mali radosť. (1. miesto, rozprávanie, Veronika B., 1.G)

      Zdá sa mi, že každý si buď náročky alebo podvedome vytvorí systém, podľa ktorého sa orientuje v každodennom živote. Keďže život je nedokonalý a iný pre každého z nás, skonštruujeme si tento systém, aby sme naše starosti a nedostatky čo najlepšie vyriešili prostriedkami a vedomosťami, ktoré máme k dispozícii. ... Situácia počas korony pre niektorých z nás vyžadovala a vyžaduje, aby sme celý systém zahodili a vytvorili si úplne nový. Zákaz stretávania sa s ľuďmi určite zasiahol do osobných plánov mnohých ľudí, zákaz navštevovania verejných aktivít nemálo ľuďom prekáža. A aj malé veci, ako nosenie rúška alebo nedotýkanie sa svojej tváre, sú asi mnohým ľuďom ťažko zakomponovateľné do ich každodenného režimu. (2. miesto, úvaha, Luna L., 1.G)

      Osvedčilo sa, že sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie ochorenia. Pri boji proti koronavírusu je hlavne potrebná obozretnosť a hygiena, preto treba nosiť rúško, mať odstup dva metre, zásobiť sa potravinami, ktoré sa rýchlo nekazia, mať ich doma poruke a tým minimalizovať návštevy obchodov. Aby sme zabránili šíreniu koronavírusu, je treba, okrem hygieny, kupovať balené pečivo, nechodiť do reštaurácií, chodiť po schodoch, nie výťahmi, lebo výťahy sa nevetrajú. Aby sme sa necítili ako v ponorke, je možné sa, pre zábavu, smiať, počúvať hudbu, čítať, občas sa prejsť, športovať, zájsť do lesa. (3. miesto, výklad, Martin T., 2.G)

      V priebehu septembra 2020 sa 35 žiakov z ôsmich tried strednej školy (1.OA, 1.G, 1.EOOS, 2.OA, 2.G, 3.G, 4.G, 2.SVC) zúčastnilo Slohovej súťaže na aktuálnu tému – KORONA VŠADEPRÍTOMNÁ – ktorú sme žánrovo rozmenili na 3 podtémy:

      1. Doba koronová ako výzva pre ľudstvo (Úvaha);
      2. Návod na prežitie v Dobe korony (Výklad);
      3. Nečakaný zvrat roka 2020 - Ako korona zasiahla/zasahuje do môjho života v tomto roku? (Rozprávanie).

      V prácach boli hodnotené 3 základné položky:

      • originalita spracovania obsahu témy,
      • dodržanie žánrovej charakteristiky príslušnej témy,
      • autenticita textu.

      Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, víťazné práce v plnom znení a zaujímavé myšlienky všetkých prác si budete môcť prečítať v pripravovanom školskom časopise Moky 3 – Jesenný špeciál už v polovici októbra!

      PaedDr. Daniela Bauerová

    • Prevádzka školy od 1. 10. 2020
     • Prevádzka školy od 1. 10. 2020

     • V súlade s manuálom zverejneným MŠVVaŠ a opatreniami ÚVZ, aktuálnou epidemiologickou situáciou, zaistením bezpečnosti a zhoršujúcimi sa poveternostnými podmienkami bude mať prevádzka v Spojenej škole Mokrohájska 3 Bratislava nasledujúce špecifiká:

      Ranný filter

      Vchod pri zastávke školských autobusov (pri školskom klube detí) otvorený od 7:25 – 8:00 hod.;

      • vstup pre žiakov ZŠ, gymnázia a obchodnej akadémie, zamestnanci prichádzajúci školskými autobusmi;
      • žiaci sa zhromažďujú v priestore autobusovej zastávky tak, aby neprekážali prichádzajúcim motorovým vozidlám (pod strechou a pri lavičkách);
      • rodič nevstupuje do priestorov školy;
      • šatne pri ŠKD: žiaci sa prezlečú a bez zdržovania sa presúvajú do svojich tried - veci na ZRT (telocvik) si žiaci berú do triedy (je zakázané vstupovať do priestorov šatní pri ŠKD v čase od 8:00 do 12:40 hod.), žiaci si donesú visiace zámky na šatňové skrinky;
      • presun po rampách na 1. poschodie podľa šípok a pokynov zamestnancov o filter vykonávajú dvaja zamestnanci ŠKD podľa FAQ;
      • školník – služba na otočke na prízemí od 7:25 do 8:00 hod.;

