• "Nácvikový týždeň" - Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy
     • "Nácvikový týždeň" - Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy

     • Oznamujeme všetkým tým novým rodičom, ktorí prejavili záujem o využívanie školskej prepravy v školskom roku 2020/2021, že o výsledku rokovania Dopravnej komisie budú telefonicky informovaní v nasledujúcich dňoch.

      Nácvikový týždeň bude prebiehať od pondelka 28. 9. 2020 – od 14:00 hod. na zastávke autobusov v areáli Mokrohájska 3,  do piatku 2. 10. 2020.

      Účasť  žiakov s rodičmi je nutná, nakoľko bez absolvovania tohto nácvikového týždňa nebude možné využívať školský autobus.

      Dopravná komisia

    • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou 17. a 18. 9. 2020
     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou 17. a 18. 9. 2020

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať v zborovni našej školy v nasledujúcich dňoch:

      • 17. 9. 2020  (štvrtok)  –  8:00 – 9:30 hod.
      • 18. 9. 2020  (piatok) –  8:00 – 9:00 hod.

      Stretnutia s rodičmi:

      • ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu;
      • ktorí majú záujem o vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne hodinu), so všetkými novými záujemcami  prebieha individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania
     • Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vážení zamestnanci,

      od 16. septembra 2020 na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme upravili niektoré body prevádzkového poriadku.

       

      Prevádzka školy od 16. septembra 2020 do odvolania

      Nástup dozorov (všetci dozorkonajúci) o 7:30 hod.

      Nástup žiakov do školy:

      • materská škola 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola   7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola 7:30 – 8:00 hod.

      Dňa 16. 9. 2020 musí pri vstupe každý žiak, resp. jeho zákonný zástupca predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak nebude vpustený do školy. Vyhlásenie bude zbierať ranný filter. Žiaci dostali toto vyhlásenie v piatok 11. 9. 2020.

       

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola do 16:00 hod.,
      • prvý stupeň  ZŠ do 11:40 hod., resp. do 12:30 hod., potom ide do ŠKD a na obed
      • druhý stupeň ZŠ do 13:20 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola do 13:20 hod., resp. 14:30 hod.

       

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.

      Deti materskej školy budú mať pri presunoch na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.

      Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.

      V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.

      1. V prípade priaznivého počasia zabezpečí triedny učiteľ (po dohode s vyučujúcimi), aby jeho trieda absolvovala aspoň jednu vyučovaciu hodinu v exteriéri.
      2. Vyučovací proces v období bude realizovaný podľa rozvrhu.
      3. Odborné učebne, telocvičňa, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke.
      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v miestnostiach ŠKD podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.
      3. Zákonní zástupcovia si budú pre deti chodiť cez átrium a telefonicky sa budú kontaktovať s príslušným vychovávateľom.

       

      Stravovanie

      1. Deti navštevujúce MŠ sa stravujú v jedálni MŠ.
      2. Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.
      3. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.
      4. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.
      5. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín.
      6. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.
      7. Žiaci budú dodržiavať pokyny zamestnancov ZKR Gaudeamusu vykonávajúci dezinfekciu jedálne.

      Harmonogram stravovania:

      - 1. stupeň ZŠ – po skončení vyučovania žiakov preberá vychovávateľ ŠKD (6. vyuč. hodina nebude), obed od 12:55 do 13:20 hod., potom činnosť v ŠKD alebo domov so zákonnými zástupcami po skončení vyučovania,

      - 2. stupeň ZŠ – o 12:30 hod. začne presun na obed s vyučujúcimi,

      od 12:35 do 12:50 hod. obed v jedálni (dozor asistenti učiteľa), šiesta hodina na ZŠ od 12:55 hod. (učiteľ je v triede od 12:40 hod. v  triede) do 13:20 hod., o 13:20 hod. preberá žiakov čakajúcich na školské autobusy dozor, ostatní domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne,

      - stredná škola – funguje normálne do 13:20 hod., obed od 13:25 hod., popoludňajšie vyučovanie bude, žiakov čakajúcich na školské autobusy od 13:30 hod. preberá dozor.

       

      Popoludňajší dozor pre žiakov čakajúcich na školské autobusy

      Žiak čakajúci na školské autobusy je povinný zdržiavať sa v priestore zbernej triedy.

      Škola nebude zaisťovať dozor pre žiakov čakajúcich autobus o 15:45 hod. z kapacitných dôvodov.

       

      Ubytovanie na internáte od 16.9.2020 je opäť v prevádzke.

