• Dištančné vzdelávanie pokračuje
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      na základe rozhodnutie MŠVVaŠ SR pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy aj počas 4. januárového týždňa (teda od 25. 1. - 29. 1. 2021). 

      Kľúčové informácie:

      • žiaci pokračujú vo vzdelávaní podľa rozvrhu pre online vyučovanie,
      • ukončenie prvého polroku školského roku 2020/2021 na našej škole bude k 31. 1. 2021.  Termín klasifikácie budeme predlžovať len žiakom, ktorí mali vážne problémy (zdravotné alebo technické) a nemohli sa zúčastňovať vzdelávania, 
      • dňa 27. 1. 2021 bude zasadať pedagogická rada a bude uzatvorená klasifikácia za I. polrok. 
      • individuálne budú tento týždeň učitelia oslovovať žiakov na online skúšanie, keď potrebujú uzatvoriť známky, 
      • žiaci nedostanú výpisy známok v papierovej podobe za tento polrok, 
      • informáciu o polročných známkach nájdete na EduPage po prihlásení na rodičovskom konte. Ak nemáte vytvorené rodičovské konto, je o jeho vytvorenie potrebné požiadať mailom na adrese skola@mokrohajska3.sk, 
      • ak niekto potrebuje polročné vysvedčenie na oficiálnom tlačive, je nutné o to písomne požiadať.
    • Výsledky súťaže RECYKLOHRY – zber starých mobilov
     • Výsledky súťaže RECYKLOHRY – zber starých mobilov

     • Naša škola sa aj tento rok zapojila do súťaže v zbere mobilov v rámci projektu RECYKLOHRY. Všetkým zúčastneným žiakom chcem vyjadriť veľkú vďaku. V súťaži sme tento rok síce nevyhrali, ale ako sa hovorí: „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa." Vďaka tomu, že sme sa do súťaže zapojili sa našej škole podarilo pripísať na konto 310 bodov, čo spolu činí krásnych 3 731b. Tieto virtuálne body sme si našporili aj po uplynulé roky v koordinácii s našou drahou kolegyňou pani Ing. Zuzanou Sadlekovou, za čo jej tiež patrí vďaka. Za body si počas roka môžeme nakúpiť pomôcky pre našu školu a teda aj pre vás. Okrem toho nás môže hriať pri srdci, že sme sa i takýmto činom pripojili k recyklácii, ktorú naša planéta veľmi potrebuje.

      Takže triedeniu a recyklácii zdar!

      Teším sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku 2021.

      Mgr. Mária Kabová

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň

     • Vážení rodičia, kolegovia a kolegyne, milí žiaci,

      aj v budúcom týždni (teda 18.1. - 22.1.2021) pokračujeme v dištančnom vzdelávaní detí a žiakov navštevujúcich našu školu.

       

      Plné znenie rozhodnutia MŠVVaŠ SR nájdete TU

    • Súhrnné informácie vyplývajúce z rozhodnutia ministra školstva
     • Súhrnné informácie vyplývajúce z rozhodnutia ministra školstva

     • HODNOTENIE ŽIAKOV ZA PRVÝ POLROK 2020/2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4. 1. 2021 sa upravuje termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021:

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

      Usmernenia k hodnoteniu

      Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021

      Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021

       

      ZRUŠENÉ TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje:

      1. externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5);
      2. externá časť maturitnej skúšky (tzn. testová časť maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika).

       

      PRESUNUTÉ TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      Testovanie 9 

      Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční  v riadnom termíne 9. júna 2021náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie o organizácii Testovania 9 na našej škole zverejníme v príslušnom termíne.