      Hlavný vchod do školy 7:30 – 8:15

      • vstup pre zamestnancov a deti z materskej školy a ťažko chodiaci žiaci z 1. stupňa ZŠ;

      • zákonný zástupca dieťaťa z materskej školy pri vchode odovzdá dieťa zamestnancom MŠ, ktorí budú deti odvádzať v 5-minútových intervaloch do priestorov MŠ;

      • vykonáva asistent učiteľa podľa FAQ.

      Odchod po skončení vyučovania

      Vchod pri zastávke školských autobusov (pri školskom klube detí) otvorený od 12:40 – 16:00 hod.

      1. žiaci ZŠ:
       • navštevujúci ŠKD pokračujú v ŠKD;
       • čakajúci na školské autobusy sa zhromaždia v zberných triedach;
       • ostatní žiaci po skončení vyučovania opustia školu.
      2. žiaci gymnázia a obchodnej akadémie:
      • bez obeda a 7. hodiny opustia po vyučovaní školu;
      • po skončení obedu a nemajúci 7. hodinu, sa vrátia do školy, zoberú si veci zo školy a opustia školu;
      • majúci 7. hodinu, opustia školu po skončení vyučovania s výnimkou žiakov, ktorí čakajú na školský autobus v zberných triedach.

      V tomto čase vchod slúži výhradne na odchod žiakov zo školy a odovzdávanie žiakov zákonným zástupcom, nie na vstup návštevníkov do priestorov školy alebo Gaudeamusu ZKR

      Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ a SŠ čakajú na svoje deti na zastávke autobusov.

      Školník – služba pri dverách od 12:30 do 13:25 hod.

       

      Hlavný vchod do školy

      • odchod zamestnancov a deti z MŠ a ťažko chodiaci žiaci z 1. stupňa ZŠ;
      • zákonní zástupcovia detí z MŠ čakajú pred hlavným vchodom do školy, deti si volajú mobilom.

       

      Priestory pri ŠKD sa používajú v čase od 7:30 do 8:00 hod. a od 12:40 do 16:00 hod. len za účelom príchodu a odchodu zo školy.

      Prevádzka materskej školy je od 7:30 do 16:00 hod..

      Prevádzka ŠKD Mokrohájčik je po skončení vyučovania danej triede do 16:00 hod..

      Zberné triedy (asistenčná služba, popoludňajšie dozory) sú určené výhradne pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a strednej školy čakajúcich na školské autobusy. Žiak čakajúci na školské autobusy je povinný zdržiavať sa v priestore zbernej triedy a správať sa podľa pokynov dozoru.

      Poznámka:

      V prípade, že žiaci končia 7. vyučovacou hodinou, je povinnosťou učiteľa zabezpečiť, aby sa žiaci vyžadujúci doprovod dostali do školských autobusov o 14:30 hod. V prípade, že cestujú školským autobusom na Svrčiu, je nutné ich priviesť do zbernej triedy 3.

      Škola bezodkladne zverejní podmienky vstupu do školy na všetkých vchodových dverách do všetkých priestorov školy.

      Na komunikáciu externých osôb so školou sa odporúča využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, mail, telefonicky a pod.).

      Vstup cudzích osôb do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy. Cudzia osoba požiada o súhlas riaditeľa so vstupom do priestorov školy spravidla mailom, pričom uvedie čas, priezvisko zamestnanca, s ktorým sa chce stretnúť a účel návštevy. Cudzia osoba môže vstúpiť do priestorov školy po súhlase riaditeľa a odovzdaní prehlásenia o bezinfekčnosti, pričom dodržiava všetky nariadené opatrenia.

      Pri vstupe do interiérov školy si každý nasadí rúško na ústa a nos a bezdotykovo si dezinfikuje ruky.

