• Materská škola - informácie k znovuotvoreniu školy
     • Materská škola - informácie k znovuotvoreniu školy

     • Vážení rodičia,

      od 1. júna 2020 znovu otvárame našu školu.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

      Vstup do priestorov školy

      1. Vstup do školy pri zastávke školského autobusu, resp. pri ŠKD ostane zatvorený.
      2. Dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.
      3. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy vstupovať hlavným vchodom školy.
      4. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.
      5. Okrem žiakov a zamestnancov školy majú ostatné osoby zakázaný vstup do priestorov školy.
      6. Všetci žiaci prichádzajúci do školy musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) dieťa alebo žiaka škola neprevezme.
      7. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď príloha).
      8. Zákonný zástupca podpisuje pri každom nástupe dieťaťa do školy, prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (viď príloha).
      9. Dieťa materskej školy prevezme zamestnanec materskej školy a odvedie ho do priestorov materskej školy. Preberanie detí do materskej školy bude prebiehať každých 10 minút, teda o 7:30, 8:00 a 8:15 hod. Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín na chodbách a v šatni.
      10. Zamestnanec MŠ prevezme od sprevádzajúcej osoby rezervné rúško zabalené vo vrecku označené menom. Zamestnanec MŠ uloží rúško na miesto na to určené.
      11. Dieťa si umyje ruky ešte raz bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      12. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška a 1 balíček papierových vreckoviek.

      Prevádzka MŠ

      1. Prevádzka MŠ bude v čase 7:30 do 16:00 hod.
      2. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
      3. Ak to priestory MŠ umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.
      4. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška. Rúška musia mať pri presunoch cez priestory základnej školy.
      5. MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v MŠ.
      6. MŠ bude venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy.

      Odchody

      1. Zákonný zástupca sa telefonicky spojí s príslušnou pani učiteľkou. Na svoje dieťa čaká pred hlavným vchodom školy.

      Zákonný zástupca

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do materskej, resp. základnej školy a pri odchode žiaka z materskej, resp. základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej materskej, resp. základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do materskej, resp. základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do materskej, resp. základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Školský autobus zatiaľ v prevádzke NEBUDE.

      Prílohy:

      Vyhlásenie

      Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu 

    • Základná škola - informácie k znovuotvoreniu školy
     • Základná škola - informácie k znovuotvoreniu školy

     • Vážení rodičia,

      od 1. júna 2020 znovu otvárame našu školu.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

      Vstup do priestorov školy:

      1. Vstup do areálu školy je možný z dvoch smerov. Prvá možnosť je po ceste od zastávky MHD Mokrohájska po ceste okolo IPR a popri vrátnici ZKR Gaudeamusu. Druhá možnosť bráničkou od Tesca. Bránička v protihliukovej bariére bude zatvorená.

      2. Vstup do školy pri zastávke školského autobusu, resp. pri ŠKD ostane zatvorený.

      3. Dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.

      4. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy vstupovať hlavným vchodom školy.

      5. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy. Vzhľadom na situáciu žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť.

      6. Okrem žiakov a zamestnancov školy majú ostatné osoby zakázaný vstup do priestorov školy.

      7. Všetci žiaci prichádzajúci do školy, musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) žiaka škola neprevezme.

      8. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      9. Preberanie detí do ZŠ bude od 7:30 do 8:00 hod.

      10. Žiaci ZŠ sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.

      11. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška, balíček papierových vreckoviek a prezuvky, ktoré si donesie z domu.

      Prevádzka ZŠ

      1. Vyučovanie končí:

      • prvý stupeň  ZŠ – po štvrtej vyučovacej hodine, končí o 11:40 hod.

      • druhý stupeň ZŠ – po piatej vyučovacej hodine, končí o 12:40, po ukončení piatej vyučovacej hodiny idú žiaci na obed, resp. domov.