       

      Odchod zo školy

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod., resp. 12:35 v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy.

      Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 13:20 hod. V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne triednemu učiteľovi.

      Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci) alebo 13:45 hod. (stravníci), resp. 14:30 hod. (podľa rozvrhu hodín). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      1. Žiak je povinný
      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

      I. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

       1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
       2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
       3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.
       4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
       5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
       6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

       

      Tento prevádzkový poriadok môžeme byť upravený a doplnený.

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.       

      V Bratislave 11. 9. 2020                                                                       RNDr. Ivan Ištok
                                                                                                                     riaditeľ školy

    • Mimoriadny oznam - prevádzka 9. 9. - 11. 9. 2020
     • Mimoriadny oznam - prevádzka 9. 9. - 11. 9. 2020

     • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ZKR Gaudeamus (pozitívne testovaný klient na Covid-19) od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020 bude prevádzka školy zabezpečená takto:

      • materská škola – prevádzka do 12:00 hod., bez obedov;
      • základná škola 1. stupeň – prevádzka do 11:40 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami, bez obedov ŠKD v prvádzke do 14:30 hod.;
      • základná škola 2. stupeň – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, bez obedov;
      • stredná škola – prevádzka do 12:35 hod., odchod žiakov domov so zákonnými zástupcami alebo samostatne na základe súhlasu zákonného zástupcu, plnoletí žiaci odchádzajú samostatne,  bez obedov.

      Žiaci využívajúci internáty (Svrčia, Dúbravská) sa budú vzdelávať doma dištančnou formou do odvolania.

      Zberné triedy budú zrušené. 

      Školské autobusy budú chodiť ráno v štandardnom režime. Autobusy popoludní môžu využívať iba žiaci zaradení do ŠKD - školský klub detí bude v prevádzke do 14:30 hod.. Ostatní žiaci opustia školu ihneď po skončení vyučovania.

      Na pondelok 14. 9. 2020 vyhlasujeme riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      O vývine ďalšej situácie Vás budeme včas informovať na webových stránkach a emailom.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

    • Riaditeľské voľno - 14. 9. 2020
     • Riaditeľské voľno - 14. 9. 2020

     • V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. Vám oznamujem, že

      14.9.2020 udeľujem riaditeľské voľno

      žiakom všetkých organizačných zložiek.

      Riaditeľské voľno udeľujem z prevádzkovo-organizačných dôvodov.

    • Organizácia vyučovania v termíne 7. - 14. septembra 2020
     • Organizácia vyučovania v termíne 7. - 14. septembra 2020

     • Od 7. septembra 2020 sme na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR upravili niektoré body prevádzkového poriadku.

      Prevádzka školy od 7. septembra 2020 do 14. septembra 2020

      Nástup dozorov (všetci dozor konajúci) od 7:30 hod.

      Nástup žiakov do školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 7:30 – 8:00 hod.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola do 16:00 hod,,
      • prvý stupeň  ZŠ do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed
      • druhý stupeň ZŠ do 12:50 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola do 13:20, potom ide na obed.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.

      Deti materskej školy pri presunoch budú mať na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.

      Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.

      V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.

      V prípade priaznivého počasia zabezpečí triedny učiteľ (po dohode s vyučujúcimi), aby jeho trieda absolvovala aspoň jednu vyučovaciu hodinu v exteriéri.

      Vyučovací proces v období od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude realizovaný podľa rozvrhu. Popoludňajšie vyučovanie bude zrušené.

      Odborné učebne, telocvičňa, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      Ranný školský klub detí nebude v prevádzke do 14. 9. 2020.

      Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v miestnostiach ŠKD podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

      Zákonní zástupcovia si budú pre deti chodiť cez átrium a telefonicky sa budú kontaktovať s príslušným vychovávateľom.

       

      Popoludňajší dozor pre žiakov čakajúcich na školské autobusy (po kliknutí na obrázok sa zväčší)

      Škola nebude zaisťovať dozor pre žiakov čakajúcich autobus o 15:45 hod. z kapacitných dôvodov.

       

      Stravovanie

      Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.

      V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.

      Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.

      Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.

      Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

       

      Odchod zo školy

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod.v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).

      Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy.

      Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 12:50 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy.

      Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci), resp. 13:45 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.

      Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      Žiak je povinný

      Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.

      Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.

      Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.

      Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.

      Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierovéjednorazové vreckovky.

      Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.

      Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušenídochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemánariadené karanténne opatrenie.

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchoddieťaťa v danom čase.

