• Dotazník - obdobie online vyučovania
     • Dotazník - obdobie online vyučovania

     • Milí žiaci a žiačky,

      prosíme žiakov navštevujúcich 2. stupeň ZŠ a žiakov strednej školy, ktorí ešte neodpovedali na dotazník týkajúci sa obdobia online vyučovania, o vyplnenie tohto dotazníka. Nájdete ho v sekcii Správy po prihlásení sa na žiacky školský účet Edupage - pridelený Vám bol dňa 10.2.2021.

      Ďakujeme.

    • 2% dane
     • 2% dane

     • Vážení rodičia,

      aj tento rok sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% z vašich daní. Informácie o použití a tlačivá na editáciu a vytlačenie nájdete TU.

      Ďakujeme

    • Recyklohry - nová súťaž!
     • Recyklohry - nová súťaž!

     • Opäť máme možnosť zapojiť sa do súťaže recyklohry, v ktorej sa tentokrát zahráte na dizajnérov. Zapojiť sa môže naozaj každý.  Prosím všetkých záujemcov, aby svoje práce poslali do 27. 2. 2021 na mail - kabova@mokrohajska3.sk

      Viac informácií ohľadom súťaže, nájdete v priloženom dokumente. Taktiež prikladám predlohu podľa ktorej sa treba riadiť.  Už teraz sa teším na vaše kreatívne výtvory :)

      Príloha:

      Zahrajme sa na dizajnérov (informácie ohľadom súťaže)

      Predloha

    • Organizácia vyučovacieho procesu od 8.2.2021
     • Organizácia vyučovacieho procesu od 8.2.2021

     • Vážení rodičia, 

      ako sme už avizovali, školu a všetky jej zložky otvoríme na prezenčné vyučovanie dňa 8. 2. 2021.  

      Regionálny hygienik MUDr. Stanislav Duba vydal odporúčanie neotvárať všetky školy na území Bratislavského kraja až s odkladom 2 týždňov. Je to stále len odporúčanie, nie rozhodnutie o ďalšom zatvorení škôl. 

      Situácia je kritická a horšia než bola na jar, keď sme zatvárali školu. Je na rozhodnutí každého rodiča, či pošle svoje dieťa do školy. 

      Máte dve možnosti: 

      1. V prípade, že sa rozhodnete svoje dieťa doma, bude sa učiť dištančne (viď príloha doma.doc), kde sú zhrnuté najdôležitejšie informácie. Neprítomnosť Vášho dieťaťa budeme akceptovať podľa bodov uvedených v prílohe. 
      2. V prípade, že sa rozhodnete poslať svoje dieťa do školy, tak:  
      • budeme vyžadovať nielen podpísané čestné vyhlásenie, ale aj preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 alebo výnimkou. Bez takéhoto vyhlásenia a preukázania sa budeme musieť žiaka poslať domov. Tiež Vás žiadame, aby ste čestné vyhlásenie neupravovali. 

      Ďalej Vás dôrazne žiadame, aby ste do školy neprivádzali deti, ktoré prejavujú aj slabé známky ochorenia (napríklad kašeľ, sopeľ z nosa, zvýšená teplota, zažívacie problémy, únava, hnačka) a taktiež prosím ani deti, ktoré tieto symptómy vykazovali v posledných piatich dňoch. 

      Prosíme Vás o trpezlivosť, pretože pri príchode do školy bude vykonávaný ranný filter. Pripravte si potrebné dokumenty (tzn. negatívne testy, výnimky, čestné vyhlásenie), aby sme rannú procedúru urýchlili. 

      Počas pobytu v škole budeme dôsledne vyžadovať dodržiavanie zásady R-O-R (rúško/respirátor – odstup - ruky).  

      Do priestorov školy budú vpustení iba zamestnanci a žiaci školy.

      Učiť sa bude, či už dištančne alebo prezenčne, podľa štandardného rozvrhu platného pred Vianocami. 

      Dňa 8. 2. 2021 sa podľa aktuálneho stavu a na základe konzultácií so zriaďovateľom upraví prevádzka školy od dňa 9. 2. 2021. 

      Organizácia a prevádzka školy od 8.2.2021


      Na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme upravili body prevádzkového poriadku takto:


      A. Prevádzka školy dňa 8. februára 2021 do odvolania

      Nástup dozorov (všetci dozorkonajúci) od 7:20 hod.