      2. Vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a tému vyučovacích hodín si určí učiteľ.

      3. Dištančné vzdelávanie bude pokračovať po dohode s učiteľom.

      4. V prípade priaznivého počasia bude vyučovanie prebiehať v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.


      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude.

      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

      Asistenčná služba

      Prevádzka asistenčnej služby nebude zabezpečená z kapacitných dôvodov.


      Stravovanie

      1. Žiaci ZŠ budú chodiť na obed cez dvere a rampu na poschodí.

      2. V jedálni Gaudemausu ZKR sedia pri jednom dlhom stole max. dvaja žiaci, pri malom stole max. jeden žiak.

      3. Pri obedoch budú žiaci dostávať príbory (nemusia si nosiť vlastné), ktoré budú hygienicky zabalené a vydávať ich bude pracovník jedálne.

      4. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.

      5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

      Odchod zo školy     

      1. Žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú v čase o 11:40 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy) domov.

      2. Žiaci prvého stupňa prihlásení do ŠKD budú v činnosti pokračovať v tomto klube do odchodu. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, sa ohlási službe v hlavnom vchode školy,  v prípade, že bude vyzvaný, sa preukáže dokladom totožnosti. Služba zariadi odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi pred hlavným vchodom školy.

      3. Žiaci druhého stupňa ZŠ budú odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní hlavným vchodom školy.

      4. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 12:40 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca dá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      5. Žiadame rodičov, aby z kapacitných dôvodov dodržiavali stanovené časy odchodov žiakov zo školy. 

      Zákonný zástupca

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 

      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (viď príloha)

      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Školské autobusy zatiaľ v prevádzke NEBUDÚ.


      Príloha:

      Vyhlásenie


      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

    • Úspechy našej Dominiky
     • Úspechy našej Dominiky

     • Dominika Kuchtová, naša žiačka 2.A v októbri 2019 začala navštevovať Taekwondo. Stala sa členkou ŠKP (Športový klub polície) Ryong Bratislava a tiež členkou SATKD (Slovenská asociácia Taekwondo). Vo februári tohto roku začala súťažiť v disciplíne PARA POOMSAE v kategórií P30. Nedávno sme vám predstavili jej úspechy, nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnom poli, kde dosahuje vynikajúce výsledky. Teraz sa chceme pochváliť jej ďalšími úspechmi.

      Tak, ako všetci známi športovci aj Dominika sa počas pandémie so zápalom venovala svojmu obľúbenému športu a online tréningom. Jej tvrdá práca jej prináša úspech za úspechom. Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných online súťaží, v ktorých dosiahla neuveriteľné úspechy. Pri jej ďalších športových úspechoch jej všetci držíme palce a k doterajším dosiahnutím výsledkom jej srdečne gratulujeme.

      p. vychovávateľka Marta Chalupková a mama Mirka

    • Ahoj naša milá škola! - ŠKD "Mokrohájčik" - aktivity počas karantény, časť 2
     • Ahoj naša milá škola! - ŠKD "Mokrohájčik" - aktivity počas karantény, časť 2

     • Všetkých Vás srdečne pozdravujeme. Skoro po troch mesiacoch od vyhlásenia mimoriadnej situácie a zatvorenia škôl a školských zariadení sa znovu môžeme vrátiť do našej školy. Preto Vás chceme opäť potešiť prácami, ktoré sme spolu s deťmi a ich rodičmi robili počas obdobia od Veľkej noci až do konca mája.

      Tiež by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorí si v tomto neľahkom období okrem učenia našli čas aj na aktivity, ktoré sme im my vychovávatelia posielali.

      Deti naše milé ste veľmi šikovné. Veľmi sa tešíme z toho, že tak ako v školských kluboch, tak aj doma ste nestratili nič zo svojej tvorivosti a kreativity.Veľká pochvala, ako sami uznáte, keď si pozriete fotky, patrí Dominikovi 2.A a Lukášovi 5.B Vlkovcom spolu s ich maminou. Boli najaktívnejší a skoro každú aktivitu, ktorú sme vám poslali urobili a následne nás ich mamina potešila krásnou kolážou fotiek.