      Žiaci I. stupňa ZŠ nosia povinne rúška prekrývajúce ústa a nos všade mimo triedy. Žiaci II. stupňa ZŠ, gymnázia a obchodnej akadémie nosia povinne rúška prekrývajúce ústa a nos v interiéroch školy všade.

      Pedagogickí zamestnanci nosia pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu rúška alebo ochranné štíty, nepedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi opatreniami RÚVZ.

      Minimalizuje sa pohyb žiakov po chodbách a ich kontakt so žiakmi iných tried, udržujú sa odstupy (zvlášť v čase jedenia a pitia nápojov).

      Telocvičňa a posilňovňa sa nevyužívajú do odvolania.

      Odborné učebne sa môžu využívať za týchto podmienok:

      • na vyučvanie podľa rozvrhu
      • pri vstupe d miestnosti a odchode z miestnosti si žiaci musia dezinfikovať ruky p skončení vyučovania budú upratovačky dezinfikovať klávesnice.

      Čas stravovania koordinovaný so ZKR Gaudeamus:

      • ZŠ II. stupeň (5. – 9. ročník) - 12:30 – 12:50 hod.;
      • ZŠ I. stupeň (prípravný – 4. ročník) - 12:55 – 13:20 hod.;
      • stredná škola - 13:25 – 13:45 hod.;
      • materská škola sa stravuje v svojich priestoroch v bežnom čase;
      • stravovanie zamestnancov je zabezpečené v zborovni pomocou obedových boxov.

      Do odvolania sa nerealizuje krúžková činnosť v interiéri.

      Zákaz žiakom a zamestnancom vstupovať do priestorov ZKR Gaudeamus s výnimkou stravovania v jedálni ZKR Gaudeamus v dole uvedených časoch.

      V celom areáli platí zákaz stretávania sa žiakov školy s klientmi ZKR Gaudeamus (s výnimkou žiakov, ktorí sú súčasne klientmi ZKR Gaudeamus), žiakmi ŠÚV či inými osobami, ktorí sa nachádzajú v areáli ZKR Gaudeamus.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka/plnoletý žiak predkladá svojmu triednemu učiteľovi po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Plnoletý žiak ho podpisuje sám, neplnoletému žiakovi ho musí podpísať zákonný zástupca.

      Pri prerušení viac ako päť pracovných dní (sviatky a víkendy sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia prekladá zákonný zástupca neplnoletého žiaka/plnoletý žiak svojmu triednemu učiteľovi potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Zamestnanec školy predloží nadriadenému po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Archiváciu podľa platných právnych predpisov GDPR zabezpečí personalistka školy.

      Hospodárka školy v spolupráci s ostatným THP pracovníkmi školy naďalej zabezpečuje nákup, distribúciu a pravidelné dopĺňanie náplní dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov: rúška a ochranné štíty. Pre prevádzku školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

      Hospodárka školy poučí upratovačky a školníka naďalej zabezpečuje pravidelné čistenie a dezinfekciu priestorov podľa manuálu a semaforu, najmenej 2x denne a podľa potreby (1x po veľkej prestávke a 1x po vyučovaní), upratovanie a dezinfekcia všetkých toaliet a dezinfekcia frekventovaných dotykových plôch (kľučky dverí, zábradlia, elektrické vypínače, myši a klávesnice PC), 1x denne dôkladné čistenie ostatných priestorov.

      V škole je určená izolačná miestnosť – kabinet vecného vyučovania (č.dv. 10).

      V prípade, že je vyučujúci podozrivý alebo má potvrdené ochorenie na COVID-19 (určuje všeobecný lekár alebo RÚVZ), resp. blízkej osoby – hlásiť mailom riaditeľovi školy (istok@mokrohajska3.sk) a mail školy (skola@mokrohajska3.sk).

      V prípade oranžovej a červenej farby na semafore sa škola riadi pokynmi v manuáli a semafore.

       

      V Bratislave, 30. 9. 2020                                                                  

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • "Nácvikový týždeň" - Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy
     • "Nácvikový týždeň" - Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy

     • Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2020/2021, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

      Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka 28. 9. 2020 – od 14:00 hod. na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3,  do piatku 2. 10. 2020.