      Prijímacie konanie a prijímacie skúšky

      Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

      1. do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
      2. do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
      3. do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu,
      4. do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      1.  v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021;
      2. v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

      1. v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      2. v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
        

      Maturita

      Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (tzn. slohová časť z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

      Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

      Úplné znenie rozhodnutia ministra školstva nájdete https://www.minedu.sk/data/att/18366.pdf

    • Informácie o začatí dištančnej výučby v termíne od 11.1.2021 do 15.1.2021
     • Informácie o začatí dištančnej výučby v termíne od 11.1.2021 do 15.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v termíne od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude na našej škole prebiehať dištančná forma výučby na všetkých organizačných zložkách školy. 

      Predbežný nástup do školy na prezenčnú formu výučby je 18. 1. 2021.

      Bližšie informácie budeme zverejňovať postupne so zapracovaním odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informovať Vás budeme aj prostredníctvom emailovej komunikácie.

      Informácie o nástupe žiakov do škôl nájdete na stránke ministerstva školstva - www.minedu.sk

    • Vianočná videopohľadnica 2020
     • Vianočná videopohľadnica 2020

     • Tvorivý potenciál má takú silnú energiu, že nepodlieha žiadnym prekážkam - väčšina prekážok je totiž iba v našej hlave. Vychádzajúc z tohto presvedčenia sme pripravili pre vás celoškolský projekt Vianočná videopohľadnica 2020, ktorým chceme osláviť a zavŕšiť tento nezabudnuteľný rok.

      Ide o 50 minútové pásmo umelecko-tvorivej činnosti našich žiakov od materskej školy, cez základnú školu, strednú školu až po nadstavbové ročníky.

      Vinše, básne, piesne i návod ako si vyrobiť vôňu Vianoc si pre vás pripravili žiaci z tried Prípravného ročníka A, 1.A, 1.B, 3.A, 4.A, za čo patrí poďakovanie ich triednym p. učiteľkám - PaedDr. M. Frindrichovej, PaedDr. V. Stašiakovej, Mgr. L. Zittovej, Mgr. I. Addovej a Mgr. P. Zváčovej.

      Návod na výrobu vianočnej pohľadnice vám sprostredkujú žiaci 5.A v spolupráci s triednou p. učiteľkou Mgr. M. Kabovou. Angelika a Martin zo 6.B si premerajú tanečné sily v súboji s Dávidom zo 7.A. Veselý vianočný vinš príde v podaní žiakov 7.A a triednej pani učiteľky Mgr. T. Hlobeňovej. P. uč. Ing. J. Prokopová v spolupráci s A. Novotnou zo 7.B dajú tip na zdravú vianočnú pochúťku.

      Za žiakov strednej školy zarecitujú Sofia a Nina z 1.G. Do programu prispeje vianočným chemickým pokusom priamo z laborátoria školy Matej z 2.G v kooperácii s p. uč. triednou Ing. Z. Sadlekovou. Zaspieva školský spevokol v zložení - Patrik z 1.OA a Ľubomír z 2.OA - sólisti; Barbora, Viki a Juraj zo 6.A, Alex zo 7.B, Conie a Tomáš z 8.A – zbor. Spevom obohatí aj Kristína z 3.G v spolupráci s p. uč. PaedDr. A. Imrichovou, PhD. MBA. Na záver všetko vtipmi okorenia Michal z 1.SVC, Martina a Jakub z 2.SVC a p. uč. Mgr. K. Partiková.

      Celý program je popretkávaný stovkou pozdravov zo strany žiakov, pedagógov, asistentiek, vychovávateliek, vychovávateľov a zamestnancov našej školy, za čo všetkým aktérom zo srdca ďakujeme!!! V mene celého pracovného tímu v zložení - p. Dana Krajčovičová, Verity Haramiová zo 4.G a Filip Aufricht zo 4.G vás pozývame sledovať Vianočnú videopohľadnicu 2020.

      Prajeme vám šťastné vianočné sviatky a úspešný štart do nového roka 2021!

      PaedDr. Daniela Bauerová

      Link k sledovaniu videopohľadnice vám bol zaslaný do mailových schránok.