      Všetkým Vám ĎAKUJEME za podporu. Na začiatku sme si priali, aby sme túto situáciu všetci v zdraví spoločne zvládli a aj sme to zvládli. Teraz si spoločne prajme zdravie, pohodu a pokoj.

      Opatrujte sa. Do skorého videnia.

      Vaši vychovávatelia a pani zástupkyňa J. Ladičkovská

    • Vyšlo nové číslo časopisu Moky 3 - máj 2020, koronaedícia špeciál
     • Vyšlo nové číslo časopisu Moky 3 - máj 2020, koronaedícia špeciál

      • Máme pre Vás súťaž o BEST CRAZY FACE MASK. Niko, 1.SVC (článok: Slovko na úvod)
      • Ak si chceme veľkosť vírusu predstaviť, pozrime sa na milimeter (na pravítku) a rozdeľme si ho v duchu na MILIÓN (1 000 000) rovnakých kúskov. P. uč. D. Krajčovičová (článok: Koronavírus – Čo sme nečakali od roka 2020)
      • Zbožňujem, keď si môžem dať dolu rúško a slobodne dýchať. Linda, 4.A (článok: My a korona, anketa)
      • Úlohy sú ťažšie hlavne keď si ich robím sám. Mám obavy. Každý deň je rovnaký, smutný som z vírusu. Matej H., 9.A (článok: Denník 9.A z obdobia karantény)
      • Vnímam to zle, lebo sme celá trieda investovali veľa času a nakoniec sa to ruší, je to škoda, chcel som ho písať! Miro, 9.A (článok: Koronavírus zrušil Monitor 9)
      • Na písomné maturity som sa úprimne celkom tešila, čo sa týka ústnych maturít, tie by som si odpustila aj za bežných okolností. Gréta, 4.G (článok: Koronavírus zrušil tradičnú Maturitnú skúšku)
      • Počas karantény si krátim čas rôznymi aktivitami, napríklad skúšam nové recepty. Ako inšpiráciu som si zobral jedno video od amerického youtubera menom Bingingwith Babish, ktorý vo svojich videách vytvára pokrmy z celovečerných snímok. Samo, 4.G (článok: Čím žijeme počas karantény)
      • I think our Moky magazine is a good opportunity to meet and share our experiences as well as to keep in touch and enjoy the company of our friends. PaedDr. K. Šaradinová (rubrika: Hello English readers)
      • Koľko radosti bolo, keď sme sa konečne uvideli iba cez kameru, poukazovali sme si domáce zvieratká a nakoniec sme sa dostali aj k tomu učivu. Mgr. P. Zváčová (rubrika: Cez okienko 1.stupňa)
      • Práve, keď si čítam túto tretiu otázku, tak je mi do smiechu, lebo ku štúdiu na Mokrohájskej ma priviedlo viacero okolností, nevymenujem ich všetky, lebo by ste čítali časopis Mokyho 3 do nasledujúceho dňa. A. Škodová (rubrika: Bývalí absolventi)
      • Keď som navštívil Rím počas jarných prázdnin, ešte som netušil, ako rýchlo sa všetko zmení. Skoro všetci okoloidúci ešte nemali rúška, lebo pandémia sa ešte nezačala. Schengenský priestor bol v tom čase otvorený...  študent SŠ (rubrika: Reportáž tesne spred korony – Rím & Vatikán)
      • Olympiáda je niečo, o čom sníva snáď každý športovec a je jedno, či má päť, desať, dvadsať alebo tridsať rokov. A zrazu, z ničoho nič, pre niektorých koniec ich sna, pre iných iba predĺženie prípravy o rok. Janči, 4.G (rubrika: Šport v čase pandémie)
      • Nie je až také zlé zostať doma, ja som sa napríklad, vďaka tomu, zoznámil s ľuďmi, ktorých som poznal iba z videnia. (rubrika: Vtipy, tentokrát nie zo školských lavíc, zo známych dôvodov)
      • Prázdna chodba jej naháňala strach, no zvedavosť zvíťazila. Opatrne pootočila kľúčom a dvere odchýlila. Pozrela sa vpravo, potom vľavo. Nikde nikto, iba ak by neznámy medzitým odišiel, alebo sa kdesi skryl. Cheryl Stone/pseudonym našej žiačky (rubrika: Literárna príloha)