      Účasť  žiakov s rodičmi je nutná, nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus.

      Dopravná komisia

    • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou 17. a 18. 9. 2020
     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou 17. a 18. 9. 2020

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať v zborovni našej školy v nasledujúcich dňoch:

      • 17. 9. 2020  (štvrtok)  –  8:00 – 9:30 hod.
      • 18. 9. 2020  (piatok) –  8:00 – 9:00 hod.

      Stretnutia s rodičmi:

      • ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu;
      • ktorí majú záujem o vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne hodinu), so všetkými novými záujemcami  prebieha individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania
     • Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážení zamestnanci,

      od 16. septembra 2020 na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme upravili niektoré body prevádzkového poriadku.

       

      Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania

      Nástup dozorov (všetci dozorkonajúci) o 7:30 hod.

      Nástup žiakov do školy:

      • materská škola 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola   7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola 7:30 – 8:00 hod.

      Dňa 16. 9. 2020 musí pri vstupe každý žiak, resp. jeho zákonný zástupca predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak nebude vpustený do školy. Vyhlásenie bude zbierať ranný filter. Žiaci dostali toto vyhlásenie v piatok 11. 9. 2020.

       

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola do 16:00 hod.,
      • prvý stupeň  ZŠ do 11:40 hod., resp. do 12:30 hod., potom ide do ŠKD a na obed
      • druhý stupeň ZŠ do 13:20 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola do 13:20 hod., resp. 14:30 hod.

       

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.

      Deti materskej školy budú mať pri presunoch na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.

      Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.

      V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.

      1. V prípade priaznivého počasia zabezpečí triedny učiteľ (po dohode s vyučujúcimi), aby jeho trieda absolvovala aspoň jednu vyučovaciu hodinu v exteriéri.
      2. Vyučovací proces v období bude realizovaný podľa rozvrhu.
      3. Odborné učebne, telocvičňa, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke.
      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v miestnostiach ŠKD podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.
      3. Zákonní zástupcovia si budú pre deti chodiť cez átrium a telefonicky sa budú kontaktovať s príslušným vychovávateľom.

       

      Stravovanie

      1. Deti navštevujúce MŠ sa stravujú v jedálni MŠ.
      2. Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.
      3. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.
      4. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.
      5. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín.
      6. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.
      7. Žiaci budú dodržiavať pokyny zamestnancov ZKR Gaudeamusu vykonávajúci dezinfekciu jedálne.

      Harmonogram stravovania:

      - 1. stupeň ZŠ – po skončení vyučovania žiakov preberá vychovávateľ ŠKD (6. vyuč. hodina nebude), obed od 12:55 do 13:20 hod., potom činnosť v ŠKD alebo domov so zákonnými zástupcami po skončení vyučovania,

      - 2. stupeň ZŠ – o 12:30 hod. začne presun na obed s vyučujúcimi,

      od 12:35 do 12:50 hod. obed v jedálni (dozor asistenti učiteľa), šiesta hodina na ZŠ od 12:55 hod. (učiteľ je v triede od 12:40 hod. v  triede) do 13:20 hod., o 13:20 hod. preberá žiakov čakajúcich na školské autobusy dozor, ostatní domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne,

      - stredná škola – funguje normálne do 13:20 hod., obed od 13:25 hod., popoludňajšie vyučovanie bude, žiakov čakajúcich na školské autobusy od 13:30 hod. preberá dozor.

       

      Popoludňajší dozor pre žiakov čakajúcich na školské autobusy

      Žiak čakajúci na školské autobusy je povinný zdržiavať sa v priestore zbernej triedy.

      Škola nebude zaisťovať dozor pre žiakov čakajúcich autobus o 15:45 hod. z kapacitných dôvodov.

       

      Ubytovanie na internáte od 16.9.2020 je opäť v prevádzke.

       

      Odchod zo školy

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod., resp. 12:35 v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy.

      Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 13:20 hod. V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne triednemu učiteľovi.

      Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci) alebo 13:45 hod. (stravníci), resp. 14:30 hod. (podľa rozvrhu hodín). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      1. Žiak je povinný
      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

      I. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

       1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
       2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
       3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.
       4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
       5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
       6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

       

      Tento prevádzkový poriadok môžeme byť upravený a doplnený.

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.       

      V Bratislave 11. 9. 2020                                                                       RNDr. Ivan Ištok
                                                                                                                     riaditeľ školy

    • Mimoriadny oznam - prevádzka 9. 9. - 11. 9. 2020
     • Mimoriadny oznam - prevádzka 9. 9. - 11. 9. 2020

     • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ZKR Gaudeamus (pozitívne testovaný klient na Covid-19) od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020 bude prevádzka školy zabezpečená takto:

      • materská škola – prevádzka do 12:00 hod., bez obedov;
      • základná škola 1. stupeň – prevádzka do 11:40 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami, bez obedov ŠKD v prvádzke do 14:30 hod.;
      • základná škola 2. stupeň – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, bez obedov;
      • stredná škola – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, plnoletí žiaci odchádzajú samostatne,  bez obedov.

      Žiaci využívajúci internáty (Svrčia, Dúbravská) sa budú vzdelávať doma dištančnou formou do odvolania.

      Zberné triedy budú zrušené. 

      Školské autobusy budú chodiť ráno v štandardnom režime. Autobusy popoludní môžu využívať iba žiaci zaradení do ŠKD - školský klub detí bude v prevádzke do 14:30 hod.. Ostatní žiaci opustia školu ihneď po skončení vyučovania.

      Na pondelok 14. 9. 2020 vyhlasujeme riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      O vývine ďalšej situácie Vás budeme včas informovať na webových stránkach a emailom.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

    • Riaditeľské voľno - 14. 9. 2020
     • Riaditeľské voľno - 14. 9. 2020

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

      14.9.2020 udeľujem riaditeľské voľno

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

    • Organizácia vyučovania v termíne 7. - 14. septembra 2020
     • Organizácia vyučovania v termíne 7. - 14. septembra 2020

     • Od 7. septembra 2020 sme na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR upravili niektoré body prevádzkového poriadku.

      Prevádzka školy od 7. septembra 2020 do 14. septembra 2020

      Nástup dozorov (všetci dozor konajúci) od 7:30 hod.

      Nástup žiakov do školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 7:30 – 8:00 hod.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola do 16:00 hod,,
      • prvý stupeň  ZŠ do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed
      • druhý stupeň ZŠ do 12:50 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola do 13:20, potom ide na obed.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.

      Deti materskej školy pri presunoch budú mať na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.

      Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.

      V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.

      V prípade priaznivého počasia zabezpečí triedny učiteľ (po dohode s vyučujúcimi), aby jeho trieda absolvovala aspoň jednu vyučovaciu hodinu v exteriéri.

      Vyučovací proces v období od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude realizovaný podľa rozvrhu. Popoludňajšie vyučovanie bude zrušené.

      Odborné učebne, telocvičňa, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      Ranný školský klub detí nebude v prevádzke do 14. 9. 2020.

      Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v miestnostiach ŠKD podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

      Zákonní zástupcovia si budú pre deti chodiť cez átrium a telefonicky sa budú kontaktovať s príslušným vychovávateľom.

       

      Popoludňajší dozor pre žiakov čakajúcich na školské autobusy (po kliknutí na obrázok sa zväčší)

      Škola nebude zaisťovať dozor pre žiakov čakajúcich autobus o 15:45 hod. z kapacitných dôvodov.

       

      Stravovanie

      Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.

      V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.

      Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.

      Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.

      Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

       

      Odchod zo školy

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod.v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy.

      Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 12:50 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci), resp. 13:45 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      Žiak je povinný

      Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.

      Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.

      Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.

      Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

      Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierovéjednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.

      Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušenídochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemánariadené karanténne opatrenie.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchoddieťaťa v danom čase.

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

    • Stretnutia s dopravnou komisiou v termíne 8. 9. a 10. 9. 2020 - 8:00 – 9:30 hod.
     • Stretnutia s dopravnou komisiou v termíne 8. 9. a 10. 9. 2020 - 8:00 – 9:30 hod.