    • Štedré Vianoce Vám praje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Vianočný špeciál 2020!
     • Štedré Vianoce Vám praje redakcia časopisu Moky 3 - vyšiel Vianočný špeciál 2020!

     • „Teším sa na Vianoce preto, lebo Ježiško donesie darčeky.“ Samko, MŠ (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Teším sa asi kvôli tomu, že príde Ježiško.“ Sebastianko, 2.B (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Na Vianoce si prajem hlavne to zdravie a nejaké tie maličké maličkosti, čo sa vždycky dostávajú.“ Marek, 9.A (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Teším sa, že budem zdobiť stromček, budem jesť oblátky s cesnakom a s medom, kapustnicu, rybu a zemiakový šalát a dostanem darčeky.“ Patrik, 1.OA (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      „Teším sa, lebo sa aspoň pár dní v roku zastavím, zastaví sa čas.“ Sabina, 2.SVC (rubrika: Veľká vianočná anketa)

      Zmiešame horčík a hliník, nanesieme ich na špajdľu s vatou a zapálime. Napadne vám dať ich na vianočný stromček? To aby ste mali po ruke vodu. Podobné látky sa pridávajú aj do ohňostrojov, z ktorých vylietavajú iskričky – nositeľky ohňa. (článok: Vianočný pokus)

      Syn píše na Vianoce Ježiškovi: „Objednávam si Lego, stavebnice, joystick k počítaču, autíčko a...“ A keď sa pýtam, či má toľko súdnosti, toľko veľa objednávať, koľko to bude stáť, tak mi povie: Čo sa ty staráš, zaplatí to Ježiško!“ (rubrika: Vianočné vtipy, vtipom prispela p. uč.        K. Partiková)

      „Teším sa, že sa stretneme a sadneme si za štedrovečerný stôl, ktorý s láskou nachystajú rodičia. A po večeri si rozbalíme darčeky spod stromčeka. Potom tradične spolu pozeráme rozprávky.“ (rubrika: Bývalí absolventi, Adriana Mišovcová z Nadácie umelcov maľujúcich ústami a nohami)

      „Teraz vám ukážem aj moju kanceláriu, v ktorej dokážem vidieť všetko pomocou tejto krištáľovej  gule. Ako teraz vidíte, tu je chlapec, ktorý neposlúcha a podľa toho, ako sa tento rok správal, viem usúdiť, či si tento chlapec zaslúži darček. Z hľadiska tejto situácie viem povedať, že si nezaslúži žiaden darček.“ (rubrika: Kopla ma múza, Tomáš Farkaš, 8.A)

      Príjemné čítanie!

       

      Časopis nájdete TU

      PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Oznam o prevádzke školy od 9. 12. 2020 do odvolania
     • Oznam o prevádzke školy od 9. 12. 2020 do odvolania

     • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ZKR Gaudeamus (pozitívne testovaný prípad v kuchyni na Covid-19) a nemožnosť prípravy a vydávania obedov v jedálni Gaudeamusu od 9. 12. 2020 do odvolania bude prevádzka školy zabezpečená nasledovne:

      • materská škola – prevádzka do 12:00 hod., bez obedov;   
      • základná škola 1. stupeň – prevádzka do 11:40 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami, bez obedov, ŠKD do 14:30 hod. (deťom prosíme zabezpečiť silnú desiatu);
      • základná škola 2. stupeň – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, bez obedov;
      • stredná škola – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, plnoletí žiaci odchádzajú samostatne, bez obedov.

      Zberné triedy budú zrušené.

      Školské autobusy budú chodiť ráno v štandardnom režime. Autobusy popoludní môžu využívať iba žiaci zaradení do ŠKD. Ostatní žiaci opustia školu ihneď po skončení vyučovania.

      O vývoji situácie Vás budeme včas informovať.

      Prípadné otázky zasielajte na ivanistok@mokrohajska3.sk.

