• Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)
     • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021 (aktualizácia 29. 8. 2020)

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 2. septembra 2020 otvárame školský rok 2020/2021.

      Na základe usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme vytvorili tento prevádzkový poriadok:

       

      Vstup do priestorov školy

      Vstup do areálu školy je možný z troch smerov – po ceste okolo vrátnice ZKR Gaudeamus1, cez bráničku v protihlukovej bariére2 a bráničkou od OD Tesco3. Vchod pri parkovisku a dvere medzi školou a Gaudemausom ZKR ostanú uzavreté.

      1. Žiaci a zamestnanci školy budú do priestorov školy chodiť hlavným vchodom školy.
      2. Žiaci a zákonní zástupcovia pred vstupom do školy a na vstupe budú dodržiavať odstupy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy. Vzhľadom na situáciu žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť.
      3. Všetci žiaci prichádzajúci do školy musia prejsť každodenným ranným zdravotným filtrom (ranné meranie teploty všetkých detí a žiakov, dezinfekcia rúk pri vstupe dezinfekčným prostriedkom). V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) žiaka škola neprevezme. Na tvári budú mať rúška prekrývajúce nos a ústa.
      4. Pri prvom vstupe do školy odovzdá službu konajúcim zamestnancom školy vyhlásenie a dotazník. Čisté tlačivá budú k dispozícii pri hlavnom vchode školy.
      5. Zákonní zástupcova detí z materskej školy a žiakov prípravného a prvého ročníka ZŠ budú mať prístup do školy po absolvovaní ranného filtra. V škole sa budú zdržiavať len nevyhnutne dlhý čas. Počas celého pobytu v priestoroch školy budú mať na tvári rúško alebo štít prekrývajúci nos a ústa. Ostatní zákonní zástupcovia budú mať vstup do školy povolený len na nevyhnutne dlhú dobu na vybavenie čipov (hospodárka školy) a školských autobusov (dopravná komisia v zborovni). Prítomnosť osôb nezamestnaných v škole je zakázaná.
      6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomný dotazník o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      7. Preberanie detí do školy bude od 7:30 do 8:45 hod. Žiaci ZŠ sa budú prezúvať a prezliekať v triedach okrem žiakov, ktorí majú skrinky na 1. poschodí. Prosíme rodičov o spoluprácu a zabezpečenie náhradných prezuviek pre deti a žiakov, ktorí majú školské skrinky v šatni v priestoroch pri ŠKD.
      8. Každé dieťa či žiak musí mať k dispozícii v škole dve rúška, balíček papierových vreckoviek a prezuvky, ktoré si donesie z domu. Odporúčame, aby žiaci mali k dispozícii aj vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok na  použitie.
      9. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      10. V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a osobne prevziať.

      Organizácia dňa 2. septembra 2020

      Nástup jednotlivých organizačných zložiek školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 - 9:00 hod. (štátna hymna SR a príhovor riaditeľa školy).

      Žiaci sú počas prvého dňa pod dozorom triednych učiteľov.

      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov všetky potrebné informácie k novému školskému roku.

      Koniec vyučovania:

      • materská škola - do 16:00 hod.;
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed;
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed;
      • stredná škola - končí o 13:20 hod. a potom ide na obed

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed triedny učiteľ.

      Po dohovore s triednym učiteľom alebo na základe písomného ospravedlnenia je možný aj skorší odchod zo školy.

       

      Prevádzka školy od 3. septembra 2020 do 14. septembra 2020

      Nástup do školy:

      • materská škola - 7:30 – 8:15 hod.,
      • základná škola - 7:30 – 8:00 hod.,
      • stredná škola - 8:15 – 8:45 hod.

      Vyučovanie bude končiť:

      • materská škola - do 16:00 hod,,
      • prvý stupeň  ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD a na obed, obed deti navštevujúce ŠKD dostanú o 12:30 hod.
      • druhý stupeň ZŠ - do 12:50 hod., potom ide na obed,
      • stredná škola - do 13:20, potom ide na obed.