      Nástup žiakov do školy - len cez hlavný vchod školy - 7:20 – 7:30 hod. len žiaci z autobusov, 7:30 - 8:30 hod. ostatní žiaci.

      Dňa 8. 2. 2021 musí pri vstupe každý žiak, resp. jeho zákonný zástupca predložiť Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov – negatívny test. Vyhlásenie bude zbierať ranný filter. Bez podpísaného tlačiva sa žiak nedostane do budovy.

      Ranný filter bude merať teplotu prichádzajúcich žiakov a zamestnancov.

      Školské autobusy budú premávať v štandardnom režime.

      Šatňové skrinky žiakov navštevujúcich 1. a 2. stupeň ZŠ sú presunuté do chodby smerom k telocvični v blízkosti tried, takže nie je potrebné priniesť náhradné prezuvky.

      Zamestnanci nebudú parkovať pred hlavným vchodom školy.

      Vyučovací proces

      • Deti materskej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom bude zakrývať nos a ústa..
      • Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom bude zakrývať nos a ústa.
      • Vyučovací proces v období bude realizovaný podľa rozvrhu.
      • Telocvičňa, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do odvolania. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola - do 16:00 hod.;
      • prvý stupeň ZŠ - do 11:40 hod., resp. do 12:35, potom ide do ŠKD a na obed;
      • druhý stupeň ZŠ - do 13:20 hod.;
      • stredná škola - do 13:20 hod., resp. 14:30 hod.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.


      B. Školský klub detí „Mokrohájčik"

      Ranný školský klub detí nebude v prevádzke.

      Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

      Zákonní zástupcovia si budú pre deti chodiť k hlavnému vchodu školy.


      C. Stravovanie

      1. Žiaci ZŠ a SŠ na obed sa budú presúvať na obed bežnými trasami (len v sprievode vyučujúceho).

      2. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.

      3. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.

      4. Žiaci budú prichádzať, sedieť a odchádzať podľa skupín.

      5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

      6. Žiaci budú dodržiavať pokyny zamestnancov ZKR Gaudeamusu vykonávajúci dezinfekciu jedálne.

      Harmonogram stravovania:

      - 1. stupeň ZŠ – po skončení vyučovania žiakov preberá ŠKD (6. hodina nebude), obed od 12:55 do 13:20 hod., potom činnosť v ŠKD alebo domov so zákonnými zástupcami po skončení vyučovania,

      - 2. stupeň ZŠ – o 12:30 hod. začne presun na obed s vyučujúcimi, od 12:35 do 12:50 hod. obed v jedálni (dozor asistenti učiteľa), šiesta hodina na ZŠ od 12:55 (učiteľ v triede od 12:40 v triede) do 13:20, o 13:20 preberá žiakov čakajúcich na školské autobusy dozor v zberných triedach, ostatní domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne,

      - stredná škola – normálne do 13:20, obed od 13:20 hod., popoludňajšie vyučovanie bude, žiakov čakajúci na školské autobusy od 13:30 hod. preberá dozor.


      D. Zberné triedy pre žiakov čakajúcich na školské autobusy

      Žiak čakajúci na školské autobusy je povinný zdržiavať sa priestore zbernej triedy.

       

      E. Odchod zo školy

      1. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod., resp. 12:35 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).
      2. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy.
      3. Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.  Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 13:20 hod. V prípade, že žiak môže odchádzať zo školy samostatne, ak zákonný zástupca odovzdal písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne triednemu učiteľovi.
      4. Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci) alebo 13:45 hod. (stravníci), resp. 14:30. V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      5. Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      F. Žiak je povinný

      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško, resp. respirátor všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško, resp. respirátor v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu aj počas prestávok.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, resp. respirátora, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      I. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby), resp. respirátor a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2020/2021.
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

      Vyučovanie žiakov vzdelávajúcich sa doma dňa 8. 2. 2021 (tí, ktorí nenastúpia do školy)

      Žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať na prezenčnom vyučovaní, budú sa vzdelávať týmito spôsobmi:

      • pripájanie cez MS Teams na prezenčné vyučovanie,
      • komunikáciou cez Edupage,
      • zasielaním úloh cez mail.

      Spôsob komunikácie bude podľa technických možností školy a na základe rozhodnutia vyučujúceho toho-ktorého predmetu.

      Pre úplnosť uvádzame aj úryvok z dokumentu vydaného MŠVVŠ SR pod názvom Návrat do škôl 2021 (od 8. februára 2021), ktorý hovorí v bode 8 o školskej dochádzke toto:

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame, v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.
    • Obedy
     • Obedy

     • Prosíme zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré/í v pondelok nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, aby si nezabudli odhlásiť obed. 