    • Mikuláš v našej MŠ
     • Mikuláš v našej MŠ

     • Oslávili sme spoločne Mikuláša vďaka našim úžasným kolegom a darčekové balíčky boli bohatšie o veselé ponožky od Fusakle.sk, ktoré zožali medzi deťmi veľký úspech 

      ĎAKUJEME 

      Deti z MŠ Mokrohájska 3 

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – výsledky školského kola kategórie B
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – výsledky školského kola kategórie B

     • Ide o súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže. Je zameraná na preverenie kompetencií v oblastiach jazyk a komunikácia, čítanie a literatúra, čítanie s porozumenímsloh. V kategórii B, ktorú tvoria žiaci prvých a druhých ročníkov stredných škôl, si naši žiaci premerali zručnosti v posledný novembrový piatok 2020. Víťazmi triednych kôl sa stali: Dominik Rajninec z 1.EOOS, Daniel Droppa z 1.OA, Luna Lunáčková z 1.G, Veronika Horvátová z 2.OA a Matej Šabík z 2.G. Do 13.ročníka krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2020 po prvýkrát elektronickou formou, postupuje Luna Lunáčková z 1.G, nakoľko spomedzi všetkých zúčastnených získala najvyššie skóre - 74%. Blahoželáme!

                                                                                                                                         PaedDr. Daniela Bauerová

    • Stravné - JANUÁR 2021
     • Stravné - JANUÁR 2021

     • Vážení rodičia,

      platbu za stravné na mesiac 01/2021 je potrebné uhradiť najneskôr do 14. 12. 2020. 

      Výška platby: 

      • 1. stupeň ZŠ - 19,04 €
      • 2. stupeň ZŠ - 20,40 €
      • stredná škola -  21,76 €

      Možnosti platby:

      1. internetbanking;
      2. prevodný príkaz v banke.

      Platba:

      Číslo účtu v tvare IBAN SK 10 8180 0000 0070 0059 0102

      Variabilný symbol žiaka (nezabudnite uviesť)

      Do poznámky uveďte meno stravníka a variabilný symbol.

       

      V prípade Vašich otázok kontaktujte prosím pani Katarínu Macekovú, koordinátorku stravovania:

    • Rekonštrukcia v MŠ
     • Rekonštrukcia v MŠ

     • V rámci letných mesiacov sa škole v spolupráci s nášim občianskym združením podarilo zrekonštruovať priestory učiteľskej toalety v materskej škole. Za možnosť rekonštrukcie ďakujeme spoločnosti Cromwell, a. s., ktorá nám darovala časť finančných prostriedkov použitých práve na tento účel. 

    • Matematický korešpondenčný seminár - MAKS a Matematický klokan 
     • Matematický korešpondenčný seminár - MAKS a Matematický klokan 

     • V predchádzajúcom školskom roku sa naši žiaci zúčastnili nekoľkých matematických súťaží. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sme sa výsledky zo súťaží Matematický korešpondenčný seminár - MAKS a Matematický klokan  dozvedeli s oneskorením. Radi sa s nimi podelíme.

       

      Matematický korešpondenčný seminár - MAKS

      Pochvalu si zaslúžia  a usilovne súťažili Alžbeta Novotná, Barbora Bábiková, Tatiana Janečková, Adam Duchoň a Maximilián Čerba.

       

      Matematický klokan

      V najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži pre žiakov základných a stredných škôl - Matematický klokan - pekné vysledky dosiahli: Alžbeta Novotná, Matej Horváth, Andrej Cvečka, Filip Aufricht a Jonatan Pavelka.

      Srdečne blahoželáme a veríme že sa Vám bude dariť a budete súťažiť aj naďalej.

      PaedDr. Anna Imrichová, PhD.

    • Hovorme o jedle - 1. stupeň ZŠ
     • Hovorme o jedle - 1. stupeň ZŠ

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa v októbri zapojili do VIII. ročníka projektu Slovenskej potravinárskej komory - HOVORME O JEDLE.