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať v zborovni našej školy v nasledujúcich dňoch:

      • 8. 9. 2020  (utorok)  –  8:00 – 9:30 hod.
      • 10. 9. 2020  (štvrtok) –  8:00 – 9:30 hod.

      Stretnutia s rodičmi:

      • ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu;
      • ktorí majú záujem o vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne hodinu), so všetkými novými záujemcami  prebieha individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)
     • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 2. septembra 2020 otvárame školský rok 2020/2021.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

       

      Vstup do priestorov školy

      Vstup do areálu školy je možný z troch smerov – po ceste okolo vrátnice ZKR Gaudeamus1, cez bráničku v protihlukovej bariére2 a bráničkou od OD Tesco3. Vchod pri parkovisku a dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.

      1. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy chodiť hlavným vchodom školy.
      2. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy. Vzhľadom na situáciu žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť.
      3. Všetci žiaci prichádzajúci do školy musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) žiaka škola neprevezme. Na tvári budú mať rúška prekrývajúce nos a ústa.
      4. Pri prvom vstupe do školy odovzdá službu konajúcim zamestnancom školy vyhlásenie a dotazník. Čisté tlačivá budú k dispozícii pri hlavnom vchode školy.
      5. Zákonní zástupcova detí z materskej školy a žiakov prípravného a prvého ročníka ZŠ budú mať prístup do školy po absolvovaní ranného filtra. V škole sa budú zdržiavať len nevyhnutne dlhý čas. Počas celého pobytu v priestoroch školy budú mať na tvári rúško alebo štít prekrývajúci nos a ústa. Ostatní zákonní zástupcovia budú mať vstup do školy povolený len na nevyhnutne dlhú dobu na vybavenie čipov (hospodárka školy) a školských autobusov (dopravná komisia v zborovni). Prítomnosť osôb nezamestnaných v škole je zakázaná.
      6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomný dotazník o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      7. Preberanie detí do školy bude od 7:30 do 8:45 hod. Žiaci ZŠ sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.
      8. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška, balíček papierových vreckoviek a prezuvky, ktoré si donesie z domu. Odporúčame, aby žiaci mali k dispozícii aj vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok na  použitie.
      9. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      10. V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.

      Organizácia dňa 2. septembra 2020

      Nástup jednotlivých organizačných zložiek školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 - 9:00 hod. (štátna hymna SR a príhovor riaditeľa školy).

      Žiaci sú počas prvého dňa pod dozorom triednych učiteľov.

      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku.

      Koniec vyučovania:

      • materská škola - do 16:00 hod.;
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed;
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed;
      • stredná škola - končí o 13:20 hod. a potom ide na obed

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed triedny učiteľ.

      Po dohovore s triednym učiteľom alebo na základe písomného ospravedlnenia je možný aj skorší odchod zo školy.

       

      Prevádzka školy od 3. septembra 2020 do 14. septembra 2020

      Nástup do školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola - do 16:00 hod,,
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed, obed deti navštevujúce ŠKD dostanú o 12:30 hod.
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola - do 13:20, potom ide na obed.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed učiteľ poslednej vyučovacej hodiny.

      1. Deti materskej školy pri presunoch budú mať na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.
      2. Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.
      3. Vyučovací proces v období od 3. 9. 2020 do 4. 9. 2020 bude realizovaný formou blokového vyučovania a tému vyučovacích hodín si určí triedny učiteľ.
      4. V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.
      5. Vyučovací proces v období od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude realizovaný podľa rozvrhu. Popoludňajšie vyučovanie bude zrušené.
      6. Odborné učebne, telocvičňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke do 14. 9. 2020.
      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

       

      Asistenčná služba pre žiakov 5. a 6. ročníkov čakajúcich na školské autobusy

      1. Žiadosti o asistenčnú službu je potrebné podať do 3. 9. 2020.
      2. Služba bude od skončenia vyučovania do 14:30 hod.
      3. Za ostatných žiakov využívajúcich školské autobusy nemôže škola prebrať zodpovednosť z kapacitných dôvodov.