      Ďakujeme

    • Informácia pre rodičov - nástup 8.2.2021 - pretestovanie na COVID-19
     • Informácia pre rodičov - nástup 8.2.2021 - pretestovanie na COVID-19

     • Z dôvodu plánovaného otvorenia školy a začatia prezenčného vyučovania dňa 8. 2. 2021 Vás prosíme o pretestovanie

      • minimálne jedného zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho materskú školu a 1. stupeň ZŠ,  
      • minimálne jedného zákonného zástupcu žiaka 2. stupňa ZŠ a neplnoletého žiaka strednej školy,   
      • taktiež plnoletých žiakov, ktorí sa chcú prezenčne navštevovať školu  

       na vírusové ochorenie COVID-19 pred nástupom do školy. 

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch. 

      Prípadné otázky, pripomienky a požiadavky adresujte mailom na istok@mokrohajska3.sk

    • Rádio Roko - tvorivý podcast - 1. vysielanie - žiacky projekt
     • Rádio Roko - tvorivý podcast - 1. vysielanie - žiacky projekt

     • Pozývame vás vypočuť si prvé vysielanie rádia Roko - projekt žiakov 2. stupňa v rámci predmetu hudobná výchova.

      Vo februárovej relácii rozoberieme tému Predsavzatia, v rubrike Haló, kto je tam pozdravíme nášho bývalého absolventa Matúša Rovenského (od augusta minulého roka je bakalárom Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FF UK v Bratislave); prinesieme Prehľad udalostí a v Play liste ponúkneme piesne Happy new year (Baby Shark), Jednoducho krása (Suvereno) a Happy New Year (Abba remix electro dance).

      Príjemné počúvanie želá tvorivý tím v zložení Cornelia Zamosteanu 8.A, Tomáš Farkaš 8.A, Barbora Bábiková 6.A, Alžbeta Novotná 7.B, Filip Aufricht 4.G &

      PaedDr. Daniela Bauerová


      Poznámka: nie sme vlastníkmi hudobných príspevkov danom projekte

      Rádio Roko - 1. vysielanie (MP3)

    • K polročnému vysvedčeniu vám gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšlo nové číslo, január 2021!
     • K polročnému vysvedčeniu vám gratuluje redakcia časopisu Moky 3 - vyšlo nové číslo, január 2021!

     • Začiatkom roka vidno, že otec začne pravidelne cvičiť, matka variť zdravé jedlá. Marko (Novoročné blogy žiakov SŠ)

      6.2. Svetový deň bez mobilu - svoj mobil odložme do zásuvky a vypnime ho, Miška; odnesme na recykláciu jeden starý mobil, Nika; vypnime si zvonenia, odpojme sa od WIFI a od mobilných dát, Sofia (Kalendár sviatkov v r. 2021 a naše tipy, ako ich osláviť)

      Osobne som sa zúčastnila celosvetového videospojenia cez Zoom, kde nám očití svedkovia výbuchu rozprávali skúsenosti z tohto ťažkého obdobia a čo robia, aby pomáhali ľuďom, ktorí stratili všetko. Boli to výpovede ľudí v mojom veku, študenti. Rozprávali o predchádzajúcich okolnostiach, vzniku, priebehu a dôsledkoch výbuchu. Predstavili nám projekt, ktorý vznikol na rekonštrukciu domov. Kika (článok: Pomôžme, zbierka na Libanon)

      Ešte v lete 2020 som bola pomáhať na jednom tábore, ktorý bol určený výlučne pre ľudí s autizmom a ich rodiny. Organizovala ho jedna veľmi milá pani, Mária Štubňová, s jej rodinou. Naučila som sa veľa o ich správaní a prežívaní, ako aj o ich radostných a „temných“ stránkach. Kika (téma: Zvýšme si povedomie o autizme)

      Mojou radosťou je vedieť, že sa ľuďom páčia mnou vytvorené umelecké diela. Cítim, že môj život je naplnený zmyslom. Adrianka Mišovcová (rubrika: Bývalí absolventi)

      Do Plaveckého Podhradia som išiel vláčikom Zahoráčikom. ... Vyšiel som na vyhliadku, kde som mal výhľad na Plavecké Podhradie a na okolie. Matej (rubrika: Výlety po Záhorí)

      Koľko % potravín dopestujeme a vychováme preto, aby sa skončili v koši? a)10 až 20%, b) 20 až 40%, c) 40 až 50% ? (Free Food kvíz z online prednášky zorganizovanej Ing. Z. Sadlekovou)

      Tablo našich výnimočných tzv. koronových maturantov ročníka 2020 bolo inštalované na chodbe strednej školy. (článok: Neprehliadnite!)