      V prípravnom ročníku a v 1.B sme si v rámci vzdelávacej aktivity zvolili tému Ovocie a zelenina. Žiaci si vypočuli rozprávku o zajkovi, ktorý nemal rád zeleninku.  Cez jeho príbeh  sa žiaci naučili, aké dôležité miesto v našom jedálničku  má ovocie a zelenina. Následne  triedili ovocie a zeleninu do košíčkov, správne ich pomenovávali a určovali, ktoré druhy ovocia a zeleniny pestujeme u nás a ktoré dovážame z iných krajín. Na koniec zhotovili  pre zajka tanier so zdravými potravinami. 

      Žiaci 1.A a 1.B  triedy  sa zapojili do témy  CHLIEB, PEČIVO OBILNINY. 

      Žiaci si pozreli prezentáciu názvom  Ako sa rodí chlieb.  Mali možnosť si pozrieť ako vyzerá zrno obilia, klásky a porovnať rôzne druhy múk. V pracovnom liste si potom v správnom poradí zoraďovali  jednotlivé  obrázky-zrno, klas, žatva, mlyn, pekár, pečivo. Žiaci sa oboznámili ako sa rodí chlebík a koľko ľudského úsilia sa musí vynaložiť, kým sa dostane k nám na stôl.

      Žiaci 1.stupňa sa zapojili aj do výtvarnej súťaže tohto projektu, ktorý nesie názov CHUTNÉ MAĽOVANIE. Zhotovili množstvo krásnych obrázkov, ktorými potom vyzdobili chodbu školy.

      Mgr. Lucia Zittová

    • Prevádzka školy od 16.11. 2020
     • Prevádzka školy od 16.11. 2020

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      v piatok na obed sme sa dozvedeli, že od 16. 11. 2020 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na špeciálnych stredných školách, teda aj na našom gymnáziu a obchodnej akadémii (o čom ste boli informovaní prostredníctvom mailovej pošty). Ako sme Vás informovali, nie je už možné zaistiť obedy pre žiakov na pondelokInak bude všetko tak ako pred nástupom na dištančné vzdelávanie, teda aj rozvrh hodín.

      Odpovede na Vaše otázky:

      • V prípade, že sa rozhodnete svoje dieťa nechať doma, budeme Vaše rozhodnutie akceptovať.
      • Akceptovať budeme aj skorší odchod žiakov z vyučovania na základe ospravedlnenia zákonného zástupcu žiaka.
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné vyplniť a poslať ho po deťoch do školy. Nájdete ho na https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-12-11-2020/Vyhlásenia bude zbierať ranný filter.
      • Pre našu školu neplatí podmienka piatich žiakov v skupine, nakoľko naša škola obnovuje školské vyučovanie podľa bodu 1. a) rozhodnutia ministra školstva z 12. 11. 2020.

      Za spoluprácu a ústretovosť Vám ďakujeme.

    • Beniakove Chynorany - triedne kolo
     • Beniakove Chynorany - triedne kolo

     • Dňa 16. októbra 2020 sa uskutočnilo triedne kolo súťaže v prednese poézie, Beniakove Chynorany. Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka gymnázia a žiak obchodnej akadémie.

       

      Sofia O. = Milan Rúfus: Múdri Maťko a blázni

      Štefan D. = Janko Král: Kvet

      Ondrej K. =Miroslav Válek: Jesenná Láska

      Nina P. = Martin Rázus: Matka

      Samuel B. = Milan Lasica: Hore nad mestom

      Tomáš C. = Samo Chalupka: Turčín Poničan

      Luna L. = F. Schiller = Na radosť/preklad: Ľubomír Feldek

      Veronika B. = Katarína Perinajová: Slovensko moje

      Patrik M. = Ján Botto: Smrť Jánošíkova