      Koho sme navnadili? Dúfam, že všetkých! Tak nech sa páči, urobte si čas pre seba a so šálkou obľúbeného nápoja si doprajte 150 minút zaujímavého čítania zo života našej milej Mokrohájskej v časoch koronizácie. Zmestili sme sa na tradičných 60 strán, plus ako prídavok prinášame 20 strán Literárnej prílohy z autorskej umeleckej tvorby našich gymnazistov. Ďakujem úprimne všetkým štyridsiatim ôsmim autorom tohto neopakovateľného vydania. Čítajte nás na https://mokrohajska3.edupage.org/a/skolsky-casopis-moky3

                 

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • Hlasujte! Súťaž o top video, foto alebo kresbu z domáceho športovania (pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ)
     • Hlasujte! Súťaž o top video, foto alebo kresbu z domáceho športovania (pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ)

     • Už v antickom Grécku ľudia vedeli, aké je dôležité udržiavať sa v rovnováhe po duševnej a telesnej stránke.

      V tomto čase, keď sa musíte učiť z domu prostredníctvom PC, tabletov, mobilov je pre Vás super, ak si každý deň aspoň na 20 minút, nájdete čas na pohyb. Športovať sa dá aj doma a to mnohými spôsobmi.

      Niektorí z Vás si našli čas, pripravili pre Vás príspevky z ich domáceho športovania. Vy máte možnosť hlasovať a vybrať najlepšiu fotokoláž a najlepšie video prostredníctvom priloženej ankety. Jednoltivé príspevky sú označné číslom. 

      (Pre hlasovanie a sledovanie výsledkov sa musíte prihlásiť!!!)

      Video 1

      Video 2

      Video 3

    • Chémia, fyzika INAK – očami a rukami detí s pomocou ich rodiny
     • Chémia, fyzika INAK – očami a rukami detí s pomocou ich rodiny

     • V týchto náročných dňoch domáceho štúdia sme okrem učenia vďaka modernej a rýchlej technológii svetla prenášajúcej obrazy, zvuky, pohyb nechali priestor tvorivejším žiakom a ich rodičom, ktorí nás naozaj nesklamali. Prinášame niektoré ich výtvory súvisiace s učebnými témami a dejmi okolo nás.  Potešte sa s nami... :)

      Vytvorenie domáceho penového prístroja

      Jesika, 7.A

      Použité materiály:

      • 2 lyžičky jedlej sódy bikarbóny (hydrogénuhličitan sodný)
      • 25 ml octu 8%
      • Podľa potreby prostriedok na umývanie riadu (Jar)
      • Plastová fľaška Lock&Lock s otvorom 400 ml
      • 25 ml sklenená fľaštička na šnúrke

      Postup vytvorenia penového hasiaceho prístroja

      1. Do plastovej nádoby naplníme 2 lyžičky jedlej sódy bicarbóny a prostriedku na riad Jar.
      2. Naplnenú sklenenú fľaštičku 8% octu dáme pomocou šnúrky do plastovej fľašky a uzavrieme vrchnák.
      3. Po pretrepaní fľašky sa nám aktivuje jedlá sóda s octom pričom vznikne tlak a vrchnák sa nám pod tlakom sám otvorí a môžeme hasiť penovým hasiacim prístrojom horiacu sviečku.