       

      Stravovanie

      1. Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.
      2. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.
      3. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.
      4. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.
      5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

       

      Odchod zo školy

      1. Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu, majúci záujem o ich vyzdvihnutie z materskej školy v čase pred poludním sa ohlásia pri hlavnom vstupe do školy, kde im bude oznámený spôsob vyzdvihnutia dieťaťa (služba, rodič). Deti, ktoré budú odchádzať z materskej školy v poobedňajších hodinách - rodičia si zavolajú príslušnej pani učiteľke v mateskej škole, ktorá zabezpečí odchod dieťaťa z materskej školy a jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, rodičovi, resp. osobe poverenej vyzdvihnutím dieťaťa z materskej školy. Kontakt na vyučujúcu obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      2. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).
      3. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, zavolá príslušnému vychovávateľovi, v prípade, že bude vyzvaný, preukáže sa dokladom totožnosti. Vychovávateľ zariadi odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi pred hlavným vchodom školy. Kontakt na vychovávateľa / vychovávateľku obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      4. Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 12:50 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      5. Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci), resp. 13:45 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      6. Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      Žiak je povinný

      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

      Tlačivá na stiahnutie:

       

      Materská škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Základná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Stredná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.      V Bratislave 26. 8. 2020                                                                      

       

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Noví žiaci - čip a variabilný symbol
     • Noví žiaci - čip a variabilný symbol

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 10. augusta - 14. augusta 2020 v čase od 7:00 do 10:00 hod. Vás prosíme o prebratie čipu a variabilného symbolu k platbe za stravné. Čip a informáciu o variabilnom symbole si môžete vyzdvihnúť u pani Macekovej. 

      V prípade Vašich otázok ju môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0903 779 665 alebo mailom na obedymokrohajska@gmail.com.

      Informácia sa týka nových žiakov. 

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     • Počas letných prázdnin od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020 budú úradné hodiny vždy v stredu od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Potvrdzovanie tlačív na nový školský rok (napr. potvrdenie o návšteve školy, doprava, rodinné prídavky, daňový bonus a iné) od 24. augusta 2020.

      Kontaktovať nás môžete prostredníctvom mailu skola@mokrohajska3.sk, alebo telefonicky na t.č. 02/5477 1826.

      Príjemné leto.

    • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 
     • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 

     • Vo štvrtok sme sa s deťmi z materskej školy vybrali na Partizánsku lúku na stretnutie s príslušníkmi jazdnej polície. Deťom pekne a zrozumiteľne vysvetlili, čo všetko musí vedieť policajný kôň a kde je potrebný. Ukázali im, ako musí spolupracovať s jazdcom a vysvetlili prečo si musia navzájom dôverovať. Kone klusali, cválali, preskakovali prekážky, kopali do veľkej lopty a tiež museli pokojne stáť, keď sa pri nich kričalo a robil hluk. Nakoniec si mohli deti pohladiť koníky, ako aj dať im jabĺčko a mrkvu, na ktorej si pochutili.

    • Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!
     • Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!

     • Milí žiaci, návštevníci našej webstránky. Prinášame Vám vyhodnotenie hlasovania v súťaži o top report z domáceho športovania. Tak ako sme sľúbili, po letných prázdninách autorom najlepších reportov odovzdáme pekné športové ceny. :-)

      Ďakujeme všetkým našim žiakom - autorom a taktiež všetkým hlasujúcim.

       

      A tu sú výsledky:

      Fotokoláže:

      1. miesto - Fotokoláž 3 – Matej Richter – 34,4%

      2. miesto - Fotokoláž 1 – David Režňák – 31,3%

      3. miesto - Fotokoláž 4 – Lukáš a Dominik Vlkovci – 28,1%

      4. miesto - Fotokoláž 2 – Zuzana Potočová - 6,3%

       

      Videá

      1. miesto Video 1 - David Režňák 56,3 %

      2. miesto Video 3 – Rebeka Orbánová – 25%

      3. miesto Video 2 – Alžbeta Novotná – 18,8%