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.

    • Stretnutia s dopravnou komisiou v termíne 8. 9. a 10. 9. 2020 - 8:00 – 9:30 hod.
     • Stretnutia s dopravnou komisiou v termíne 8. 9. a 10. 9. 2020 - 8:00 – 9:30 hod.

     • Konzultácia/stretnutie s Dopravnou komisiou pre záujemcov o prepravu školskými autobusmi v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať v zborovni našej školy v nasledujúcich dňoch:

      • 8. 9. 2020  (utorok)  –  8:00 – 9:30 hod.
      • 10. 9. 2020  (štvrtok) –  8:00 – 9:30 hod.

      Stretnutia s rodičmi:

      • ktorí prídu iba potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o prepravu, prípadne nahlásia zmenu;
      • ktorí majú záujem o vstupné informačné stretnutie (v trvaní približne hodinu), so všetkými novými záujemcami  prebieha individuálny rozhovor, vyplnenie žiadosti a doloženie príloh.
    • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)
     • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 2. septembra 2020 otvárame školský rok 2020/2021.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

       

      Vstup do priestorov školy

      Vstup do areálu školy je možný z troch smerov – po ceste okolo vrátnice ZKR Gaudeamus1, cez bráničku v protihlukovej bariére2 a bráničkou od OD Tesco3. Vchod pri parkovisku a dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.

      1. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy chodiť hlavným vchodom školy.
      2. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy. Vzhľadom na situáciu žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť.
      3. Všetci žiaci prichádzajúci do školy musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) žiaka škola neprevezme. Na tvári budú mať rúška prekrývajúce nos a ústa.
      4. Pri prvom vstupe do školy odovzdá službu konajúcim zamestnancom školy vyhlásenie a dotazník. Čisté tlačivá budú k dispozícii pri hlavnom vchode školy.
      5. Zákonní zástupcova detí z materskej školy a žiakov prípravného a prvého ročníka ZŠ budú mať prístup do školy po absolvovaní ranného filtra. V škole sa budú zdržiavať len nevyhnutne dlhý čas. Počas celého pobytu v priestoroch školy budú mať na tvári rúško alebo štít prekrývajúci nos a ústa. Ostatní zákonní zástupcovia budú mať vstup do školy povolený len na nevyhnutne dlhú dobu na vybavenie čipov (hospodárka školy) a školských autobusov (dopravná komisia v zborovni). Prítomnosť osôb nezamestnaných v škole je zakázaná.
      6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomný dotazník o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      7. Preberanie detí do školy bude od 7:30 do 8:45 hod. Žiaci ZŠ sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.
      8. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška, balíček papierových vreckoviek a prezuvky, ktoré si donesie z domu. Odporúčame, aby žiaci mali k dispozícii aj vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok na  použitie.
      9. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      10. V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.

      Organizácia dňa 2. septembra 2020

      Nástup jednotlivých organizačných zložiek školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 - 9:00 hod. (štátna hymna SR a príhovor riaditeľa školy).

      Žiaci sú počas prvého dňa pod dozorom triednych učiteľov.

      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku.

      Koniec vyučovania:

      • materská škola - do 16:00 hod.;
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed;
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed;
      • stredná škola - končí o 13:20 hod. a potom ide na obed

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed triedny učiteľ.

      Po dohovore s triednym učiteľom alebo na základe písomného ospravedlnenia je možný aj skorší odchod zo školy.

       

      Prevádzka školy od 3. septembra 2020 do 14. septembra 2020

      Nástup do školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola - do 16:00 hod,,
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed, obed deti navštevujúce ŠKD dostanú o 12:30 hod.
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola - do 13:20, potom ide na obed.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed učiteľ poslednej vyučovacej hodiny.

      1. Deti materskej školy pri presunoch budú mať na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.
      2. Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.
      3. Vyučovací proces v období od 3. 9. 2020 do 4. 9. 2020 bude realizovaný formou blokového vyučovania a tému vyučovacích hodín si určí triedny učiteľ.
      4. V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.
      5. Vyučovací proces v období od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude realizovaný podľa rozvrhu. Popoludňajšie vyučovanie bude zrušené.
      6. Odborné učebne, telocvičňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke do 14. 9. 2020.
      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

       

      Asistenčná služba pre žiakov 5. a 6. ročníkov čakajúcich na školské autobusy

      1. Žiadosti o asistenčnú službu je potrebné podať do 3. 9. 2020.
      2. Služba bude od skončenia vyučovania do 14:30 hod.
      3. Za ostatných žiakov využívajúcich školské autobusy nemôže škola prebrať zodpovednosť z kapacitných dôvodov.