      Pokus sa podaril.


      Tlak Lea, 8.A

      Experiment pH v kuchyni

      Lea, 8.A

      Experiment pH v kuchyni

      Zuzka, Barča

      Ťažisko mimo telesa

      Lea, 8.A

      Spojené nádoby

      Lea, 8.A

    • Výťažok vo výške 337,-- eur za časopis Moky 3 odovzdaný deťom z MŠ pri ZZ Kramáre
     • Výťažok vo výške 337,-- eur za časopis Moky 3 odovzdaný deťom z MŠ pri ZZ Kramáre

     • Redakčná rada časopisu Moky 3 sa po prvýkrát rozhodla zrealizovať milý charitatívny projekt, a síce, že 60 stranové číslo časopisu Január 20  vytlačí v počte 50 kusov a následne výťažok z predaja venuje deťom z Materskej školy pri zdravotníckom zariadení v Bratislave na Kramároch.

      Ide o MŠ pri ZZ, ktorá je najväčšou škôlkou svojho druhu v rámci Slovenska, tvorí ju 18 tried čo t. č. činí 5064 detí. V rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti poskytuje nemocnica aj špeciálnu pedagogickú starostlivosť chorým a zdravotne oslabeným deťom predškolského veku, hospitalizovaným na jej všetkých oddeleniach. Atmosférou je nám táto pôda blízka, a tak už niekoľko rokov udržiavame družbu prostredníctvom pravidelných návštev MŠ so svojimi hudobnodramatickými pásmami.

      Nakoľko momentálne nám karanténa neumožňuje nemocnicu osobne navštíviť, zrealizovali sme  nákup potrieb na maľovanie a kreslenie v hodnote 337,- eur, ktorý sme ako darček ku blížiacemu sa Dňu detí odovzdali 15. mája 2020 Mgr. Jane Lukáčekovej z oftalmologického oddelenia. Ako nám p. učiteľka Janka povedala, detičky sa budú z plného vozíka pomôcok veľmi tešiť!

      Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom, študentom a zamestnancom školy, ktorí si časopis zakúpili, a sumou 2 eurá sa poskladali na tento nákup. Rovnako patrí poďakovanie sponzorovi z radov pedagógov, ktorý nechce byť menovaný, za uhradenie nákladov na tlač časopisu a zdvojnásobenie celkovej hodnoty vyzbieranej sumy. Už teraz pre vás finišujeme májové číslo časopisu Moky 3, ktoré si budete môcť prečítať od 29. mája 2020! 

                                                          PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Vyrob si Recyklorúško! Recyklohry - vyhodnotenie 47. úlohy
     • Vyrob si Recyklorúško! Recyklohry - vyhodnotenie 47. úlohy

     • Milí Recyklohráči.... s krásnymi, vlastnoručne ušitými rúškami, 47. úlohu s názvom Vyrob si Recyklorúško! ste zvládli bravúrne. Toľko krásnych rúšok sme ani vo sne nečakali. Pochvalu si zaslúžite úplne všetci, pretože ste sa  snažili využiť starý nepotrebný textil a tak ho vlastne recyklovať.  

      Viac: vyhodnotenie_47_ulohy_.pdf​​​​​​​

    • Elektronická žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej/základnej školy
     • Elektronická žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej/základnej školy

     • Vážení rodičia, 

      v prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do našej materskej/základnej školy, máte možnosť spísať žiadosť o umiestnenie do materskej/základnej školy prostredníctvom online formulára, ktorý môžete doma v pokoji vyplniť.

      V prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do prípravného ročníka alebo prvého ročníka ZŠ, je potrebné v prvom rade, aby ste ho dali zapísať do kmeňovej ZŠ.

      Vaše žiadosti potom posúdime podľa poradia záujemcov.

      Viac informácií nájdete TU.