      Vývoj vzdelávania od r.1989 po rok 2021: r. 1989: Vypočítaj obsah objektu! → r. 99: Vypočítaj obsah obdĺžnika! → r. 2009: Vypočítaj obsah obdĺžnika tak, že vynásobíš jeho dĺžku a šírku! →

      r. 15 – Aký je obsah obdĺžnika? A) 4000, B) 600, C) 60 000 → r. 2020 – Aký je obsah obdĺžnika? A) Michael Jacson, B) 600, C) raňajky → r. 21 – Vyfarbi obdĺžnik obľúbenou farbičkou! (rubrika: Vtipy)

       

      Príjemné čítanie! 

       

      Časopis nájdete TU

       

                                                               PaedDr. Daniela Bauerová, koordinátorka školského časopisu Moky 3

    • Stravné (obedy)
     • Stravné (obedy)

     • Vážení rodičia,

      na stránke sme zverejnili predpis stravného na mesiace február až jún 2020. Viac TU.

      Rodičia, ktorí uhradili v mesiaci december sumu 19,08 € - suma je postačujúca do konca školského roka ako záloha na jednotlivé mesiace školského roka (1. a 2. stupeň ZŠ).

    • FIA certifikáty aj pre našich žiakov
     • FIA certifikáty aj pre našich žiakov

     • "Skončili sme jasná správa."

      To si môžeme povedať my, menovite Michal Žiak (I. SVC), Veronika Vjatráková (I. SVC) a Rebeka Orbanová (4. OA), čo sme dokončili plné certifikáty FIA. Tieto certifikáty sa skladajú z dvoch skúšok. Skúška FA1 sa venuje finančnému účtovníctvu a základným účtovným operáciám podľa medzinárodných účtovných štandardov, tiež známych ako IFRS. Skúška MA1 sa venuje manažérskemu účtovníctvu.

      Pracovali sme pod hlavičkou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. a asociáciou ACCA, ktorá vzdeláva účtovníkov po celom svete. Dnes sme sa mali možnosť zúčastniť online podujatia, kde sa spolu s nami zúčastnili aj študenti a noví členovia ACCA. Na ňom sa nám najprv prihovorila riaditeľka ACCA pre Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko Viera Kučerová, ktorá nám adresovala na začiatok zopár milých slov. Ako druhý v poradí sa k nám prihovoril prezident ACCA Mark Millar. Počas priameho prenosu sme mali možnosť súťažiť o zľavové kupóny do internetovému obchodu Amazon. Síce sme nevyhrali, ale srdečne gratulujeme víťazom. Po stručnom prehľade histórie ACCA sme mali možnosť spoznať členov ACCA, ktorí začínali, tak ako sme začali my. Väčšinou to boli finanční manažéri rôznych známych firiem, spomeniem firmy Lukoil, alebo počítačový gigant Dell. Čas počas prestávky vyplňoval beatboxer a mohli sme sa priučiť aj tomuto umeniu. Po prezentácii najlepšie umiestneného riešiteľa testu ACCA počas minulého roka došiel aj náš čas. Dočkalo sa nám takej slávy, že na začiatku vyhlasovania úspešných riešiteľov Viera Kučerová, vedúca ACCA pre Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko prečítala naše mená a spomenula aj ambasádorku tohto úžasného projektu, pani učiteľku Mgr. Terezu Hlobeňovú. Chceli by sme veľmi poďakovať riaditeľke Akadémie PwC na Slovensku pani Eve Hupkovej, predsedníčke Diversity&inclusion tímu Dominike Laššákovej a bývalej partnerke na úseku auditu a členke medzinárodného tímu dohliadajúcemu na kvalitu auditu Alici Pavúkovej.

      Odteraz si môžeme dať do životopisu to, že máme certifikáty od ACCA. Pomôže nám to pri hľadaní si práce v budúcnosti. Pevne veríme, že aj naši mladší kolegovia a spolužiaci sa zúčastnia, tak ako my a spoločne sa staneme právoplatnými členmi ACCA.

      Michal (I. SVC)