       

      Stravovanie

      1. Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.
      2. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.
      3. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.
      4. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.
      5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

       

      Odchod zo školy

      1. Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu, majúci záujem o ich vyzdvihnutie z materskej školy v čase pred poludním sa ohlásia pri hlavnom vstupe do školy, kde im bude oznámený spôsob vyzdvihnutia dieťaťa (služba, rodič). Deti, ktoré budú odchádzať z materskej školy v poobedňajších hodinách - rodičia si zavolajú príslušnej pani učiteľke v mateskej škole, ktorá zabezpečí odchod dieťaťa z materskej školy a jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, rodičovi, resp. osobe poverenej vyzdvihnutím dieťaťa z materskej školy. Kontakt na vyučujúcu obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      2. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).
      3. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, zavolá príslušnému vychovávateľovi, v prípade, že bude vyzvaný, preukáže sa dokladom totožnosti. Vychovávateľ zariadi odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi pred hlavným vchodom školy. Kontakt na vychovávateľa / vychovávateľku obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      4. Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 12:50 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      5. Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci), resp. 13:45 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      6. Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      Žiak je povinný

      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

      Tlačivá na stiahnutie:

       

      Materská škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Základná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Stredná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.      V Bratislave 26. 8. 2020                                                                      

       

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Noví žiaci - čip a variabilný symbol
     • Noví žiaci - čip a variabilný symbol

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 10. augusta - 14. augusta 2020 v čase od 7:00 do 10:00 hod. Vás prosíme o prebratie čipu a variabilného symbolu k platbe za stravné. Čip a informáciu o variabilnom symbole si môžete vyzdvihnúť u pani Macekovej. 

      V prípade Vašich otázok ju môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0903 779 665 alebo mailom na obedymokrohajska@gmail.com.

      Informácia sa týka nových žiakov. 

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     • Počas letných prázdnin od 01. 07. 2020 do 31. 08. 2020 budú úradné hodiny vždy v stredu od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Potvrdzovanie tlačív na nový školský rok (napr. potvrdenie o návšteve školy, doprava, rodinné prídavky, daňový bonus a iné) od 24. augusta 2020.

      Kontaktovať nás môžete prostredníctvom mailu skola@mokrohajska3.sk, alebo telefonicky na t.č. 02/5477 1826.

      Príjemné leto.

    • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 
     • MŠ - Stretnutie s jazdnou políciou na Partizánskej lúke 

     • Vo štvrtok sme sa s deťmi z materskej školy vybrali na Partizánsku lúku na stretnutie s príslušníkmi jazdnej polície. Deťom pekne a zrozumiteľne vysvetlili, čo všetko musí vedieť policajný kôň a kde je potrebný. Ukázali im, ako musí spolupracovať s jazdcom a vysvetlili prečo si musia navzájom dôverovať. Kone klusali, cválali, preskakovali prekážky, kopali do veľkej lopty a tiež museli pokojne stáť, keď sa pri nich kričalo a robil hluk. Nakoniec si mohli deti pohladiť koníky, ako aj dať im jabĺčko a mrkvu, na ktorej si pochutili.

    • Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!
     • Vyhlásenie víťazov v súťaži o top report z domáceho športovania!

     • Milí žiaci, návštevníci našej webstránky. Prinášame Vám vyhodnotenie hlasovania v súťaži o top report z domáceho športovania. Tak ako sme sľúbili, po letných prázdninách autorom najlepších reportov odovzdáme pekné športové ceny. :-)

      Ďakujeme všetkým našim žiakom - autorom a taktiež všetkým hlasujúcim.

       

      A tu sú výsledky:

      Fotokoláže:

      1. miesto - Fotokoláž 3 – Matej Richter – 34,4%

      2. miesto - Fotokoláž 1 – David Režňák – 31,3%

      3. miesto - Fotokoláž 4 – Lukáš a Dominik Vlkovci – 28,1%

      4. miesto - Fotokoláž 2 – Zuzana Potočová - 6,3%

       

      Videá

      1. miesto Video 1 - David Režňák 56,3 %

      2. miesto Video 3 – Rebeka Orbánová – 25%

      3. miesto Video 2 – Alžbeta Novotná – 18,8%

    • Organizácia konca školského roka 2019/2020
     • Organizácia konca školského roka 2019/2020

     • Odovzdávanie učebníc, vysvedčení a vypratanie šatňových skriniek:

      Žiaci zúčastňujúci sa vyučovania v škole v mesiaci jún:

      29. júna 2020 odovzdanie učebníc, vypratanie šatňových skriniek v čase 8:00 – 10:00, končia tak ako doposiaľ počas júna, nie je potrebná účasť zákonných zástupcov žiakov,

      30. júna  2020 vysvedčenie

      • prevádzka materskej školy do 11:45 hod.,
      • základná škola I. stupeň do 10:30 hod., potom idú na obed, ŠKD bude fungovať do 11:45 hod.,
      • základná škola II. stupeň do 10:30 hod., potom si idú pre obedové balíčky a opustia školu,
      • stredná škola do 10:30 hod., potom si idú pre obedové balíčky a opustia školu.

      Žiaci učiaci sa len dištančne:

      • základná škola: 30. júna 2020 v čase 8:00 – 10:00 hod. učebnice a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri hlavnom vchode, vypratanie skriniek – podľa pokynov poverených pracovníkov školy;
      • stredná škola: 30. júna 2020 v čase 10:00 – 11:30 hod., učebnice a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri hlavnom vchode, vypratanie skriniek – podľa pokynov poverených pracovníkov školy.
      • Vydávať vysvedčenia pre túto skupinu žiakov budú administratívni pracovníci školy.

      Zodpovednosť za neplnoletých žiakov, ktorí sa nezúčastňovali vyučovania v škole v mesiaci jún, majú zákonní zástupcovia.

      Tí, ktorí si nemôžu prísť vyzdvihnúť si vysvedčenie podľa harmonogramu, budú si ho môcť prebrať po skončení letných prázdnin.

      Prípadné otázky adresujte vedeniu školy.

    • Stredná škola (Gymnázium, Obchodná akadémia) - informácie k nástupu do školy od 22. júna 2020
     • Stredná škola (Gymnázium, Obchodná akadémia) - informácie k nástupu do školy od 22. júna 2020

     • Informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese:

      • stredná škola bude mať prevádzku od 7:30 do 13:30 hod. vrátane obeda;
      • vstup do priestorov školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7:30 do 8:00 hod. cez hlavný vchod školy;
      • prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka (nie lekára) o bezinfekčnosti -  žiak, ktorý toto tlačivo neodovzdá, nebude prijatý do školy (tlačivo záujemcom o nástup do školy zašleme, resp. môžete si ho stiahnuť nižsie);
      • každý deň pri príchode do školy bude žiakom odmeraná teplota a dezinfikované ruky;
      • v prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti;
      • žiak si prinesie každý deň do školy 2 čisté rúška a balík hygienických vreckoviek;
      • vyučovací proces bude realizovaný formou blokového vyučovania a dĺžku vyučovacích hodín si určí učiteľ;
      • prístup do priestorov školy budú mať prístup iba žiaci a zamestnanci školy;
      • žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť;
      • stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou do 24. júna 2020;
      • žiaci budú mať zabezpečené stravovanie v jedálni Gaudeamus ZKR v zmysle usmernení RÚVZ;
      • školské autobusy nebudú v prevádzke.

      Tlačivá:

      Vyhlásenie (neplnoletý žiak)

      Vyhlásenie (plnoletý žiak)

       

      Ďalšie pravidlá budú upravené podľa pokynov Ministerstva školstva SR.

    • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26
     • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     • Pre úspešné predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre školský rok 2020/2021 bude potrebné:

      Nalepiť známku ISIC 09/2021

      Možnosti objednania známky ISIC 09/2021 (10,-- €):

      1. Známku ISIC 09/2021 si môžu žiaci/rodičia objednať individuálne cez e-shop priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ (známka príde žiakovi domov, platí sa poštovné).
      2. Známku ISIC 09/2021 si žiak môže objednať v škole každú júnovú stredu od 8:00 do 12:00 hod.. Návštevu školy nahláste vopred na skola@mokrohajska3.sk.

      Predĺženie platnosti v doprave poslaním SMS (3,-- €) 

      1. Žiaci pošlú SMS (v hodnote 3,-- €) a následne priložia preukaz k terminálu na škole každú júnovú stredu od 8:00 do 12:00 hod. (návštevu školy nahláste vopred na skola@mokrohajska3.sk) alebo k niektorému z verejných terminálov. Zoznam verejných terminálov nájdete TU.
      2. Postup je nasledovný (viď obrázok):

      Vážení rodičia, 


      aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.