    • Rúška na naše ušká
     • Rúška na naše ušká

     • So žiakmi 5.ročníka sme sa zapojili do súťaže Vyrob si recyklorúško. Žiaci mali za úlohu vyrobiť si vlastné rúško z akéhokoľvek materiálu, pričom fantázii sa samozrejme medze nekladú. Musím uznať, že mnohí zúročili svoje zručnosti v šití a ušili si naozaj krásne rúška. Niektorí sa dali na dráhu recyklovania plastov a vyrobili si rúško – respektíve ochranu tváre - dokonca z pet flaše. No uznajte sami, že máme skutočne šikovných a zručných žiakov. : )

      Mgr. Mária Kabová

    • Biológia v praxi
     • Biológia v praxi

     • Keďže sme v posledom čase preberali so žiakmi šiesteho ročníka stavbu rastliny, ktorej súčasťou je aj semeno a klíčenie semena, rozhodli sme sa názorne si to ukázať. Ako? Žiaci sa zahrali na kutilov a záhradkárov. Za úlohu mali naklíčiť semienko fazule, hrachu, alebo akejkoľvek plodiny, ktorú doma bežne majú a konzumujú. Tak žiaci mohli hravo a v priamom prenose sledovať, ako tieto procesy v prírode prebiehajú a zároveň vypestovať nie len rastlinku, ale aj vzťah k prírode a jej skúmaniu. No posúďte sami, akých šikovných pestovateľov v škole máme. : )

       

      Mgr. Mária Kabová

    • Veľkonočná tvorivosť
     • Veľkonočná tvorivosť

     • Ako to už býva zvykom, ani táto Veľká noc sa nemohla obísť bez veľkonočnej výzdoby. Napriek tomu, že sme všetci doma, alebo práve vďaka tomu : ),  sme sa rozhodli využiť tieto chvíle tak trochu tvorivo. Žiaci piateho ročníka okrášlili svoje domovy zdobenými vajíčkami, kvetinovými výzdobami a dokonca aj chutnými pečenými korbáčikmi. Fantázii sa naozaj medze nekladú : ).

      Veríme, že ste sviatky prežili v zdraví a doma. No a ak vám je dlho, kľudne sa inšpirujte tvorbou našich žiakov.

      Mgr. Mária Kabová

    • V ŠKD tvoríme aj počas prerušenia školského vyučovania
     • V ŠKD tvoríme aj počas prerušenia školského vyučovania

     • Ahoj, milá naša škola,

      bez detí si sama, smutná, tichá - smola.

      Potešiť ťa fotkami predsa len chceme,

      akú zábavu u nás doma práve teraz máme.

       

      Rodičia si nevedeli predstaviť, čo budú robiť doma s deťmi počas povinnej karantény celé týždne a už tobôž netušili, ako strávia voľný čas. My vychovávatelia, sme si zase nevedeli predstaviť ako budeme s deťmi tvoriť, vykonávať záujmovú činnosť, podporovať ich, usmerňovať, vychovávať z domu. Dnes Vám chceme prostredníctvom fotiek ukázať, že sa spolu s rodičmi podporujeme a ako spoločnými silami zvládame súčasnú situáciu.

      Voľný čas sa dá naozaj využiť efektívne a zábavne aj doma.

      Milé deti a to nie je, ale všetko, tiež odporúčame prečítať si dobrú knihu, zahrať si spoločenskú hru alebo dopozerať váš obľúbený seriál :).

       

                                                                                 Všetci to spolu zvládneme v zdraví:)

    • Projekt Daruj krv! - Za darovanie krvi ďakujeme Marekovi Pavlemu
     • Projekt Daruj krv! - Za darovanie krvi ďakujeme Marekovi Pavlemu

     • So skupinkou našich študentov i bývalých absolventov, s ktorými udržiavame priateľstvo, každoročne jedenkrát do roka organizujeme projekt Daruj krv!.