      Žiakov navštevujúcich druhý stupeň ZŠ a SŠ odvedie na obed učiteľ poslednej vyučovacej hodiny.

      1. Deti materskej školy pri presunoch budú mať na tvári rúško zakrývajúci nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať.
      2. Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa.
      3. Vyučovací proces v období od 3. 9. 2020 do 4. 9. 2020 bude realizovaný formou blokového vyučovania a tému vyučovacích hodín si určí triedny učiteľ.
      4. V prípade priaznivého počasia bude prebiehať vyučovanie v exteriéri. Je potrebné žiakov vybaviť vhodným oblečením a obuvou.
      5. Vyučovací proces v období od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude realizovaný podľa rozvrhu. Popoludňajšie vyučovanie bude zrušené.
      6. Odborné učebne, telocvičňa a posilňovňa sa nebudú používať do 20. 9. 2020. Vyučovací proces bude prebiehať len v kmeňových triedach.

       

      Školský klub detí „Mokrohájčik“

      1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke do 14. 9. 2020.
      2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania v čase do 16:00 hod.

       

      Asistenčná služba pre žiakov 5. a 6. ročníkov čakajúcich na školské autobusy

      1. Žiadosti o asistenčnú službu je potrebné podať do 3. 9. 2020.
      2. Služba bude od skončenia vyučovania do 14:30 hod.
      3. Za ostatných žiakov využívajúcich školské autobusy nemôže škola prebrať zodpovednosť z kapacitných dôvodov.

       

      Stravovanie

      1. Žiaci ZŠ a SŠ na obed budú chodiť cez dvere a rampu na poschodí.
      2. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden žiak.
      3. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené pracovníkom jedálne.
      4. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín v triedach.
      5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk.

       

      Odchod zo školy

      1. Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu, majúci záujem o ich vyzdvihnutie z materskej školy v čase pred poludním sa ohlásia pri hlavnom vstupe do školy, kde im bude oznámený spôsob vyzdvihnutia dieťaťa (služba, rodič). Deti, ktoré budú odchádzať z materskej školy v poobedňajších hodinách - rodičia si zavolajú príslušnej pani učiteľke v mateskej škole, ktorá zabezpečí odchod dieťaťa z materskej školy a jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, rodičovi, resp. osobe poverenej vyzdvihnutím dieťaťa z materskej školy. Kontakt na vyučujúcu obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      2. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich pred hlavným vchodom školy).
      3. Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ prihlásení do ŠKD pokračujú v činnosti v tomto klube do ich odchodu zo školy. Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka, zavolá príslušnému vychovávateľovi, v prípade, že bude vyzvaný, preukáže sa dokladom totožnosti. Vychovávateľ zariadi odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi pred hlavným vchodom školy. Kontakt na vychovávateľa / vychovávateľku obdržia rodičia osobne na začiatku školského roka.
      4. Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom školy o 12:50 hod. (nestravníci), resp. 13:20 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať zo školy samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      5. Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. (nestravníci), resp. 13:45 hod. (stravníci). V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne.
      6. Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov.

       

      Žiak je povinný

      1. Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy.
      3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.
      4. Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
      5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
      6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.

       

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do konca školského roku 2020/2021.
      4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase.

      Tlačivá na stiahnutie:

       

      Materská škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Základná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Stredná škola:

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (docx) - zdroj: www.minedu.sk

      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (docx) - zdroj: www.minedu.sk

       

      Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme.      V Bratislave 26. 8. 2020                                                                      

       

      RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

    • Noví žiaci - čip a variabilný symbol
     • Noví žiaci - čip a variabilný symbol

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 10. augusta - 14. augusta 2020 v čase od 7:00 do 10:00 hod. Vás prosíme o prebratie čipu a variabilného symbolu k platbe za stravné. Čip a informáciu o variabilnom symbole si môžete vyzdvihnúť u pani Macekovej. 

      V prípade Vašich otázok ju môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0903 779 665 alebo mailom na obedymokrohajska@gmail.com.

      Informácia sa týka nových žiakov.