      V aktuálnom období šíriacej sa pandémie Ministerstvo zdravotníctva denne vyzýva každého potenciálneho darcu (musí mať 18 rokov a cítiť sa zdravý), aby prišiel na ktorékoľvek odberné miesto Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (http://www.ntssr.sk/) a daroval krv.

      Pokles darcov v tomto období o vyše 70 % ministerstvo pripisuje strachu darcov z potenciálneho nakazenia sa. Avšak bezpečnostné opatrenia sú natoľko sprísnené (časenky na presný termín, vstup a pohyb iba s rúškom, meranie teploty, vyplnenie dotazníka o zápornej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní), že darcovi krvi nehrozí žiadne riziko! Navyše, na krv  čakajú denne akútni pacienti, napríklad onkopacienti.

       Marek Pavle, absolvent nášho gymnázia, daroval 0,45 litra svojej krvi prvýkrát a povzbudzuje k tomu každého, kto môže, ale váha, aby krv daroval: 

       Cez telefón mi pani doktorka ponúkla termín - 6. apríl 2020 o 7:00. Oznámila mi, aby som pred darovaním nepil a nejedol mliečne výrobky, iba nejaké ľahké raňajky (či už sladké, pečivo, ovocie, zeleninu), aby som pil veľa vody, tiež ma upozornila na to, že dovnútra sa počas tejto koronovej epidémie nesmie vstupovať bez rúška a rukavíc. Ja som si dal ráno čisto len ovocie a zeleninu a vypil cca liter vody. Keď som prišiel k dverám ružinovskej transfúznej stanice, nejakí ľudia tam už čakali, no sestrička púšťala postupne po dvoch. Pri vstupe sme si na povrch rukavíc museli nastriekať dezinfekčný prostriedok. Vyplnil som dotazník (http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/dotaznik-darcu-krvi) a ešte papier, kde bolo treba potvrdiť, že som v priebehu posledných 2 týždňov nebol v zahraničí alebo v kontakte s infikovanou osobou. Počas vypĺňania dotazníka mi elektrickým prístrojom lekárka zmerala teplotu čela, čo sa počas terajšej epidémie robí pri vstupe do každej nemocnice.  Spolu s občianskym preukazom som vyplnené papiere odovzdal iným zdravotníčkam cez jedno okienko a zároveň som ukázal svoj občiansky preukaz aj preukaz poistenca a bol som nasmerovaný ku dverám, kde odoberú malú kontrolnú vzorku krvi, počkal som na analýzu tejto kontrolnej vzorky a následne som bol nasmerovaný do ďalšej miestnosti, kde mi iná doktorka zamerala tlak, trošku som ho mal nízky kvôli nevyspatosti. Doktorka mi povedala, nech si kľudne dám čaj, kávu alebo keksík (dal som si kávu, čaj aj keksík), aby mi kvôli nižšiemu tlaku neprišlo zle. Neskôr ma zavolala zdravotná sestra, ktorá mi urobila odber - 0,45 litrov krvi. Pri odbere krvi mi vôbec neprišlo zle, bolo to úplne v pohode. Ťažko sa mi odhaduje, koľko trval samotný odber, ale pocitovo sa zdalo, akoby mi krv bola braná niečo vyše minútu. Po odbere som sa cítil fajn, hoci pre istotu som si po nejakú dobu ešte poležal, a potom posedel, následne som vstal a pevne som si držal sterilnú náplasť pre zastavenie krvácania, dal som si bagetu, čo som dostal, pol litra vody a čaj. Rúško bolo treba mať po celý čas na sebe, jedinou výnimkou bolo jedenie a pitie (s rúškom by to bolo dosť náročné). Nakoniec som dostal legitimáciu dobrovoľného darcu krvi (posielam fotku). S pozdravom, Marek Pavle “

                                                                         Bližšie informácie o projekte Daruj krv! – PaedDr. Daniela Bauerová